Výzkum spokojenosti 2024

Podmínky reklamní soutěže o ceny

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Dock in Five, Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, IČ 26441381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěž probíhá v souvislosti s výzkumem spokojenosti klientů pořadatele v České republice.
 3. Soutěž probíhá od 14. února do 14. března 2024.
 4. Soutěže se může zúčastnit pouze právnická nebo fyzická osoba, která obdržela obchodní sdělení ze strany pořadatele (dále též „soutěžící“).
 5. Registrovat se do soutěže je možné vyplněním a odesláním dotazníku nazvaného „Výzkum spokojenosti se službami společnosti Alma Career Czechia s.r.o.“, soutěžícím, který obdržel e-mailovou pozvánku v obchodním sdělení.
 6. Obchodní sdělení nebude zasláno těm právnickým osobám nebo fyzickým osobám, které zasílání obchodních sdělení vyloučily.
 7. Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění dotazníku a dále vyplnění jména, příjmení a emailové adresy pro kontakt pořadatele se soutěžícím. Vyplnění jména, příjmení a emailové adresy je dobrovolné, pouze dotazník s těmito vyplněnými údaji však bude zařazen do soutěže.
 8. Soutěžící je oprávněn vyplnit dotazník pouze jednou; vyplní-li soutěžící více dotazníků, zařadí pořadatel do soutěže pouze prvně vyplněný dotazník.
 9. Vyplněnému a doručenému dotazníku přiřadí pořadatel pořadové číslo; rozhodný okamžik pro udělení pořadového čísla je doručení vyplněného a odeslaného dotazníku pořadateli.
 10. S ohledem na zákonnou nebo případně smluvní povinnost nepřijímat dary nebo jiné výhody nemohou být do soutěže zařazeni zaměstnanci veřejné správy či někteří klienti. Vyplnění a odeslání dotazníku těmito osobami je ze strany pořadatele vítáno, ovšem nemohou obdržet jakoukoliv výhru.

Výhra v soutěži

 1. Soutěžící s pořadovým číslem 18 vyhrává Apple iPad Pro 11" 128 GB v hodnotě 23 990 Kč. Nedosáhne-li počet soutěžících čísla 18, výhru získává soutěžící šestý od konce v pořadí.
 2. Soutěžící s pořadovým číslem 88 vyhrává elektronický poukaz na nákup zboží v hodnotě 3.000 Kč v internetovém obchodě Alza.cz. Nedosáhne-li počet soutěžících čísla 88, výhru získává soutěžící pátý od konce v pořadí.
 3. Soutěžící s pořadovým číslem 888 vyhrává elektronický poukaz na nákup zboží v hodnotě 3.000 Kč v internetovém obchodě Alza.cz. Nedosáhne-li počet soutěžících čísla 888, výhru získává soutěžící čtvrtý od konce v pořadí.
 4. Soutěžící s pořadovým číslem 1008 vyhrává elektronický poukaz na nákup zboží v hodnotě 3.000 Kč v internetovém obchodě Alza.cz. Nedosáhne-li počet soutěžících čísla 1008, výhru získává soutěžící třetí od konce v pořadí.
 5. Soutěžící s pořadovým číslem 1188 vyhrává elektronický poukaz na nákup zboží v hodnotě 3.000 Kč v internetovém obchodě Alza.cz. Nedosáhne-li počet soutěžících čísla 1188, výhru získává soutěžící druhý od konce v pořadí.
 6. Soutěžící s pořadovým číslem 1888 vyhrává elektronický poukaz na nákup zboží v hodnotě 3.000 Kč v internetovém obchodě Alza.cz. Nedosáhne-li počet soutěžících čísla 1888, výhru získává soutěžící první od konce v pořadí.

Ostatní ustanovení vztahující se k výhře

 1. Není-li výherce způsobilý k obdržení výhry (typicky osoba, která není oprávněna přijímat dary či jiné výhody) nebo neodpoví-li výherce na email s informací o výhře do 14 dnů, stává se výhercem ten soutěžící, jehož pořadové číslo je o 1 vyšší než pořadové číslo původního výherce. Nebude-li cena takto převzata ani druhým výhercem, pořadatel cenu nebo finanční prostředky získané při zpeněžení ceny věnuje na dobročinné účely. Dále se postupuje podle ustanovení upravujících způsob předání ceny.
 2. Pořadatel nebo obchodní partner pořadatele je oprávněn ověřit totožnost výherce podle jména a příjmení z občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně dotazem u soutěžícího.
 3. Výhra podléhá dani z příjmu fyzických osob.
 4. Pořadatel soutěže hradí i srážkovou daň z výhry (Zákon č. 586/92 Sb. V platném znění par. 36, odst. 2).

Ochrana osobních údajů ve vztahu k fyzickým osobám

 1. Na základě odeslání vyplněného dotazníku, v němž je vyjádřen zájem účastnit se soutěže, bude pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovávat tyto osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa pro účely organizace soutěže, vyhodnocení soutěže a zákonné evidence související s udělenou výhrou. Výherce může také udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zveřejnění výsledků soutěže a další reklamní a PR aktivity související se soutěží.
 2. Zpracování osobních údajů probíhá do konečného předání všech cen, nejdéle však do uplynutí 6 měsíců ode dne ukončení soutěže s výjimkou plnění zákonných evidenčních povinností, kde bude zpracování probíhat po dobu vyžadovanou právními předpisy; případné udělení souhlasu je dobrovolné.
 3. K poskytnutým osobním údajům nebudou přiřazovány osobní údaje z vyplněného dotazníku; osobní údaje slouží pouze za účelem vyhodnocení soutěže.
 4. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Další informace o zpracování údajů firmou Alma Career Czechia s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Dock in Five, Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů DPO-CZ@almacareer.com, resp. jsou dostupné na Ochrana soukromí – https://www.almacareer.com/gdpr/cz/privacy-policy

Závěr

 1. Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, včetně jejího ukončení. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit ceny jinými cenami stejné nebo obdobné povahy srovnatelné hodnoty.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 2. 2024.

Alma Career Czechia s.r.o.