OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ALMA CAREER DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1  Alma Career Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN („Alma Career”), wydaje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe Alma Career dla Przedsiębiorców („Ogólne Warunki”), które znajdują zastosowanie do stosunków pomiędzy Alma Career a Przedsiębiorcami w związku z korzystaniem z Systemów Elektronicznych lub świadczeniem Usług, zgodnie z definicją tych terminów podaną poniżej.

1.2  Dostawcą Elektronicznych Systemów i Usług jest Alma Career.

1.3  Stosunek łączący Alma Career z Klientem podlega:

(a)  Niniejszym Ogólnym Warunkom dostępnym pod adresem https://almacareer.com/legal/pl/ogolne-warunki-handlowe,

(b)  Warunkom Produktu, które zdefiniowano poniżej,

(c)  Umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych, którą zdefiniowano poniżej,

(d)  Postanowieniom dokumentów, do których niniejsze Ogólne Warunki lub

odpowiednie Warunki Produktu zawierają odniesienie, oraz

(e)   odpowiednim przepisom prawa.

1.4  Jeżeli w trakcie świadczenia Usług dane są przetwarzane przez Alma Career jako podmiot przetwarzający dane osobowe, przetwarzanie to podlega Umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o ile nie uzgodniono inaczej. Alma Career może wymagać od Użytkowników wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wcelu przetwarzania danych osobowych lub nawiązania odrębnego stosunku umownego z Użytkownikiem w celach określonych w odpowiednim powiadomieniu. Alma Career może wykonywać inne prawa i obowiązki wynikające z posiadania przez Alma Career statusu administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

1.5  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Alma Career dostępne są w Polityce prywatności (https://almacareer.com/legal/pl/polityka-prywatnosci).

1.6  Aktualne dane kontaktowe i rozliczeniowe Alma Career są dostępne pod adresem https://almacareer.com/pl/kontakty.

1.7  Służące celom informacyjnym tłumaczenie niniejszych Ogólnych Warunków na język angielski dostępne jest pod adresem https://almacareer.com/legal/pl/en/general-terms-conditions. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielskojęzyczną lub inną obcą wersją językową, pierwszeństwo ma wersja polska.

2. DEFINICJE UŻYTYCH TERMINÓW

2.1 Terminy użyte w Ogólnych Warunkach mają następujące znaczenie:

(a) Klient: Podmiot gospodarczy, który zawarł Umowę z Alma Career w celu świadczenia na jego rzecz Usług, w tym Pośrednik.

(b)  Ogłoszenie: przedstawienie oferty np. oferty pracy, zgodnie z żądaniem Klienta, które jest wyświetlane w Systemach Elektronicznych zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

(d)  Pośrednik: Klient, który szuka kandydatów do pracy na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem Systemów Elektronicznych, np. agencja zatrudnienia.

(e)  Rejestracja: stosunek umowny pomiędzy Alma Career a Klientem, który powstaje w wyniku rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków rejestracji.

(f)  Strony: strony Umowy, tj. Alma Career (jak zdefiniowano powyżej) i Klient.

(g)  Systemy Elektroniczne: Strony internetowe lub inne programy komputerowe (w tym aplikacje mobilne) oraz powiązane z nimi bazy danych dostarczane przez Alma Career.

(h)  Systemy Odpowiedzi: elektroniczne systemy Klienta pozwalające użytkownikom odpowiadać na Ogłoszenia.

(i)  Umowa: stosunek prawny pomiędzy Alma Career a Klientem w dowolnej formie, tj. w formie papierowej lub elektronicznej.

(j)  Usługi: wszelkie usługi Alma Career oferowane i świadczone w ramach Systemów Elektronicznych albo usługi świadczone bezpośrednio przez przedstawicieli Alma Career albo jego autoryzowanych pośredników, w szczególności usługi wymienione w Ogólnych Warunkach.

(m) Zagraniczne Portale Ogłoszeniowe: serwery zawierające oferty pracy spoza terytorium Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Słowackiej, które nie są obsługiwane przez Alma Career.

3. PRZEGLĄD USŁUG ALMA CAREER

3.1  Ogłoszenia, Przetwarzanie Danych, Ocena Danych i inne Statystyki:

(a) publikowanie Ogłoszeń oraz zautomatyzowane przetwarzanie danych dotyczących zasobów ludzkich z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego,

(b)  mechanizm automatycznego publikowania Ogłoszeń na Zagranicznych Portalach Ogłoszeniowych,

(c)  umożliwienie Klientowi dostępu do bazy danych zawierającej CV kandydatów do pracy w celu przedstawienia ofert pracy.

(d)  Usługi Reklamowe w Internecie związane z rynkiem pracy (ogłoszenia dotyczące personelu, doradztwa dotyczącego personelu, rekrutacja pracowników) polegające na opracowaniu, technicznym wdrożeniu oraz prezentacji przestrzeni reklamowej w Systemach Elektronicznych,

(e) inne Usługi dotyczące rynku pracy, które mogą być oferowane przez Alma Career.

3.2  Usługi Edukacyjne:

(a)   szkolenie edukacyjne on-line za pośrednictwem Systemów Elektronicznych,

(b)  inne usługi edukacyjne w obszarze zasobów ludzkich oraz w innych obszarach, które mogą być oferowane przez Alma Career.

3.3 Usługi Doradcze: usługi doradcze dotyczące zasobów ludzkich oraz inne usługi dotyczące doradztwa w zakresie rynku pracy lub podobne Usługi, które mogą być oferowane przez Alma Career.

3.4 Usługi Pośrednictwa: Usługi pośrednictwa uzgodnione pomiędzy Alma Career i Klientem.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INFORMACJE PREZENTOWANE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

4.1  Klienci są zobowiązani do prezentowania:

(a) informacji, które nie powodują szkody po stronie osób trzecich ani Alma Career oraz,

(b)  jasnych i wystarczająco szczegółowych informacji, które w szczególności nie doprowadzą do wytworzenia mylnego wyobrażenia dotyczącego charakteru oferowanych i pożądanych kandydatów lub zatrudnienia.

4.2  Klient, którego informacje ogłoszeniowe są przechowywane w Systemach Elektronicznych ponosi odpowiedzialność za ich treść. Alma Career może zachować informacje dotyczące wprowadzenia danych do Systemów Elektronicznych umożliwiające pewną identyfikację danego Klienta.

4.3  Informacje uzyskane zgodnie z Umową mogą zostać wykorzystane przez Alma Career do rozstrzygania wszelkich sporów z Klientem wynikających z przekazania fałszywych informacji albo w celu zapobieżenia korzystaniu z Systemów Elektronicznych przez Klienta, który przekazał informacje z naruszeniem niniejszych Warunków.

4.4  Dane przekazywane Alma Career w związku z Umową mogą być publicznie dostępne, jeśli jest to niezbędne do świadczenia Usług lub jeśli taka publikacja jest częścią Usług; w tym zakresie Artykuł 9 Ogólnych Warunków nie znajduje zastosowania.

5. POSTĘPOWANIE Z DOSTARCZONYMI INFORMACJAMI

5.1 Alma Career nie jest zobowiązana do świadczenia Usług, jeżeli:

(a)  Usługi lub Ogłoszenia zawierają informacje, które są sprzeczne z prawem, powszechnymi standardami etycznymi, porządkiem publicznym lub zasadami współżycia społecznego,

(b)  Ogłoszenia zawierają informacje o charakterze seksualnym lub oferty pracy lub pracy dodatkowej związanej z usługami seksualnymi,

(c)  Ogłoszenie jest niekompletne lub wprowadza w błąd lub zawiera nieprawdziwe informacje lub w inny sposób obniża poziom Usług świadczonych przez Systemy Elektroniczne,

(d)  pośrednictwopracyprowadzoneprzezKlientapodlegaopłaciemanipulacyjnej,

(e)  Ogłoszenia zawierają oferty pracy związane z marketingiem wielopoziomowym (MLM),

(f)  Ogłoszenia zawierają ogólne i handlowe informacje dotyczące produktów Klienta, które mogą być uznane za reklamę (np. „oferujemy usługi au-pair”, „pozwól, żeby Internet na Ciebie zarabiał”, albo „Zrobię to w zamian za wynagrodzenie” itp.),

(g)  w jednym Ogłoszeniu przestawiono więcej niż jedną ofertę pracy lub pracy w niepełnym wymiarze godzin, więcej niż jednego Klienta lub większą liczbę potencjalnych pracodawców; w przypadku naruszenia niniejszego postanowienia,

Alma Career przysługuje zapłata pełnej ceny za kolejne Ogłoszenie z tytułu zamieszczenia dodatkowej oferty pracy (stanowiska), dodatkowego Klienta lub innych potencjalnych pracodawców w treści Ogłoszenia; jeżeli Ogłoszenie publikowane jest w ramach subskrypcji, Alma Career ma prawo do pobrania pełnej liczby kredytów za każdą dodatkową ofertę pracy (stanowisko), dodatkowego Klienta lub innych potencjalnych pracodawców, dla których w normalnym toku zostałoby opublikowane odrębne Ogłoszenie,

(h)  informacje przedstawiane są z naruszeniem powszechnych praktyk i zasad dotyczących wypełniania formularzy wejściowych (np. z wykorzystaniem gwiazdek, emotikonów, podkreśleń lub innych znaków szczególnych w nazwie stanowiska),

(i)  dane lub CV osób trzecich są prezentowane bez ich wiedzy,

(j)  informacje mogą naruszyć dobre imię Alma Career lub innych osób fizycznych lub prawnych,

(k)  Ogłoszenie zawiera bezpośredni link internetowy do ofert pracy Klienta lub linki do formularzy wymagających rejestracji lub komunikaty reklamowe zachęcające odwiedzających do rejestracji,

(l)  Ogłoszenie jest niezgodne z zasadami równego traktowania, w szczególności, narusza zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, religię lub światopogląd, rasę, przynależność do grupy narodowej lub etnicznej, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub rodzinny, kolor skóry, język, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status, lub ze względu na zgłoszenie przestępstwa lub innego zachowania antyspołecznego.

5.2  Alma Career może weryfikować treść wszelkich informacji przedstawionych przez Klienta zgodnie z Artykułem 4 i 5 Ogólnych Warunków. Alma Career może powiadomić Klienta o naruszeniu Artykułów 4 i 5 Ogólnych Warunków i żądać od niego niezwłocznego naprawienia naruszenia, lub usunąć takie informacje zSystemów Elektronicznych nawet bez zgody Klienta ani uprzedniego powiadomienia. W przypadku naruszenia Artykułów 4 i 5 Ogólnych Warunków, Alma Career ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestać świadczenia usług.

5.3  Alma Career wyraźnie zastrzega sobie prawo do weryfikacji Systemów Odpowiedzi wtrakcie świadczenia Usług. Alma Career zastrzega sobie również prawo do zapobiegania korzystaniu z Systemów Odpowiedzi, które jest mylące lub skomplikowane dla kandydatów zainteresowanych przedstawianymi ofertami pracy lub może spowodować powstanie negatywnego wrażenia odnośnie do Alma Career lub jego usług u kandydatów. Alma Career poinformuje Klienta, którego Systemu Odpowiedzi to dotyczy, o takim zablokowaniu z wyprzedzeniem.

5.4  Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie świadczenia Usługi Pośrednictwa dotyczącego Ogłoszeń na Zagranicznych Portalach Ogłoszeń, nie jest gwarantowana późniejsza redakcja tekstu a Alma Career nie jest zobowiązana do zmiany informacji już wprowadzonych na Zagranicznych Portalach Ogłoszeń.

5.5  Jeżeli Klient chce skorzystać z systemów „pay per click”, może pozycjonować swoje ogłoszenia w domenach stanowiących własność Alma Career lub przez nią zarządzanych wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Alma Career. Alma Career ma prawo odmowy udzielenia takiej zgody, jeżeli ogłoszenie mogłoby w jakikolwiek sposób zapobiec stosowaniu przez Alma Career systemu „pay per click” w domenie stanowiącej własność Alma Career lub przez nią zarządzanej (np. dlatego, że taki system nie pozwala na więcej niż jedną reklamę na domenę itd.). Jeżeli Klient dopuści się naruszenia tego obowiązku, Alma Career jest uprawniona wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę w pełnej wysokości.

5.6  W przypadku Usług polegających na przeszukiwaniu baz danych CV, Klient nie ma prawa wykorzystywać żadnych systemów, które pozwalają na automatyczne przetwarzanie danych w celu przeszukiwania bazy danych, ponieważ nadmiernie obciąża to Systemy Elektroniczne Alma Career. Korzystanie z jakiegolwiek systemu automatycznego przetwarzania danych podczas przeszukiwania baz danych Alma Career (w tym baz danych CV) stanowi istotne naruszenie Umowy.

5.7  Alma Career zastrzega sobie, zwykorzystaniem wszelkich dostępnych środków technicznych i prawnych, prawo do odebrania możliwości korzystania z Systemów Elektronicznych Klientowi, który dopuszcza się ustawicznych i istotnych naruszeń Umowy.

5.8  Klient nie ma prawa modyfikować informacji opublikowanych w tekście itytule Ogłoszenia w zakresie, w jakim powoduje to zmianę oferty pracy na inną. Alma Career może dokonywać oceny, czy modyfikacja powoduje zmianę oferty pracy na inną, a jeżeli tak jest, Alma Career może odmówić zrealizowania żądania Klienta w zakresie zmiany informacji albo żądać zapłaty pełnej ceny za kolejne Ogłoszenie w przypadku każdej takiej zmiany; jeżeli Ogłoszenie jest publikowane w ramach subskrypcji, Alma Career ma prawo do pełnej liczby kredytów za jaką pierwotne Ogłoszenie zostało opublikowane za każdą taką zmianę.

6. PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW I DZIEŃ ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

6.1  Klienci są zobowiązani do przekazywania materiałów do Alma Career na własny koszt i odpowiedzialność. Informacje dotyczące automatycznego przetwarzania danych wobszarze zasobów ludzkich są akceptowane elektronicznie przez Systemy Elektroniczne, chyba że Strony postanowią inaczej.

6.2  Po wprowadzaniu danych, będą one wyświetlane w ogólnodostępnych partiach Systemów Elektronicznych:

(a)  w ciągu dwóch (2) godzin od prawidłowego przesłania danych, jeżeli używane są Systemy Elektroniczne,

(b)  nie później niż w terminie trzech (3) dni roboczych od prawidłowego przesłania i zaakceptowania danych, jeżeli Klient używa autoryzowanych części Systemów Elektronicznych po raz pierwszy (nowo zarejestrowany Klient). Informacje będą wyświetlane w Systemach Elektronicznych po ukończeniu weryfikacji rejestracji nowego Klienta,

(c)  w uprzednio uzgodnionym terminie, w zależności od formy i właściwości takich materiałów, jednakże nie później niż w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od prawidłowego dostarczenia materiałów, chyba że Strony uzgodnią inaczej, jeżeli materiały w zakresie Usług dotyczących personelu są dostarczane w inny sposób, np. elektronicznie.

6.3  W przypadku świadczenia Usług Pośrednictwa w zakresie ogłoszeń na Zagranicznych Portalach Ogłoszeń, ogłoszenie jest publikowane w kraju Zagranicznego Portalu Ogłoszeń w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

6.4  Alma Career zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania komunikacji handlowej Klienta, jeżeli nie spełnia ona odpowiednich standardów estetycznych, których można rozsądnie oczekiwać w odniesieniu do przetwarzania w Systemach Elektronicznych, w szczególności, w zakresie banerów (lub innych ogłoszeń graficznych) prezentowanych na stronie głównej danego Systemu Elektronicznego.

6.5  Jeżeli Klient opóźnia się z dostarczeniem materiałów albo zaakceptowaniem tych dokumentów, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z przetwarzaniem materiałów w krótszym czasie.

6.6  O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Alma Career gwarantuje, że rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania wszelkich materiałów do Usług zdefiniowanych w Artykule 3.1 Ogólnych Warunków. Jeżeli Klient opóźnia się z dostarczeniem materiałów, termin, w którym Alma Career jest zobowiązana do rozpoczęcia świadczenia Usługi zostanie przedłużony o liczbę dni opóźnienia. Alma Career zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji, jeżeli materiały zostaną dostarczone w niestandardowych formatach albo w innym zakresie są niezgodne z Umową.

6.7  W przypadku Usług Doradczych, dzień rozpoczęcia świadczenia Usług przez Alma Career zostanie wskazany w odrębnym zamówieniu albo uzgodniony w Umowie.

6.8  Klient ma prawo do dynamicznego zarządzania indywidualnymi ofertami pracy oraz do ich ogłaszania przez cały okres obowiązywania Umowy łączącej go z Alma Career, jeżeli taka możliwość zostanie udostępniona przez Alma Career w Systemie Elektronicznym.

6.9  Alma Career będzie prezentowała każdą ofertę w Usłudze przez uzgodniony czas.

6.10  Klient będzie korzystał z Usług wyłącznie dla swoich własnych celów.

7. POŚREDNICTWO W ZAKRESIE USŁUG

7.1  Jeżeli Usługi są wykorzystywane przez Pośrednika, Pośrednik:

(a)  jest zobowiązany do wykorzystywania Usług Alma Career wyłącznie na własne potrzeby oraz w celu realizacji potrzeb swoich klientów,

(b)   nie może pośredniczyć w dostępie do Usług we własnym imieniu,

(c)  nie może bezpośrednio sprzedawać osobom trzecim ogłoszeń we własnym imieniu albo na swoim koncie za pośrednictwem Systemów Elektronicznych, w szczególności Pośrednik nie może kontaktować się z osobami trzecimi w celu publikacji ofert pracy takich osób trzecich za pośrednictwem Systemów Elektronicznych,

(d)  ma prawo do kontaktowania się z osobami trzecimi w zakresie poszukiwania kandydatów pośród takich osób trzecich,

(e)  może wykorzystywać znaki towarowe Alma Career wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Alma Career.

7.2  Oferty pracy od Pośredników mogą być oznaczane i wyświetlane użytkownikom w Systemach Elektronicznych jako pochodzące od Pośredników. O tym, czy dany podmiot zostanie uznany za Pośrednika decydować będzie wyłącznie Alma Career na podstawie warunków Umowy (w tym postanowień Ogólnych Warunków).

7.3  Naruszenie postanowień niniejszego Artykułu Ogólnych Warunków przez Klienta stanowi istotne naruszenie Umowy.

8. KORZYSTANIE Z SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

8.1 W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

(a)  komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”, pamięcią lokalną i włączonym interpreterem JavaScript,

(b) jedna z najczęściej używanych przeglądarek internetowych w jej ostatniej wydanej głównej wersji (np. Chrome 119.x.xxxx.xx) lub poprzednia główna wersja tej przeglądarki,

(c) telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android (ostatnia wydana główna wersja lub maksymalnie trzyletnia wersja systemu operacyjnego);

(d) połączeniez sieciąInternet.

8.2  O ile jest to wymagane przez System Elektroniczny, Klient zobowiązany jest do zarejestrowania w nim przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Alma Career. Klient może utworzyć dodatkowe konta użytkowników, chyba że co innego wynika z niniejszych Ogólnych Warunków.

8.3  Aby korzystać z Usług, Klient zobowiązany jest zarejestrować się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Systemie Elektronicznym. Po pomyślnej rejestracji Klient utworzy własne konto internetowe z unikalnymi danymi logowania. Klient jest zobowiązany chronić dane logowania przed niewłaściwym użyciem i nie udostępniać ich osobom trzecim.

8.4  Klient nie będzie:

(a)  przetwarzał danych w Systemach Elektronicznych w sposób automatyczny ani dokonywał ekstrakcji danych z baz danych Alma Career lub używał baz danych Alma Career w podobny sposób poza zakresem koniecznym do realizacji celu Umowy,

(b)  próbował uzyskać dostępu do części Systemów Elektronicznych, do których wyraźnie nie uzyskał prawa dostępu od Alma Career,

(c)  korzystał z Systemów Elektronicznych w sposób sprzeczny z celem Umowy.

8.5  Klient zobowiązany jest:

(a)  informować Alma Career o wszelkich brakach w zakresie bezpieczeństwa dotyczących Systemów Elektronicznych zauważonych w trakcie korzystania z Systemów Elektronicznych,

(b)  powstrzymać się od upubliczniania braków w zakresie bezpieczeństwa przez co najmniej dziewięćdziesiąt (90) dni od daty powiadomienia Alma Career.

8.6  Ponadto Klient zobowiązany jest:

(a)  utworzyć oddzielne konto użytkownika w Systemach Elektronicznych dla każdego pracownika oraz wygenerować unikalną nazwę użytkownika i hasło do logowania dla każdego konta,

(b)  zapobiegać przekazywaniu danych do logowania pomiędzy pracownikami Klienta oraz przekazywaniu ich osobom trzecim,

(c)  chronić dane do logowania oraz,

(d)   zapobiegać nieprawidłowemu wykorzystaniu danych do logowania.

8.7  Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Alma Career o wszelkich przypadkach nieuprawnionego lub niewłaściwego wykorzystania danych do logowania. Alma Career nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie danych do logowania Klienta ani za żadne szkody czy roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia powyższych obowiązków Klienta.

8.8  W celu dostosowania i dalszego rozwoju Systemów Elektronicznych, jest uprawniona do wykorzystania wszelkich informacji zwrotnych od dowolnego Klienta, bez prawa Klienta do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

9. POUFNOŚĆ

9.1 Strony postanawiają zachować informacje poufne w poufności. Informacje poufne oznaczają wszelkie informacje i dane, które Strony otrzymają w bezpośrednim lub pośrednim związku z negocjacjami dotyczącymi wzajemnej współpracy, w szczególności wszelkie dane, dokumenty oraz warunki handlowe, dowolnego rodzaju i w dowolnej formie, materialnej i niematerialnej, które są wzajemnie przedstawiane przez Strony na piśmie lub ustnie, w ramach prezentacji lub w inny sposób dla celów wzajemnej współpracy. Informacje poufne oznaczają również wszelkie informacje dotyczące kandydatów do pracy, klientów, know-how oraz innych spraw Stron, które nie zostały podane do publicznej wiadomości (lub nie są przeznaczone do publicznej wiadomości) i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie publikacje prasowe lub publiczne ogłoszenie dotyczące wzajemnej współpracy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Alma Career.

9.2  Strony zobowiązują się do nieujawniania informacji poufnych żadnym osobom trzecim oraz do podjęcia środków zapobiegającym uzyskaniu przez osoby trzecie dostępu do takich informacji, Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do informacji poufnych, które:

(a)   Alma Career jest uprawniona lub zobowiązana opublikować w związku z Umową,

(b)   były publicznie znane przed dniem ich ujawnienia,

(c)  które stały się lub staną się publicznie znane lub dostępne w inny sposób niż na skutek naruszenia zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron, jej pracowników, doradców lub konsultantów,

(d)   które zostały ujawnione na skutek istnienia obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uprawnionego żądania sądu lub właściwych organów władzy publicznej (np. Policji),

(e)   ujawnionych na podstawie wyraźnej zgody drugiej Strony.

9.3  Postanowienia w zakresie poufności pozostają w mocy niezależnie od okresu obowiązywania Umowy.

9.4  Alma Career niniejszym zobowiązuje się nie gromadzić, nie przechowywać, nie rozpowszechniać, nie udostępniać, nie przetwarzać, ani w inny sposób nie wykorzystywać informacji poufnych, ani nie łączyć ich z innymi informacjami w inny sposób bez tytułu prawnego albo z naruszeniem instrukcji Klienta. Alma Career zobowiązuje się do przekazywania Klientowi bez zbędnej zwłoki wszelkich informacji poufnych, które Alma Career może napotkać poza normalnym zakresem pracy na rzecz Klienta oraz w okresie przetwarzania przez Alma Career informacji poufnych, zapewnić, że są one odpowiednio chronione przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, przypadkowym lub innym uszkodzeniem albo innym nieupoważnionym wykorzystaniem lub przetwarzaniem.

9.5  W przypadku ujawnienia informacji poufnych Klienta osobie trzeciej, Alma Career zobowiązuje się do zapewnienia, że taka osoba trzecia będzie objęta obowiązkami w zakresie zachowania poufności w takim samym zakresie jak Alma Career.

9.6  Alma Career będzie przestrzegała powszechnych standardów bezpieczeństwa dotyczących zagrożenia wirusami komputerowymi oraz ochrony sieci komputerowej. Alma Career przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązana do przestrzegania wszelkich prawnych obowiązków związanych z ochroną danych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

10. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY

10.1 Stosunek umowny pomiędzy Klientem a Alma Career zostaje nawiązany poprzez rejestrację w Systemach Elektronicznych i akceptację niniejszych Ogólnych Warunków. Sama rejestracja nie skutkuje nabyciem przez Klienta prawa do korzystania z Usług.

Stosunek prawny uprawniający do korzystania z Usług powstaje poprzez zawarcie Umowy.

10.2  Umowa zostaje zawarta:

(a) poprzez zawarcie Umowy w formie pisemnej,

(b)   poprzez potwierdzenie przez Alma Career przyjęcia zamówienia Klienta,

(c)  przez rozpoczęcie świadczenia Usług przez Alma Career zgodnie z Umową (w tym zamówieniem Klienta).

10.3  Zawierając Umowę, Klient zgadza się:

(a)  na warunki świadczenia Usług (formaty graficzne, sposoby dostarczania

materiałów, itd.),

(b)  z możliwymi ograniczeniami sieci Internet oraz środowiska Systemów Elektronicznych,

(c)  z treścią Umowy, w szczególności z Ogólnymi Warunkami i Warunkami Produktu dotyczącymi danej Usługi.

10.4  Alma Career przyjmuje od Klientów zamówienia, na podstawie których świadczy Usługi na rzecz Klientów. Właściwie wypełnione zamówienie staje się wiążące dla Klienta w chwili dostarczenia zamówienia do Alma Career.

10.5  Klient wysyła swoje zamówienia na Usługi Alma Career głównie poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zamówienia, który jest dostępny w Systemach Elektronicznych. Wiążące zamówienie może zostać również złożone z wykorzystaniem innych metod dopuszczalnych przez Alma Career, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie albo telefonicznie.

10.6  Alma Career zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w terminie trzech (3) dni roboczych od jego otrzymania, jeżeli:

(a)  Klient uprzednio dopuścił się naruszenia jego obowiązków wynikających z Umowy (w tym z Ogólnych Warunków),

(b) realizacja takiego zamówienia byłaby sprzeczna z polityką handlową Alma Career,

(c)  realizacja takiego zamówienia byłaby sprzeczna z zasadami uczciwych praktyk rynkowych, zasadami współżycia społecznego lub porządkiem publicznym.

10.7  Alma Career rozpocznie świadczenie Usług zgodnie z warunkami określonymi Umową, chyba że odmówi przyjęcia zamówienia zgodnie z Artykułem 10.6 Ogólnych Warunków. Świadczenie Usług rozpocznie się niezwłocznie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

10.8  Alma Career jest uprawniona do przeniesienia (cesji) wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, a także Umowy jako całości, na inny podmiot, o ile jest on częścią grupy Alma Media. Alma Career poinformuje Klienta o takiej cesji.

10.9  Zarówno Alma Career, jak i Klient niniejszym przyjmują na siebie ryzyko zmiany okoliczności, a zatem zmiana okoliczności nie będzie skutkować roszczeniem o wznowienie negocjacji umowy.

11. CENA USŁUG, FAKTUROWANIE

11.1  Alma Career zapewnia dostęp do Systemów Elektronicznych oraz Usług odpłatnie, dostęp do niektórych elementów Systemów Elektronicznych oraz Usług może być darmowy.

11.2  Z tytułu świadczonych Usług Klient zapłaci na rzecz Alma Career cenę zgodnie z Cennikiem Usług Alma Career obowiązującym w chwili otrzymania zamówienia przez Alma Career. Jeżeli jest to dopuszczalne przez Alma Career, cena może być również rozliczana z wykorzystaniem kredytów zgodnie z dostępnym online, aktualnym wykazem cen. Wszystkie ceny są podawane bez podatku VAT, innych podatków lub opłat, chyba że wyraźnie określono inaczej. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeżeli dana operacja finansowa będzie podlegała opodatkowaniu lub obowiązkowym opłatom, cena zostanie powiększona o taki podatek lub opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdą płatność dokonaną na rzecz Alma Career uważa się za rozliczoną w dniu jej zaksięgowania na rachunku bankowym Alma Career.

11.3  Cena będzie należna w oparciu o dokument podatkowy (fakturę) wydany zgodnie z odpowiednimi przepisami. Alma Career wystawi fakturę w terminie piętnastu (15) dni od daty zawarcia Umowy. Faktura będzie płatna w terminie czternastu (14) dni od dnia wystawienia, chyba że postanowiono inaczej.

11.4  W przypadku świadczenia Usługi, uznaje się, że dniem opodatkowania Usługi jest rzeczywisty dzień rozpoczęcia jej świadczenia albo dzień wystawienia dokumentu podatkowego, z zastrzeżeniem harmonogramu rat lub płatności, lub dzień otrzymania płatności, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej, chyba że właściwe przepisy stanowią inaczej. Usługi określone w Artykule 3 Ogólnych Warunków uznaje się za świadczone w pierwszym dniu ich świadczenia przez Alma Career.

11.5  Klient nie ma prawa do uzyskania zwrotu zapłaconej ceny ani rabatu w stosunku do ceny, jeżeli Klient nie korzysta z zamówionych Usług z powodów, za które Alma Career nie jest wyłącznie odpowiedzialna.

11.6  Alma Career zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług do czasu otrzymania od Klienta zaliczki w żądanej kwocie.

11.7  Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością ceny albo jakiekolwiek jej części przez okres dłuższy niż czternaście (14) dni, Alma Career ma prawo do przerwania świadczenia Usług do czasu zapłaty przez Klienta całkowitej ceny. Świadczenie Usług zostanie wznowione niezwłocznie po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy Alma Career. Klientowi nie przysługuje prawo do wydłużenia okresu świadczenia Usług o okres zawieszenia ich świadczenia ani nie przysługuje mu prawo do uzyskania rabatu ani innego obniżenia ceny uzgodnionej dla Usług.

11.8  Klient wyraża zgodę na wystawianie dokumentów podatkowych (faktur) w formie elektronicznej.

11.9  Jeżeli uzgodniony okres świadczenia Usług, podczas którego publikowane są Ogłoszenia, wygaśnie albo umówiona zostanie inna Usługa, prezentacja wszelkich aktywnych Ogłoszeń wygasa również w ostatnim dniu tego okresu, niezależnie od czasu oferty pracy, a Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania. Jeżeli Strony zdecydują się na przedłużenie współpracy na kolejny rok (zawarta zostanie nowa Umowa), odpowiednie Ogłoszenia będą publikowane przez cały okres, na który zostały pierwotnie zamieszczone.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY I SANKCJE

12.1  Stosunek umowny ustanowiony przez Rejestrację wygasa z chwilą zamknięcia konta/konta. Anulowanie Rejestracji uniemożliwi korzystanie z Usług i nie będzie miało wpływu na zwrot zapłaconej ceny lub zniżki od ceny. Alma Career nie anuluje Rejestracji podczas korzystania z płatnych Usług, chyba że poniżej uzgodniono inaczej. Alma Career jest uprawniona do anulowania Konta/Konta w przypadkach określonych w punkcie 13.1 Ogólnych Warunków. Alma Career nie jest uprawniona do prowadzenia Konta lub Rejestracji bez jednoczesnego korzystania z płatnych Usług.

12.2  Umowa łącząca Klienta z Alma Career ulega rozwiązaniu:

(a) po upływie okresu, na który została zawarta, jeżeli taki okres został określony w zamówieniu albo w Umowie,

(b)  na skutek wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z Artykułem 13 Ogólnych Warunków,

(c)  za porozumieniem zawartym pomiędzy Klientem a Alma Career.

12.3  Jeżli Umowa zostanie wypowiedziana przez Alma Career ze skutkiem natychmiastowym, Alma Career ma prawo do naliczenia tzw. opłaty za zaangażowanie w wysokości 1% ceny zafakturowanej zgodnie z rozwiązaną Umową, jeżeli z tym samym Klientem zostanie zawarta nowa Umowa.

12.4  Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą ceny za Usługi, Alma Career ma prawo obciążyć Klienta ustawowymi odsetkami za opóźnienie od zaległej kwoty.

12.5  Obowiązek zapłacenia odsetek lub opłaty za zaangażowanie pozostaje bez wpływu na obowiązek rekompensaty szkód w całości.

12.6  Nawet po rozwiązaniu Umowy, Alma Career jest zobowiązana do realizacji obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania nieupoważnionemu wykorzystaniu danych osobowych do czasu ich przekazania Klientowi albo osobie trzeciej wskazanej przez Klienta zgodnie z instrukcjami Klienta, albo do czasu ich bezpiecznego zniszczenia.

13. WYPOWIEDZENIE UMOWY ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM

13.1  Alma Career może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

(a)  materiały dostarczone przez Klienta naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje, porządek publiczny itp. (w szczególności, jeżeli zawierają treści promujące przemoc, rasizm, dyskryminację pewnych grup ludności, itd.),

(b)  Klient opóźnia się z płatnością należności na rzecz Alma Career (niezależnie od tego, czy należności wynikają z Umowy czy innej umowy),

(c)  Klient narusza dobre imię Alma Career lub jej znaki towarowe,

(d)  Klient żąda przedstawienia w Systemach Elektronicznych informacji, które są sprzeczne z postanowieniami Artykułu 5.1 Ogólnych Warunków,

(e)  Alma Career zidentyfikuje błędy w Systemach Odpowiedzi Klienta zgodnie z Artykułem 5.3 Ogólnych Warunków,

(f)  Alma Career uzyska wiedzę, że Klient działa z naruszeniem postanowień Artykułu 5– 8 Ogólnych Warunków,

(g)  Klient dopuści się istotnego naruszenia Umowy.

13.2  Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia obowiązków przez Alma Career. Istotne naruszenie oznacza w szczególności naruszenie obowiązków Alma Career, skutkujące całkowitym zawieszeniem świadczenia Usług przez Alma Career przez okres dłuższy niż dziesięć (10) kolejnych pełnych dni roboczych, chyba że zawieszenie to spowodowane jest oddziaływaniem siły wyższej.

13.3  Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym wywołuje wyłącznie skutki na przyszłość.

14. SZKODY

14.1 W przypadku nienależytego świadczenia Usług przez Alma Career, Strony uzgadniają, że Alma Career:

(a) zrekompensuje to Klientowi świadcząc na jego rzecz równoważne Usługi o podobnej wartości lub

(b) zapewni inne zastępcze Usługi, które mogą zostać uzgodnione przez Stron.

14.2  Alma Career nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyżej albo awariami niedotyczącymi sprzętu Alma Career. Siła wyższa oznacza tymczasową lub trwałą, nadzwyczajną, niemożliwą do przewidzenia i pokonania przeszkodę, powstałą niezależnie od woli Alma Career. W przypadku oddziaływania siły wyższej na Alma Career, Alma Career zawiadomi Klienta o takiej sytuacji i jej przyczynach bez zbędnej zwłoki. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Alma Career będzie nadal wykonywała Umowę w ramach swoich najlepszych możliwości, nawet poprzez zastosowanie alternatywnych środków, w celu sprostania swoim obowiązkom umownym.

14.3  Odpowiedzialność Alma Career z tytułu szkody spowodowanej przez sprzęt techniczny i oprogramowanie Alma Career w związku z zawartą Umową będzie ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługi na mocy Umowy w okresie poprzedzającym powstanie roszczenia. Alma Career nie jest zobowiązana do zrekompensowania Klientowi szkody, która nie mogła zostać przewidziana w chwili zawarcia Umowy.

15. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

15.1  Klient jest zobowiązany do uzyskania licencji na wykorzystanie utworów zawartych w opublikowanych informacjach, sloganów, nagrań audiowizualnych oraz reklam, które będą wykorzystywane w związku z Usługami świadczonymi przez Alma Career, a ponadto jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia z tytułu takich licencji oraz wszelkich kosztów powiązanych. Alma Career nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego przez Klienta na skutek publikacji materiałów dostarczonych przez Klienta. Jeżeli Alma Career poniesie szkodę w związku z naruszeniem tego postanowienia przez Klienta, niezwłocznie po wezwaniu przez Alma Career Klient naprawi wszelkie szkody poniesione przez Alma Career.

15.2  Klient nie ma prawa do korzystania z Systemów Elektronicznych ani żadnej ich części w inny sposób niż na własny (wewnętrzny) użytek lub w sposób wykraczający poza zakres użytkowania wyraźnie dozwolony przez Alma Career, a w szczególności nie może ich przekazywać ani powielać, ani poddawać ich innym procesom technicznym bez uprzedniej, pisemnej i wyraźnej zgody Alma Career. Klienci nie mogą również ingerować w żaden sposób w środki techniczne ani treść stron internetowych.

15.3  Zamieszczanie, zapisywanie i drukowanie materiałów przechowywanych w Systemach Elektronicznych jest dozwolone wyłącznie na własny (wewnętrzny) użytek, a materiały uzyskane w ten sposób nie mogą być pod żadnym pozorem rozpowszechniane/zwielokrotniane. Wszelkie inne mechaniczne lub elektroniczne zwielokrotnianie lub modyfikowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Alma Career jest zabronione.

16. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

16.1 Strony postanawiają, że ich stosunki prawne podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, a sądy Rzeczypospolitej Polskiej mają wyłączną jurysdykcję w sporach między nimi. Właściwość miejscowa sądów powszechnych dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z Rejestracją, Umową lub Ogólnymi Warunkami ustalana jest według siedziby Alma Career.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 Alma Career może jednostronnie wprowadzać zmiany i uzupełnienia do niniejszych Warunków Ogólnych i Warunków Produktu, jak również do wszelkich warunków zawartych w Umowie, w odpowiednim zakresie, jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba ich zmiany. W takim przypadku, Alma Career jest zobowiązana do poinformowania Klienta o dniu wejścia w życie nowych zmienionych warunków, jak również do powiadomienia Klienta o takich nowych zmienionych warunkach przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed wejściem w życie nowych warunków , w należyty sposób (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Systemów Elektronicznych wykorzystywanych przez Klienta). W uzasadnionym zakresie oznacza zmianę wszelkich postanowień Ogólnych Warunków lub Warunków Produktu, jak również innych dokumentów, do których niniejsze Ogólne Warunki się odnoszą.

17.2  Jeżeli Klient nie zgadza się na warunki ogłoszone przez Alma Career zgodnie z Artykułem 17.1 Ogólnych Warunków, Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem dostarczonym w terminie piętnastu (15) dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie od Alma Career. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu w dniu wejścia w życie nowych zmienionych warunków albo w dniu, w którym wypowiedzenie Klienta zostanie doręczone Alma Career, w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma miejsce później.

17.3  Postanowienia Artykułów 17.1 i 17.2 Ogólnych Warunków mają zastosowanie mutatis mutandis do zastrzeżenia w zakresie upoważnienia Innego Podmiotu Przetwarzającego, w rozumieniu tego terminu określonym w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych. Zzastrzeżeniem Artykułu

17.2 Ogólnych Warunków oraz postanowień Polityki Przetwarzania Danych Osobowych, (i) powiadomienia należy składać zgodnie z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych, oraz (ii) Klient jest zobowiązany do przedstawienia swoich zastrzeżeń niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie (5) dni roboczych od otrzymania powiadomienia. Alma Career oceni zastrzeżenia Klienta, a jeżeli okażą się one uzasadnione, Alma Career podejmie odpowiednie środki w stosunku do takiego Innego Podmiotu Przetwarzającego. Jeżeli Alma Career podejmie działania i Klient nie przedstawi do nich zastrzeżeń w terminie pięciu (5) dni roboczych od powiadomienia o ich podjęciu, Umowa pozostanie w mocy zgodnie z nowo przedstawionymi warunkami. Jeżeli Klient sprzeciwi się podjętym działaniom w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu doręczenia takiego powiadomienia do Alma Career. Postanowienia niniejszego Artykułu 17.3 Ogólnych Warunków nie mają zastosowania do Innych Podmiotów Przetwarzających, które są osobami fizycznymi zatrudnianymi przez Alma Career.

17.4  Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 1. 1. 2024.

Alma Career