PRODUKTOVÉ PODMÍNKY KARIÉRNÍCH STRÁNEK A FIREMNÍHO PROFILU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Produktové podmínky Kariérních stránek a Firemního profilu pro Klienty („Produktové podmínky“).

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Alma Career pro podnikatele dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky („VOP“) a ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3  V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.4  Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.5  Informativní překlad těchto Produktových podmínek v anglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions/product-terms/career-pages-company-profile. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

(a) Firemní profil: souhrn identifikačních údajů a dalších případných podkladů dle technických možností Teamio, určený pro zobrazení v Elektronických systémech Alma Career Jobs.cz a Prace.cz, vytvořený a spravovaný samoobslužně Klientem v aplikaci Teamio.

(b) Kariérní stránky: klientská internetová prezentace sloužící k oslovení a získání uchazečů se zájmem o pracovní příležitost dostupná v Elektronických systémech Alma Career Jobs.cz, Prace.cz a samostatně na předem Stranami smluvené internetové stránce, vytvořená a provozovaná Alma Career na základě podkladů zaslaných Klientem.

(c) Náhled: připravená finální verze Kariérních stránek před jejich spuštěním.

(d) Teamio: Elektronický systém Alma Career pro správu Inzerátů a uchazečů, jehož některé části a funkcionality jsou k dispozici pouze za úplatu. 2.2 Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP. 3. KARIÉRNÍ STRÁNKY

3.1  Kariérní stránky vytváří a provozuje Alma Career na základě Smlouvy s Klientem. Pro vytvoření Kariérních stránek je nezbytné, aby Klient dodal elektronickou cestou veškeré podklady potřebné k jejich vytvoření, a to nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před samotným plánovaným spuštěním Kariérních stránek.

3.2  Před spuštěním Kariérních stránek je Klientovi vždy zaslán Náhled pro kontrolu a schválení jejich zpracování. Klient je povinen zaslat souhlas či nesouhlas s Náhledem, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy žádost o schválení obdržel.

V případě prodlení Klienta s vyjádřením se lhůta pro spuštění Služby odpovídajícím způsobem prodlužuje.

3.3  V případě, že Klient ve svém vyjádření Náhled neschválí, je povinen uvést přiměřené a důvodné připomínky tak, aby Alma Career mohla dle požadavků Klienta Kariérní stránky odpovídajícím způsobem upravit. Po schválení Náhledu Klientem nebo v případě požadavků na podstatné změny odlišující se od původního zadání, způsobu použití podkladů nebo změny samotných podkladů, jsou všechny další změny Kariérních stránek považovány za vícepráce, jejichž implementace je zpoplatněna dle aktuálního ceníku Alma Career.

3.4  Multimediální soubory je možné předávat v běžných bitmapových, vektorových a audio či video formátech (např. png, jpg, gif, tiff, psd, mp4, avi, wav). Textové podklady jsou vyžadovány jako finální texty bez potřeby následné korektury, tj. bez překlepů a gramatických chyb.

3.5  Klient je povinen dodat takové podklady (např. velikost souborů), aby nezpůsobovaly pomalé načtení Kariérních stránek. Za pomalé načtení Kariérních stránek se považuje doba jedné (1) sekundy nebo delší. Klient je povinen poskytnout podklady a poskytnout součinnost za účelem optimalizace Kariérních stránek pro aktuálně nejčastěji používané prohlížeče.

3.6  Kariérní stránky jsou provozovány na webové stránce dle dohody s Alma Career, zpravidla ve formátu zjednodusenynazevKlienta.jobs.cz.

4. FIREMNÍ PROFIL

4.1  Firemní profil je možné vytvářet a spravovat v Elektronickém systému Alma Career - Teamio. V den aktivace Služby je Klientovi zpřístupněna možnost zveřejnit Firemní profil. Firemní profil je Klientovi aktivován na základě Smlouvy (včetně např. dokončení objednávky z Teamio e-shopu).

4.2  Firemní profil může obsahovat texty o společnosti, fotografie, logo firmy, virtuální prohlídku, odkazy na videa umístěná na serveru www.youtube.com a další libovolné odkazy. Ze strany Alma Career nedochází ke schvalování ani kontrole obsahu Firemního profilu. Klient tedy za obsah Firemního profilu odpovídá v plném rozsahu. V tomto ohledu se uplatní zejména článek 5 a 6 VOP.

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1  K podkladům dodaných Klientem Klient uděluje společnosti Alma Career nevýhradní licenci na dobu využívání Služeb spojených s tvorbou nebo provozem Kariérních stránek či Firemního profilu, a to pro jakýkoliv způsob užití, bez omezení množství. Alma Career použije podklady od Klienta pouze pro účely plnění služeb spojených s Kariérními stránkami nebo Firemním profilem.

5.2  Aniž by tím byl dotčen předchozí odstavec, veškeré další části Kariérních stránek či Firemního profilu jsou vlastnictvím Alma Career. Klient nabývá pouze nevýhradní, nepostupitelné a omezené oprávnění k jejich užívání po dobu využívání Služeb spojených s provozem Kariérní stránky a pouze pro účel využívání Služeb spojených s provozem Kariérních stránek, případně jejich další rozvoj ze strany Alma Career.

5.3  Alma Career je oprávněna provádět analýzu využívání Kariérních stránek či Firemního profilu a odpovídá za zákonnost použití příslušných analytických nástrojů. Je-li dle dohody s Klientem provedeno nasazení analytických nástrojů Klienta, pak Klient odpovídá v plném rozsahu za použití takových vlastních analytických nástrojů a zákonnost jejich použití; Alma Career Klientovi poskytne nezbytnou součinnost pro splnění příslušných zákonných požadavků.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career