PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ARNOLD PRO KLIENTY

Produktové podmínky Arnold pro klienty

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Produktové podmínky Arnold pro Klienty, které upravují další podmínky používání Elektronického systému Arnold pro Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům („Produktové podmínky“).

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Alma Career pro podnikatele („VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky a ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3  V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.4  Aktuální kontaktní a fakturační údaje Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.5  Informativní překlad těchto Produktových podmínek v anglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions/product-terms/arnold-robot. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1  Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách mají následující význam:

(a)  Arnold: elektronický systém poskytovaný jako SaaS (software jako služba), podrobněji popsaný v článku 3.1 těchto Produktových podmínek a dále na adrese https://www.arnold-robot.com/cs, zejména aktuálním ceníku.

(b)  Portál pro správu: prostředí v rámci systému Arnold, pomocí nějž může Klient spravovat použití systému Arnold.

(c)  Pozvánka: jedinečný odkaz zaslaný systémem Arnold Uživateli, který mu umožňuje začít systém Arnold používat.

(d)  Uživatel: osoba ve smluvním vztahu s Klientem (obvykle zaměstnanec Klienta nebo osoba jiným způsobem spolupracující s Klientem, např. na základě smlouvy o poskytování služeb, dohody o provedení práce apod.), osoba, která s Klientem jedná nebo jednala o uzavření smluvního vztahu (typicky uchazeč o práci) nebo jiné osoby využívající systém Arnold, které do využívání systému Arnold zapojí Klient.

(e)  Údaje: zaslané odpovědi Uživatelů podle článku 3.1 těchto Produktových podmínek včetně údajů uvedených v článku 4.11 těchto Produktových podmínek.

(f)  Zpráva: konsolidovaná zpráva podle článku 3.1 těchto Produktových podmínek.

2.2  Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

3. POPIS SLUŽBY, ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1 Arnold je internetová služba, jejímž předmětem je konverzační robot, vyvinutý společností Alma Career, jehož účelem je pro Klienta provádět on-line uživatelské průzkumy, založené na vstupech od Uživatelů, a na základě automatického zpracování odpovědí, které Uživatelé systému Arnold poskytli („Údaje“), dodat Klientovi konsolidovanou zprávu („Zpráva“). Společnost Alma Career poskytuje Zprávu pouze v elektronické podobě a zasílá ji na e-mailovou adresu uvedenou Klientem nebo ji zobrazuje přímo v systému Arnold.

3.2  Objednávka služby Arnold musí obsahovat následující:

(a)  dobu trvání Smlouvy v měsících,

(b)  počet předplacených Uživatelů,

(c)  datum zahájení.

3.3  Společnost Alma Career začne systém Arnold poskytovat v době sjednané s Klientem. Alma Career může pozastavit plnění v případě prodlení s úhradou platby bez nároku na jakoukoliv kompenzaci za dobu pozastavení. Poskytování služby Arnold je zahájeno datem zahájení uvedeným ve Smlouvě.

3.4  Klient je oprávněn zasílat oznámení související s poskytováním a používáním systému Arnold Uživatelům prostřednictvím systému Arnold.

4. ÚDAJE A ZPRÁVY

4.1  Společnost Alma Career bude využívat Údaje a Zprávy pro účely poskytování systému Arnold Klientovi. Klient je oprávněn využívat Zprávy bez omezení. Soubor s nezpracovanými Údaji zůstává výlučným majetkem Alma Career a není Klientovi poskytován.

4.2  Výsledky uvedené ve Zprávě mohou být na základě Uživatelovy volby anonymní. Uživatelé jsou oprávněni v rámci konverzací oprávněni anonymizovat svoji identitu. Arnold může anonymizovat další Údaje ve Zprávách pro zachování anonymity dalších Uživatelů.

4.3  Veškeré Údaje a Zprávy poskytované v rámci systému Arnold budou automaticky anonymizovány po dvaceti pěti (25) měsících od shromáždění Údajů.

4.4  Údaje a Zprávy v Arnoldu lze archivovat nebo mohou být archivovány ve stanovených případech automaticky. Archivované Údaje a Zprávy jsou v bezplatné edici Arnolda znepřístupněny.

4.5  Veškeré Údaje a Zprávy jsou také automaticky znepřístupněny:

(a)  v případě užívání bezplatné edice Arnolda po třiceti (30) dnech od shromáždění

Údajů,

(b)  v případě přechodu do bezplatné edice Arnolda z placené edice Arnolda po třiceti (30) dnech po opuštění placené edice Arnolda.

4.6  Údaje a Zprávy, které nebyly doposud anonymizovány, mohou být opětovně zpřístupněny pouze v placené edici Arnolda.

4.7  Společnost Alma Career je oprávněna anonymizované Údaje a Zprávy archivovat a používat po neomezenou dobu. Společnost Alma Career je oprávněna využívat anonymizované Údaje aZprávy pro vylepšení systému Arnold a jiných služeb poskytovaných společností Alma Career.

4.8  Předčasné ukončení provozu systému Arnold nebo Smlouvy může mít za následek neúplnou Zprávu.

4.9  Klient se zavazuje, že Údaje neobsahují škodlivé informace nebo obsah, zejména informace nebo obsah, které jsou v rozporu s příslušnými právními předpisy, všeobecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem nebo přijímanými morálními zásadami.

4.10  Společnost Alma Career může upozornit Klienta na porušení Smlouvy a vyzvat jej k okamžitému zjednání nápravy. Pokud není náprava zjednána ve lhůtě stanovené společností Alma Career, je společnost Alma Career oprávněna Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

4.11  V souladu se Smlouvou a v závislosti na volbě Uživatele je společnost Alma Career oprávněna zpracovávat Uživatelovy Údaje v následujícím rozsahu:

(a)  křestní jméno a příjmení,

(b)  IP adresa Uživatele,

(c)  další Údaje a informace poskytnuté Uživatelem nebo o takovém Uživateli Klientem.

4.12  Pokud se Uživatel rozhodne vyplnit anonymní formulář, společnost Alma Career zpracuje informace a Údaje poskytnuté Uživatelem včetně IP adresy. IP adresy je možné v souladu s příslušnými právními předpisy poskytnout orgánům činným v trestním řízení, soudům či orgánům veřejné moci.

5. SMLOUVA

5.1  Společnost Alma Career je oprávněna využít informace získané od Klienta pro řešení jakéhokoliv sporu s Klientem vyplývajícího z uvedení nepravdivých/škodlivých informací nebo obsahu vložených do Arnolda. Alma Career může uchovávat informace o zadávání dat do systému Arnold umožňující jednoznačnou identifikaci konkrétního Klienta.

5.2  Společnost Alma Career může všemi dostupnými technickými a právními prostředky zabránit v používání systému Arnold Klientovi, který opakovaně nebo podstatným způsobem porušil Smlouvu.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

6.1  Klient je odpovědný za to, že:

(a)   společnost Alma Career je oprávněna poskytnout vyžádanou Službu Klientovi, tj. (i) nakládat s e-mailovými adresami a dalšími kontaktními údaji Uživatelů, které Klient společnosti Alma Career zaslal, a Údaji, které Uživatelé odeslali v rámci využívání systému Arnold, a (ii) zasílat veškeré zprávy a oznámení, které jsou součástí poskytované Služby, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679,

(b)  Klient při nakládání (ať již přímo nebo prostřednictvím systému Arnold) s e- mailovými adresami a dalšími údaji Uživatelů plní veškerá ustanovení příslušných právních předpisů, zejména bude Uživatele informovat o zpracovávání údajů v souladu s Produktovými podmínkami. Klient se zavazuje informovat Uživatele zejména o účelu zpracovávání, právním základu a právech Uživatele.

6.2  Klient není povinen systém Arnold využívat.

6.3  Klient je povinen stanovit kontaktní osobu s e-mailovou adresou, která bude moci využívat Portál pro správu systému Arnold. Přístup k účtu/účtům Klienta na Portálu pro správu je chráněn pomocí přístupových údajů.

6.4  Klient je v souvislosti s Portálem pro správu povinen:

(a)  chránit svá zařízení před zneužitím,

(b)  nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,

(c)  zabránit sdílení přihlašovacích údajů se třetími stranami,

(d)  chránit přihlašovací údaje, a

(e) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

6.5  Klient je povinen společnosti Alma Career okamžitě oznámit jakékoliv neoprávněné užití či zneužití přihlašovacích údajů. Společnost Alma Career neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů Klienta ani za škodu způsobenou třetím stranám či nároky třetích stran vyplývající z porušení výše uvedených povinností Klienta.

6.6  Klient odpovídá za to, že povinnosti stanovené v těchto Produktových podmínkách budou plnit také Uživatelé.

7. DOSTUPNOST A AUTORSKÁ PRÁVA

7.1  Právo Klienta používat Arnold je podmíněno splněním následujících podmínek:

(a)  Klient a Uživatelé jsou oprávněni využívat systém Arnold pouze pro svou vlastní potřebu,

(b)  používat službu Arnold nebo jeho části je oprávněn pouze konkrétní Uživatel, který obdržel osobní e-mailový odkaz a má telefonní číslo, na které lze zasílat SMS.

7.2  Veškerý obsah služby Arnold je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví a společnost Alma Career je výhradním držitelem těchto práv, případně tato práva přísluší poskytovateli licence. S výjimkou případů výslovně povolených společností Alma Career Klient nebo Uživatel nebudou a neumožní nikomu:

(a)  distribuovat, přenášet, půjčovat, pronajímat, sdílet, prodávat, převádět, šířit, udělovat podlicence nebo jinak zpřístupnit jakoukoli část Arnolda,

(b)  rozmnožovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet získat nebo odvodit zdrojový kód nebo jakékoli metody, algoritmy nebo postupy ze systému Arnolda nebo upravovat, přizpůsobovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla založená na systému Arnold, s výjimkou případů výslovně umožněných závaznými ustanoveními platných právních předpisů, od nichž se nelze odchýlit,

(c)  používat, nabízet nebo jinak využívat Arnold jako produkt nebo službu vytvářející příjmy nebo pro jakoukoli třetí stranu, mimo jiné včetně hostingu, outsourcingu nebo softwaru jako služby (SaaS),

(d)  používat Arnold pro účely vývoje produktu, který je v soutěžním/konkurenčním postavení s jakýmkoli produktem nebo službou Alma Career,

(e)  odstranit jakékoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných majetkových právech ze systému Arnold, nebo

(f)  změnit nebo obejít jakýkoli licenční klíč pro Arnold nebo jakákoli jiná omezení nebo omezení přístupu nebo použití systému Arnold.

7.3  V případě porušení Smlouvy může společnost Alma Career příslušnému Klientovi či Uživateli pozastavit či odebrat přístup k systému Arnold nebo mu v přístupu zabránit jiným způsobem, jakož i smazat veškeré Údaje bez nároku Klienta na jakoukoliv kompenzaci od společnosti Alma Career.

7.4  Klient musí získat oprávnění k užívání veškerých Údajů (je-li podmínkou jejich využití takové oprávnění) a tímto uděluje společnosti Alma Career příslušné licence a/nebo práva vpřiměřeném rozsahu tak, aby společnost Alma Career mohla Klientovi poskytovat Arnolda a související služby. Klient odpovídá za úhradu případné ceny za tyto licence a další související náklady. Klient v plném rozsahu odpovídá za používání Údajů a porušení licencí/oprávnění Klientem, Uživatelem nebo společností Alma Career a Klient je povinen po výzvě společnosti Alma Career bez zbytečného odkladu zjednat nápravu a nahradit veškerou újmu.

7.5 Nahrávat, ukládat nebo tisknout materiály uložené v systému Arnold je povoleno pouze pro vlastní (interní) účely a takto získané materiály nesmějí být žádným způsobem dále šířeny ani rozmnožovány. Klient nesmí mechanicky či elektronicky rozmnožovat nebo upravovat službu Arnold nebo jakékoliv podklady ve službě Arnold bez předchozího písemného souhlasu společnosti Alma Career.

8. POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

8.1 V případě, že je systém Arnold nedostupný po dobu více než sedmdesáti dvou (72) po sobě jdoucích hodin, je Klient oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a obdržet vrácení zbývající ceny za dobu od ukončení Smlouvy do konce původně sjednaného data ukončení Smlouvy.

9. DOSTUPNOST SLUŽBY

9.1 Arnold je Uživatelům obvykle dostupný v režimu 24/7/365. Společnost Alma Career může pozastavit provoz služby Arnold z technických důvodů nejvýše na jednu (1) hodinu denně.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career