PODMÍNKY KREDITNÍHO PŘEDPLATNÉHO INZERCE – PREMIUM

PODMÍNKY KREDITNÍHO PŘEDPLATNÉHO INZERCE – PREMIUM

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Podmínky kreditního předplatného inzerce – PREMIUM („Podmínky“ a „Kreditní předplatné inzerce – PREMIUM“). Tyto Podmínky se uplatní pouze na Kreditní předplatné s označením PREMIUM a nikoliv na případná jiná kreditní předplatná poskytovaná ze strany Alma Career.

1.2  Další práva a povinnosti Alma Career a Klienta se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Alma Career pro podnikatele („VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky a ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3  V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Podmínkami a VOP mají přednost tyto Podmínky.

1.4  Pojmy používané v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem, které zde nejsou definované, mají význam stanovený ve VOP.

1.5  Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.6 Informativní překlad těchto Podmínek vanglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions/product-terms/credit-advertisement-premium. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. NÁKUP KREDITŮ

2.1  Pokud to Alma Career umožní, je v rámci Elektronických systémů možné na některé

Služby zveřejnění Inzerátů použít kredity zakoupené Klientem.

2.2  Cena kreditů je sjednána ve Smlouvě pro objednávky kreditů potvrzené ze strany Alma Career od prvotního nákupu kreditů až do uplynutí doby trvání Smlouvy.

2.3  Prvotní nákup kreditů probíhá při uzavření Smlouvy (vč. Smlouvy uzavřené na základě objednávky); minimální počet zakoupených kreditů při prvotním nákupu je 500 kreditů. Během trvání Smlouvy může Klient učinit objednávku libovolného počtu dodatečných kreditů, elektronickou formou prostřednictvím příslušného Elektronického systému. Objednávka zavazuje Klienta od okamžiku jejího doručení společnosti Alma Career. Potvrzením objednávky ze strany Alma Career dochází k uzavření Smlouvy a sjednání nákupu kreditů.

2.4  Kredity jsou vždy platné po dobu trvání Smlouvy, nejdéle však po dobu dvanácti (12) měsíců od jejich zakoupení. Zakoupením kreditů během doby trvání Smlouvy se automaticky neprodlužuje doba trvání Smlouvy, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak.

2.5  Klient nemá nárok na vrácení ceny za nakoupené kredity. Kredity nevyčerpané za dobu trvání Smlouvy propadají a Klient nemá nárok je použít na Služby, ledaže budou splněny podmínky dle článku 2.6 níže.

2.6  V případě, že Strany uzavřou novou Smlouvu, jejíž součástí je i Kreditní předplatné inzerce – PREMIUM, která:

(a) bude svou účinností bezprostředně navazovat na dosavadní Smlouvu,a

(b) doba trvání takové Smlouvy bude stejná nebo delší jako dosavadní Smlouvy, platí, že kredity dosud neuplatněné, ale dokoupené nad rámec prvotně zakoupeného úvodního balíčku Kreditního předplatného inzerce - PREMIUM (článek 2.3 věta první Podmínek), se převádí do dalšího období, a to tak, že se započítávají do minimálního počtu základních kreditů podle článku 2.3 věty první Podmínek a Klient proto za tyto kredity znovu neplatí, to vše vždy, jsou-li splněny podmínky definované v písm. (a) a (b) výše.

2.7 Nejsou-li splněny podmínky definované v článku 2.6 písm. 2.6(a) a 2.6(b) Podmínek výše, kredity se nepřevádí a uplynutím Smlouvy propadají dle článku 2.5 Podmínek. Neuplatněné kredity prvotně zakoupené vrámci úvodního balíčku Kreditního předplatného inzerce – PREMIUM (článek 2.3 věta první Podmínek) se do další Smlouvy nepřevádí a uplynutím Smlouvy vždy propadají dle článku 2.5 Podmínek.

3. UPLATNĚNÍ KREDITŮ

3.1  Klient je oprávněn na základě příslušné Smlouvy uplatnit odpovídající množství kreditů za Služby zpřístupněné v rámci příslušného Elektronického systému (Teamio), alespoň však:

(a)   za zveřejnění Inzerátu na jednu (1) pracovní pozici a jedno (1) místo pracoviště na Elektronickém systému nebo Zahraničním serveru,

(b)   za zveřejnění Inzerátu pro další jedno (1) místo pracoviště, nebo

(c)  za aktualizaci zveřejněného Inzerátu spočívající ve zvýšení pravděpodobnosti zobrazení Inzerátu zájemcům.

3.2  Zveřejněním Inzerátu (článek 3.1(a) Podmínek) na Elektronickém systému dojde k uplatnění následujícího počtu kreditů:

(a)  Jobs.cz: 3kredity,

(b)  Atmoskop.cz: 2kredity,

(c)  Prace.cz: 1 kredit,

(d)  Mobilní aplikace Práce za rohem:1kredit,

(e)  brigáda na Jobs.cz, Prace.cz a Práce za rohem: 1kredit.

3.3  Rozšířením Inzerátu (článek 3.1(b) Podmínek) o každé jedno (1) nové místo pracoviště dojde k uplatnění následujícího počtu kreditů:

(a)  Jobs.cz: 3 kredity,

(b)  Atmoskop.cz: 2 kredity,

(c)  Prace.cz: 1 kredit,

(d)  Mobilní aplikace Práce za rohem: 1kredit,

(e)  brigáda na Jobs.cz, Prace.cz a Prácezarohem: 1kredit.

3.4  Každou další aktualizací Inzerátu (článek 3.1(c) Podmínek) dojde kuplatnění následujícího počtu kreditů:

(a)  Jobs.cz: 3kredity,

(b)  Prace.cz: 1kredit,

(c)  brigáda na Jobs.cz, Prace.cz a Práce za rohem: 1 kredit.

3.5  Prezentace shodného Inzerátu do více než jednoho (1) místa pracoviště se do sjednaného limitu započte dle počtu využitých pracovišť s ohledem na umístění pracovní pozice. Za každé místo pracoviště vrámci Elektronických systémů bude tedy z celkového limitu kreditů odečten příslušný počet kreditů za jeden (1) Inzerát v rámci jednoho (1) místa pracoviště.

3.6  Zveřejněním Inzerátu (článek 3.1(a) Podmínek), jeho rozšířením (článek 3.1(b) Podmínek) nebo aktualizací (článek 3.1(c) Podmínek) na Zahraničním serveru dojde k uplatnění počtu kreditů dle aktuálních cenových podmínek uvedených v příslušeném Elektronickém systému (Teamio).

3.7  Alma Career vynakládá veškeré úsilí pro zachování úrovně a ceny poskytovaných Služeb, ať již Služeb poskytovaných přímo ze strany Alma Career nebo Služeb souvisejících se Zahraničními servery. I přesto však v průběhu Smlouvy může docházet ke změně podmínek na trhu nebo na straně zahraničního smluvního partnera a v důsledku toho též ke změně počtu kreditů vyžadovaných za využití určité konkrétní Služby.

4. ZVEŘEJNĚNÍ LOGA VE VYHLEDÁVÁNÍ NA ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMECH JOBS.CZ, PRACE.CZ A PRÁCE ZA ROHEM

4.1  V případě, že má Klient uzavřenou Smlouvu na Kreditní předplatné inzerce – PREMIUM, oprávněn k prezentaci vlastního loga na výpisu výsledků vyhledávání na portálech Jobs.cz, Prace.cz a v mobilní aplikaci Práce za rohem pro každý Inzerát vystavený po dobu trvání Smlouvy.

4.2  Klient si může podobu loga a jeho zobrazení ve výsledcích vyhledávání spravovat prostřednictvím Elektronického systému (Teamio).

4.3  Alma Career má právo odmítnout zobrazení loga Klienta, pokud nesplňuje dostatečně technickou i grafickou kvalitu pro jeho zobrazení. Dále se uplatní podmínky VOP (zejména články 5 a 6 VOP).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career