PRODUKTOVÉ PODMÍNKY JOBOTE PRO KLIENTY

Produktové podmínky Jobote pro klienty

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Produktové podmínky Jobote pro Klienty („Produktové podmínky“), které upravují další podmínky používání Elektronického systému jobote.cz a jobote.com Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům.

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Alma Career pro podnikatele („VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky a ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3  V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.4  Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.5  Informativní překlad těchto Produktových podmínek v anglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions/product-terms/jobote. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1  Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Doporučovatel: fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu s Klientem (zpravidla se jedná o zaměstnance Klienta nebo osobu s Klientem jinak spolupracující např. na základě smlouvy o poskytování služeb, příkazní smlouvy apod.) a kterou Klient přímo oslovil s nabídkou odměny za doporučení Uchazečů na jeho pracovní pozice.

(b) Odměna: cena zaplacená Klientem Doporučovateli za doporučení Uchazeče na pracovní pozici a jeho následného přijetí Klientem do pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu, jakož i splnění dalších podmínek, a to ve výši uvedené Klientem při zadání pracovní pozice do Elektronického systému.

(c) Uchazeč: fyzická osoba, která má zájem o pracovní pozici Klienta uveřejněnou v Elektronickém systému a užívá Elektronický systém.

2.2  Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

3. POPIS SUŽBY

3.1  Služby, které Alma Career poskytuje Klientovi, jsou uvedeny ve Smlouvě.

3.2  Uzavřením Smlouvy se též Klient zavazuje za podmínek uvedených níže zaplatit Odměnu Doporučovateli. Podmínky a výši Odměny stanoví Klient při zadávání pracovní pozice do Elektronického systému. Podmínky pro vyplacení Odměny stanoví Klient a Doporučovatel je musí odsouhlasit před doporučením každé pracovní pozice společně s podmínkami stanovenými Alma Career v rámci používání Elektronického systému.

3.3  Povinnost vyplatit Odměnu se řídí výlučně zvláštním ujednáním mezi Klientem a Doporučovatelem. Mezi Alma Career a Doporučovatelem nevzniká žádný závazek ve vztahu k vyplacení Odměny. Alma Career není účastníkem smluvních vztahů mezi Klientem a Uchazečem ani mezi Klientem a Doporučovatelem.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1  Pro využívání Služeb je nezbytná registrace Klienta v příslušném Elektronickém systému, jakož i registrace a přiřazení příslušného Doporučovatele k danému Klientovi. Přiřazení Doporučovatele ke Klientovi určuje Klient.

4.2  Klient souhlasí, že doporučení Doporučovateli může probíhat na základě (i) konkrétního doporučení Uchazeče, nebo (ii) neadresným doporučením prostřednictvím hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele.

4.3  Klient bere na vědomí a souhlasí, že Alma Career není schopna kontrolovat a ovlivnit způsob chování Doporučovatelů. Alma Career se však zavazuje poskytnout Klientovi přiměřenou součinnost za účelem identifikace podvodných jednání ze strany Doporučovatelů anebo Uchazečů.

4.4  Uzavřením Smlouvy a zveřejněním příslušné pracovní pozice se Klient zavazuje poté, co budou ze strany Doporučovatele splněny níže uvedené podmínky, zaplatit Odměnu Doporučovateli.

4.5  Klient souhlasí, že podmínky pro vznik nároku Doporučovatele na Odměnu jsou následující:

(a)  Odměnu lze získat pouze v souvislosti s doporučením pracovní pozice uvedené v seznamu pracovních pozic, který je umístěn v příslušné části Elektronického systému.

(b)  doporučení vhodné osoby na konkrétní pracovní pozici a její následné přijetí Klientem do pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu na danou pracovní pozici. Za okamžik provedení doporučení se považuje (i) okamžik odeslání první reakce Doporučovatelem konkrétně doporučeným Uchazečem, nebo (ii) okamžik, kdy Uchazeč odešle svou první reakci na nabízenou pracovní pozici prostřednictvím personalizovaného hypertextového odkazu jedinečného pro každého Doporučovatele.

4.6  Každý Klient je oprávněn uvést doplňující podmínky (uvozené symbolem „i“), za kterých vzniká Doporučovateli nárok na vyplacení Odměny. Takové doplňující podmínky nesmí být v rozporu s těmito Produktovými podmínkami nebo jinými podmínkami, kterými se řídí používání tohoto Elektronického systému.

4.7  Klient se zavazuje zaplatit Doporučovateli Odměnu v případě, že Doporučovatel splní všechny výše uvedené podmínky.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career