VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ALMA CAREER PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ALMA CAREER PRO PODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ALMA CAREER PRO PODNIKATELE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Alma Career pro podnikatele („VOP“), které se vztahují na smluvní vztahy mezi Alma Career a podnikateli, v souvislosti s používáním Elektronických systémů nebo poskytování Služeb, jak jsou tyto pojmy definovány níže.

1.2  Poskytovatelem Elektronických systémů a Služeb je Alma Career.

1.3  Vztah mezi Alma Career a Klientem se řídí

(a)  těmito VOP dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky,

(b)  Produktovými podmínkami jak jsou definovány níže,

(c)  Smlouvou o zpracování osobních údajů jak je definována níže,

(d)  dokumenty, na které odkazují tyto VOP nebo všechny použitelné Produktové podmínky, a

(e)  ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.4  Pokud při poskytování Služeb dochází ke zpracování údajů společností Alma Career jako zpracovatelem osobních údajů, řídí se takové zpracování Smlouvou o zpracování osobních údajů, není-li dohodnuto jinak. Alma Career může od Uživatelů požadovat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování osobních údajů nebo s Uživatelem uzavřít samostatný smluvní vztah pro účely uvedené v příslušném oznámení. Alma Career může vykonávat další práva a povinnosti vyplývající z postavení Alma Career jako správce nebo zpracovatel osobních údajů.

1.5  Informace o zpracování osobních údajů společností Alma Career jsou dostupné v Zásadách ochrany soukromí (https://almacareer.com/legal/cz/zasady-ochrany-soukromi).

1.6  Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.7  Informativní překlad těchto VOP vanglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:

(a)  Elektronické systémy: internetové stránky anebo jiné počítačové programy či mobilní aplikace (včetně souvisejících databází) poskytované ze strany Alma Career.

(b)  Inzerát: prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci Elektronických systémů za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

(c)  Klient: podnikatel, který uzavře s Alma Career Smlouvu. Klientem se rozumí rovněž Zprostředkovatel.

(d) Odpovědní systémy: elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi na Inzeráty.

(e)  Produktové podmínky (https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky/produktove-podminky): obchodní podmínky zvláštních Služeb.

(f)  Registrace: smluvní vztah mezi Alma Career a Klientem, který vzniká vytvořením registrace v souladu s ustanoveními těchto VOP o registraci.

(g)  Služba: jakákoliv služba společnosti Alma Career nabízená a poskytovaná v rámci Elektronických systémů či služba přímo poskytovaná zástupci společnosti Alma Career či jí pověřenými osobami, zejména pak některá ze služeb uvedených dále v těchto VOP.

(h)  Smlouva: právní vztah mezi Alma Career a Klientem v jakékoliv formě, tj. v podobě listinné či elektronické objednávky.

(j)  Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. Alma Career, jak je definována výše a Klient.

(k)  VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky Alma Career pro podnikatele.

(l)  Zahraniční pracovní portály: servery s nabídkami či poptávkami práce mimo území České republiky, které nejsou provozovány Alma Career.

(m) Zprostředkovatel: Klient, který prostřednictvím Elektronických systémů hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentura.

3. PŘEHLED SLUŽEB ALMA CAREER

3.1  Inzerce, práce s daty, vyhodnocování dat a další statistiky:

(a)  zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů při využití Elektronického systému,

(b)  zprostředkování zveřejnění Inzerátů na Zahraničních pracovních portálech automatizovanou formou,

(c)  umožnění Klientům přístup do databáze životopisů uchazečů za účelem nabídky práce,

(d)  reklamní Služby na internetu v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v tvorbě, vlastní technické realizaci a prezentaci reklamního prostoru v rámci Elektronických systémů,

(e)  poskytování platových analýz–přehledy o platech,

(f)  další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce, pokud je Alma Career nabízí.

3.2  Vzdělávací Služby:

(a)  online vzdělávací kurzy prostřednictvím Elektronickýchsystémů,

(b)  další vzdělávací služby v oblasti lidských zdrojů a dalších oblastech, pokud je Alma Career nabízí.

3.3  Konzultační Služby: poradenství v oblasti lidských zdrojů a ostatní Služby související s poradenstvím na trhu práce, případně jiné obdobné Služby, pokud je Alma Career nabízí.

3.4 Zprostředkovatelské Služby: zprostředkovatelské služby dle dohody mezi Alma Career a Klientem.

4. ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE PREZENTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

4.1  Klienti jsou povinni prezentovat:

(a) informace,které nezpůsobí újmu třetím osobám ani AlmaCareer, a

(b) jasné a dostatečně určité informace, které zejména nevyvolávají klamnou představu o povaze osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici.

4.2  Za obsah prezentovaných informací je odpovědný výlučně Klient, který tyto informace uložil do Elektronických systémů. Alma Career může uchovávat informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.

4.3  Informace získané v souladu se Smlouvou je Alma Career oprávněna použít pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.

4.4  Údaje poskytnuté Alma Career v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné, pokud je to nezbytné pro poskytování Služeb nebo takové zveřejnění je součástí Služby; článek 9 VOP se v tomto rozsahu nepoužije.

5. NAKLÁDÁNÍ S PREZENTOVANÝMI INFORMACEMI

5.1 Alma Career není povinna poskytovat Služby v případě, že:
(a)  Služby nebo Inzeráty obsahují informace, které jsou v rozporu s rozhodným právem, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy,

(b)  Inzeráty obsahují informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb,

(c)  Inzerát je neúplný nebo zavádějící nebo obsahuje nepravdivé informace nebo z jiných důvodů snižuje úroveň Služeb poskytovaných Elektronickými systémy,

(d)  Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku,

(e)  Inzeráty obsahují nabídku práce s prvky systému multi-level-marketingu(MLM),

(f)  Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta, které by mohly být považovány za reklamu (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.),

(g)  existuje více pracovních pozic, brigád a Klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho Inzerátu; v případě porušení této povinnosti má Alma Career nárok na plnou cenu dalšího Inzerátu, a to za každou další nabídku (pracovní pozici), Klienta nebo jiné potenciální zaměstnavatele v textu jednoho Inzerátu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je Alma Career oprávněna odebrat za každou pozici navíc plný počet kreditů za každou další nabídku (pracovní pozici), Klienta nebo potenciálního zaměstnavatele, která by normálně měla být vystavena jako samostatný Inzerát,

(h)  informace jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, emotikonů, podtržítek a dalších speciálních znaků v názvu pozice),

(i)  jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí,

(j)  informace mohou poškodit dobré jméno či pověst Alma Career nebo jiných fyzických či právnických osob,

(k)  je v rámci prezentace obsažen přímý internetový odkaz na nabídky pracovních pozic Klienta nebo odkazy na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci,

(l)  Inzeráty nejsou v souladu se zásadami rovného zacházení, zejména pokud spočívají v zákazu diskriminace z důvodu pohlaví, náboženského vyznání nebo víry, rasy, příslušnosti k národnostní nebo etnické skupině, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, manželského a rodinného stavu, barvy pleti, jazyka, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení nebo z důvodu oznámení trestného činu nebo jiného protispolečenského jednání.

5.2  Alma Career je oprávněna kontrolovat obsah jakékoli informace prezentované Klientem podle článků 4 a 5 VOP. Alma Career je oprávněna upozornit Klienta na porušení článků 4 a 5 VOP apožadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z Elektronických systémů, a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. Alma Career je v případě porušení článků 4 a 5 VOP oprávněna okamžitě Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, včetně ukončení Služeb.

5.3  Alma Career si tímto v rámci poskytování svých Služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat Odpovědní systémy. Alma Career si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro uchazeče o inzerované pracovní pozice matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o Alma Career nebo jejich službách. O záměru zamezit tomuto užívání je Alma Career předem povinna informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.

5.4  Klient bere na vědomí, že při zprostředkování umístění Inzerátu na Zahraničních pracovních portálech, není zaručena žádná následná editace textu a Alma Career není povinna měnit informace již zadané na Zahraničních pracovních portálech.

5.5  V případě, že Klient bude chtít používat tzv. systémy „pay per click“, je oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě Alma Career pouze s předchozím souhlasem Alma Career. Alma Career je oprávněna odmítnout takový souhlas udělit, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil Alma Career následné využití systému „pay per click“ na příslušné doméně vlastněné či spravované Alma Career (např. z toho důvodu, že předmětný systém nepovoluje více než jednu reklamu na jednu doménu atp.). V případě, že Klient poruší tuto svou povinnost, je Alma Career oprávněna okamžitě vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.

5.6  V případě Služby spočívající v prohledávání databáze životopisů není Klient oprávněn používat jakékoli systémy, které umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat, neboť tím dochází k nadměrnému zatížení Elektronických systémů. Použití jakéhokoli systému umožňujícího automatizované zpracování dat při prohledávání databází Alma Career (včetně databáze životopisů) je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

5.7  Alma Career si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu.

5.8  Klient není oprávněn měnit údaje zveřejněné v textu a názvu Inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabídky. Alma Career je oprávněna vyhodnotit, zda změnou dochází ke změně nabídky a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout, příp. je Alma Career oprávněna požadovat plnou cenu za další Inzerát za každou takovouto změnu; v případě vystavení Inzerátu z předplatného je Alma Career oprávněna odebrat za každou změnu plný počet kreditů, za jaký byla původní nabídka vystavena.

6. PŘEDÁNÍ PODKLADŮ A TERMÍN ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

6.1  Klienti jsou povinni předat Alma Career podklady na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Údaje týkající se automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí Elektronických systémů, pokud není dohodnuto jinak.

6.2  Po zadání údajů se tyto údaje zobrazí ve veřejných částech Elektronických systémů:

(a)  nejpozději do dvou (2) hodin po řádném odeslání údajů, jsou-li použity Elektronické systémy,

(b)  nejpozději do tří (3) pracovních dnů po řádném odeslání a přijetí údajů, pokud Klient poprvé použije autorizované části Elektronických systémů (nově zaregistrovaný Klient). Informace se zobrazí v Elektronických systémech po ověření registrace nového Klienta,

(c)  v případě použití jiného způsobu předání podkladů pro personální Služby, např. poskytované elektronickou formou, garantuje Alma Career zveřejnění údajů do předem domluvené doby podle formy a vlastností podkladů, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od řádného předání podkladů, není-li dohodnuto jinak.

6.3  V případě zprostředkování inzerce na Zahraničních pracovních portálech je inzerát nejpozději do tří (3) pracovních dnů od objednání publikován v domovském státě Zahraničního pracovního portálu.

6.4  Pravidla pro předání podkladů pro vytvoření grafické prezentace volných pracovních pozic Klienta v grafickém designu či jiné grafické materiály Klienta potřebné pro užívání Služeb Alma Career se řídí Produktovými podmínkami Kariérních stránek a Firemního profilu (https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky/produktove- podminky/karierni-stranky-firemni-profil).

6.5  Alma Career si vyhrazuje právo odmítnout takovou podobou reklamního sdělení Klienta, která nebude dosahovat odpovídající estetické kvality, kterou lze s ohledem na zpracování Elektronických systémů spravedlivě požadovat, především pak pokud se jedná o bannery (či jiné grafické reklamy) prezentované na titulní stránce některého z Elektronických systémů.

6.6  V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů je Klient povinen uhradit veškeré dodatečné náklady spojené s případným zpracováním podkladů v kratší době.

6.7  Pokud nebude dohodnuto jinak, garantuje Alma Career pro Služby definované v článku 3.1 VOP započetí s plněním Služby do tří (3) pracovních dnů ode dne následujícího po dni řádného obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení Klienta s dodáním podkladů ve stanovené formě se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Alma Career povinna zahájit poskytování Služby. Alma Career si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění v případě dodání podkladů v nestandardních formátech nebo jinak v rozporu se Smlouvou.

6.8  V případě konzultačních Služeb bude termín započetí poskytování Služeb společností Alma Career uveden v samostatné objednávce nebo bude sjednán ve Smlouvě.

6.9  Klient má právo dynamicky spravovat a inzerovat jednotlivé pracovní nabídky, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu s Alma Career dle možností zpřístupněných ze strany Alma Career v daném Elektronickém systému.

6.10  Každá jednotlivá nabídka bude ze strany Alma Career prezentována Službou po sjednanou dobu.

6.11  Klient je povinen využívat Služeb výhradně pro svou vlastní potřebu.

7. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB

7.1  V případě, že Služby užívá Zprostředkovatel, pak platí, že:

(a)  je povinen využívat Služby výhradně pro svou vlastní potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů,

(b)  nesmí zprostředkovávat Služby svým jménem,

(c)  nesmí pro třetí osoby svým jménem anebo na svůj účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím Elektronických systémů, především Zprostředkovatel nesmí kontaktovat třetí osoby za účelem zajištění zveřejnění nabídky práce těchto třetích osob prostřednictvím Elektronických systémů,

(d)  je oprávněn kontaktovat třetí osoby za účelem vyhledání uchazečů o zaměstnání u těchto třetích osob,

(e)  je oprávněn užít jakékoli obchodní značky Alma Career pouze s předchozím písemným souhlasem Alma Career.

7.2  Nabídky práce od Zprostředkovatelů mohou být na Elektronických systémech označeny a prezentovány uživatelům s označením typu Zprostředkovatele. O určení, zda je daný subjekt Zprostředkovatel, rozhoduje výhradně Alma Career na základě podmínek ve Smlouvě (včetně VOP).

7.3  Porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku VOP ze strany Klienta je podstatným porušením Smlouvy.

8. UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ

8.1  Aby bylo možné využívat Služeb prostřednictvím Elektronických systémů, musí Klient
disponovat zařízením a systémem splňující následující technické požadavky:

(a)  počítač s webovým prohlížečem, na kterém jsou povolené (technické) cookies, místním úložištěm (local storage) a interpret jazyka JavaScript,

(b)  jeden z nejpoužívanějších webových prohlížečů v jejich poslední vydané hlavní verzi (např. Chrome 119.x.xxxx.xx) nebo předchozí hlavní verzi takového prohlížeče,

(c)  mobilní telefon s operačním systémem iOS nebo Android (poslední vydaná hlavní verze nebo až 3 roky stará verze operačního systému),

(d)  připojení k internetu.

8.2  Vyžaduje-li to příslušný Elektronický systém, je Klient povinen se před započetím poskytování Služeb ze strany Alma Career zaregistrovat do příslušného Elektronického systému. Klient má právo vytvářet další uživatelské účty, pokud VOP nestanoví jinak.

8.3  Pro využívání Služeb je Klient povinen se zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného v Elektronickém systému. Po úspěšné registraci si Klient vytvoří vlastní online konto/účet s jedinečnými přihlašovacími údaji. Klient je povinen chránit přihlašovací údaje před zneužitím a neposkytovat je třetím osobám.

8.4  Klient není oprávněn:

(a)  zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze Alma Career nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy,

(b)  pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany Alma Career přístup,

(c)  jinak užívat Elektronické systémy v rozporu s účelem Smlouvy.

8.5  Klient je povinen:
(a)  oznámit Alma Career veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů, které se při jejich užívání dozvěděl,

(b)  zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení Alma Career.

8.6  Klient je rovněž povinen:
(a)  zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci Elektronického systému a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo,

(b)  zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo se třetími osobami,

(c)  chránit přihlašovací údaje, a

(d)  zabránitzneužitípřihlašovacíchúdajů.

8.7  V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat Alma Career. Alma Career nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

8.8  Pro účely úprav a dalšího rozvoje Elektronických systémů je společnost Alma Career oprávněna využít jakoukoli zpětnou vazbu od kteréhokoli Klienta, aniž by měl Klient nárok na jakékoli finanční plnění.

9. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

9.1  Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé inepřímé souvislosti sjednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, dokumentace, a obchodní podmínky všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné (nebo nejsou označeny jako veřejně dostupné) a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Alma Career.

9.2  Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:

(a)  které je Alma Career oprávněna anebo povinna zveřejnit v souvislosti seSmlouvou,

(b)  které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými,

(c)  které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením smluvních povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů,

(d)  které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci (např. policie),

(e)  k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana výslovný souhlas.

9.3  Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.

9.4  Alma Career se tímto zavazuje, že nebude shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat důvěrné informace sjinými informacemi. Alma Career se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

9.5  Pokud je třetí osoba informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se Alma Career, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Alma Career.

9.6  Alma Career je povinna zachovávat obvyklé bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Alma Career bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

10. REGISTRACE A SMLOUVA

10.1  Smluvní vztah mezi Klientem a Alma Career vzniká Registrací v Elektronických systémech a přijetím těchto VOP. Samotná Registrace neopravňuje Klienta k čerpání Služeb. Smluvní vztah týkající se poskytování Služeb vzniká uzavřením Smlouvy.

10.2  Smlouva je uzavřena:

(a)  uzavřenímpísemnéSmlouvy,

(b)  potvrzením objednávky Klienta ze strany Alma Career,

(c)  zahájením poskytování Služeb ze strany Alma Career v souladu s objednávkou Klienta

10.3  Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí:

(a)  s podmínkami poskytování Služeb (grafickéformáty, způsoby předkládání materiálů atd.),

(b)  s možným i omezeními internetové sítě a prostředí Elektronických systémů,

(c)  s obsahem Smlouvy, těmito VOP a Produktovými podmínkami příslušné Služby.

10.4  Alma Career přijímá objednávky od svých Klientů, na základě kterých poskytuje své Služby. Řádně vyplněná objednávka se stává pro Klienta závaznou okamžikem doručení Alma Career.

10.5  Objednávky Klienta na Služby přijímá Alma Career především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v Elektronických systémech. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které Alma Career umožní, např. e-mailem, poštou nebo telefonicky.

10.6  Alma Career si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:

(a)  Klient v minulosti porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (včetně VOP),

(b)  realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Alma Career,

(c)  realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.

10.7  Alma Career začne poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, ledaže objednávku odmítne podle článku 10.6 VOP. Poskytování Služby začíná bez zbytečného odkladu, pokud Smlouva nestanoví jinak.

10.8  Alma Career je oprávněna postoupit veškerá práva a povinnosti podle Smlouvu, jakož i Smlouvu jako celek, na jinou osobu, pokud je taková osoba součástí skupiny Alma Media. Alma Career oznámí takové postoupení Klientovi.

10.9 Alma Career i Klient na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, a proto jakákoliv změna okolností nebude znamenat vznik jakéhokoliv nároku na obnovení jednání o smlouvě.

11. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURACE

11.1  Alma Career zpřístupňuje Elektronické systémy a Služby zpravidla za úplatu, některé části těchto Elektronických systémů nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

11.2  Za poskytnuté Služby uhradí Klient ve prospěch Alma Career cenu dle ceníku Služeb Alma Career platného ke dni doručení objednávky Alma Career. Pokud to Alma Career umožní, je cenu též možné hradit kredity podle aktuálního online ceníku. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, dalších daní či poplatků, pokud není výslovně uvedeno jinak. Klient bere na vědomí, že pokud by příslušná finanční operace podléhala zdanění nebo povinným poplatkům, bude cena o tuto daň nebo poplatek navýšena v souladu s příslušnými právními předpisy. Každá platba provedená ve prospěch Alma Career bude považována za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Alma Career.

11.3  Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) v souladu s rozhodným právem. Alma Career vystaví fakturu do patnácti (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Faktura je splatná do 14 dnů od vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

11.4  Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jeho poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve, nestanoví-li rozhodné právo jinak. Služby uvedené v článku 3 VOP se považují za poskytnuté první den jejich poskytnutí ze strany Alma Career.

11.5  Klient nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně Alma Career.

11.6  Alma Career si vyhrazuje právo pozastavit poskytování Služeb, pokud Klient nezaplatí zálohu v požadované výši.

11.7  V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14) dnů, je Alma Career oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Alma Career. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby.

11.8  Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

11.9  Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty, nebo byla sjednána jiná Služba, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Klienta z důvodu jejich předčasného skončení. V případě, že se Strany dohodnou na prodloužení spolupráce o další rok (uzavření nové Smlouvy), budou příslušné Inzeráty zveřejněny po celou dobu, na kterou byly původně vystaveny.

12. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A SANKCE

12.1 Smluvní vztah založený Registrací zaniká zrušením účtu/konta. Zrušení Registrace znemožní využívání Služeb a nemá vliv na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny. Alma Career nezruší Registraci během využívání placených Služeb, není-li dále sjednáno jinak. Alma Career je oprávněna zrušit účet/konto v případech uvedených v článku 13.1 VOP. Na vedení účtu/konta resp. udržování Registrace bez současného využívání placených Služeb není právní nárok.

12.2  Smlouva uzavřená mezi Alma Career a Klientem zaniká:

(a)  uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí

objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě,

(b)  výpovědí bez výpovědní doby v souladu s článkem 13 VOP,

(c)  dohodou Alma Career a Klienta.

12.3  V případě, že je Smlouva vypovězena bez výpovědní doby ze strany Alma Career, je Alma Career oprávněna v případě uzavření nové smlouvy se stejným Klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1 % z ceny již vyfakturované na základě zaniklé Smlouvy.

12.4  V případě, že Klient bude v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude Alma Career oprávněna požadovat po Klientovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

12.5  Povinností hradit sankce není dotčena povinnost k náhradě újmy v plné výši.

12.6  Alma Career je i po zániku Smlouvy povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Klienta tyto předá Klientovi anebo třetí osobě určené Klientem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci.

13. VÝPOVĚĎ SMLOUVY BEZ VÝPOVĚDNÍ DOBY

13.1  Alma Career je oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, jestliže:

(a)  podklady dodané Klientem jsou v rozporu s rozhodným právem, dobrými mravy, veřejným pořádkem atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),

(b)  Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči Alma Career (bez ohledu na to, zda dluh vznikl ze Smlouvy nebo na základě jiné smlouvy),

(c)  Klient poškozuje dobré jméno Alma Career nebo jejích obchodních značek,

(d)  Klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech, které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP,

(e)  Alma Career zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady dle článku 5.3VOP,

(f)  Alma Career zjistí u Klienta jednání v rozporu s článkem 5 až 8 VOP,

(g)  Klient podstatně poruší Smlouvu.

13.2  Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby pouze vpřípadě podstatného porušení povinností ze strany Alma Career. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností Alma Career, na jejichž základě dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany Alma Career po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.

13.3  Výpověď Smlouvy bez výpovědní doby má účinky pouze do budoucna.

14. NÁHRADA ÚJMY

14.1  V případě vadného plnění ze strany Alma Career, se Strany dohodly, že Alma Career:

(a) poskytne Klientovi kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Služeb v odpovídající hodnotě, nebo

(b) poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.

14.2  Alma Career neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Alma Career. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Alma Career. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Alma Career, je Alma Career povinna bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Alma Career pokračovat v plnění Smlouvy v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným povinnostem.

14.3  Odpovědnost Alma Career za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Alma Career v souvislosti s uzavřenou Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby na základě uzavřené Smlouvy za dobu předcházející vzniku nároku. Alma Career není povinna nahradit Klientovi újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.

15. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY
15.1  Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany Alma Career použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Alma Career neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že Alma Career vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji Alma Career bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Alma Career vyzván.

15.2  Klient není oprávněn užít Elektronické systémy nebo jejich části jinak než pro vlastní (vnitřní) potřebu nebo způsobem přesahujícím rozsah užití výslovně umožněný ze strany Alma Career, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného předchozího písemného souhlasu Alma Career. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany Klientů.

15.3  Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech je přípustné pouze pro soukromé (vnitřní) účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále distribuovány nebo reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Alma Career, jsou zakázány.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

16.1 Strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právním řádem České republiky a pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky. Místně příslušným soudem pro případné spory vyplývající z Registrace, Smlouvy, těchto VOP či Produktových podmínek Strany sjednávají obecný soud Alma Career.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Alma Career je oprávněna znění těchto VOP a Produktových podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Alma Career povinna upozornit Klienta na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou, a to nejpozději sedm (7) pracovních dnů přede dnem účinnosti nových podmínek, a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu nebo Elektronických systémů, které Klient užívá). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP či Produktových podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.

17.2  Nesouhlasí-li Klient s podmínkami oznámenými ze strany Alma Career postupem dle článku 17.1 VOP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne oznámení Alma Career. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Klienta, podle toho, co nastane později.

17.3  Podmínky článků 17.1 a 17.2 VOP se použijí obdobně pro uplatnění námitek vůči pověření Dalšího zpracovatele, jak je tento pojem používán ve Smlouvě o zpracování osobních údajů. Oproti článku 17.2 VOP a nad rámec ustanovení Smlouvy o zpracování osobních údajů však platí, že (i) oznámení se provádí dle Smlouvy o zpracování osobních údajů, a (ii) Klient je povinen případné námitky sdělit neprodleně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od příslušného oznámení. Alma Career posoudí námitky Klienta a jsou-li důvodné, provede přiměřená opatření ve vztahu k takovému Dalšímu zpracovateli. Provede-li Alma Career opatření a Klient proti takovým opatřením nevznese další námitky do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení o takových opatřeních, je Smlouva nadále platná a účinná za nově oznámených podmínek. Oznámí- li Klient ve lhůtě dle předchozí věty, že s provedenými opatřeními nesouhlasí s uvedením závažných důvodů na jeho straně, je Smlouva ukončena ke dni doručení takového oznámení Alma Career. Ustanovení tohoto článku 17.3 VOP se nepoužije na Další zpracovatele, kteří jsou fyzickými osobami spolupracujícími s Alma Career.

17.4  Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career