Produktové podmínky Práce za rohem Pro klienty

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Produktové podmínky Práce za rohem pro Klienty („Produktové podmínky“), které upravují další podmínky používání Elektronického systému (mobilní aplikace) Práce za rohem pro Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům.

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Alma Career pro podnikatele dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky („VOP“) a ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3  V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.4  Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.5  Informativní překlad těchto Produktových podmínek v anglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions/product-terms/prace-za-rohem. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1  Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a) Klientský účet: sada údajů vzniklá po registraci Klienta v rámci Elektronického systému jejich volitelným vložením ze strany Klienta, případně doplněná záznamy o aktivitě Klienta v rámci Elektronického systému,

(b) Zájemce: fyzická osoba, která má zájem o nabízenou pracovní pozici či služby zveřejněné prostřednictvím Elektronického sytému Klientem.

2.2  Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

3. POPIS SLUŽBY

3.1  Služba Práce za rohem je poskytována společností Alma Career prostřednictvím stejnojmenné mobilní aplikace, které je jedním z Elektronických systémů. Služba představuje platformu pro propojení Zájemců s Klienty s případnou možností uzavření pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu mezi Klientem a Zájemci.

3.2  Klient a Zájemce si mohou sjednat odpovídající pracovněprávní či obdobný smluvní vztah, jehož obsah, forma a další náležitosti jsou výlučně na vůli Klienta a Zájemce. Klient bere na vědomí, že na sjednaný smluvní vztah mohou dopadat povinnosti související s výkonem závislé práce dle platných a účinných právních předpisů.

3.3  Služba funguje na bázi automatizovaného propojování Klientů se Zájemci, přičemž svůj Klientský účet si Klient spravuje sám. V případě zájmu Klienta mu může být poskytnuta asistence svyplňováním Klientského účtu či dokončením registrace (například prostřednictvím rozhovoru se zaměstnancem Alma Career).

3.4  V rámci Služby dochází ke zveřejňování nabídky a poptávky pracovních příležitostí, přičemž Klientům je umožněno navázání přímého kontaktu s druhou stranou. V rámci Služby není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi Klienty a Zájemci; Alma Career jako provozovatel Služby není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Služba Práce za rohem je pro Klienty společností Alma Career zpravidla zpoplatněna, nestanoví-li dohodnuto jinak.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1  Klient, který chce využívat Službu Práce za rohem, je povinen se pro využití Služby registrovat, není-li Stranami dohodnuto jinak. Přístup ke Službě není možný bez přihlášení ke Klientskému účtu.

4.2  Registraci si obstarává Klient sám prostřednictvím registračního formuláře v Elektronickém sytému, přičemž proces registrace obsahuje zadání autorizačního SMS kódu, který bude Klientovi doručen na jeho v Klientském účtu určený kontaktní telefon.

4.3  Po dokončení procesu registrace v rámci vytváření či upravování Klientského účtu může Klient, poskytovat Alma Career své identifikační údaje (obchodní firma, jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a další případné informace, které mohou být na jeho žádost změněny.

4.4  Registrací vrámci Elektronického sytému, prostřednictvím kterého je Služba poskytována, vyjadřuje Klient souhlas s těmito Produktovými podmínkami.

4.5  Registrovaný Klient může prostřednictvím svého Klientského účtu inzerovat nabídky práce či jiných služeb nabízených v rámci Elektrického systému, přičemž pro řádné uveřejnění je nezbytné, aby Klient v inzerátu vždy uvedl přesnou adresu místa a nabízenou mzdu, jakož i další údaje označené jako povinné.

4.6  Klient může svůj Klientský účet kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím e-mailu, který zašle na pomuzeme@pracezarohem.cz.

4.7  Zrušením Klientského účtu dojde ke stažení všech inzerovaných nabídek práce a vymazání údajů o Klientovi z Elektronického systému (včetně veškerých vložených informací či dokumentů).

4.8  Klient bere na vědomí, že odinstalací Elektronického systému nedochází automaticky ke zrušení Klientského účtu. Ten je smazán uplynutím pěti (5) let od poslední aktivity Klienta v tomto Elektronickém systému.

4.9  Aktuální cenové nabídky Alma Career za uveřejnění inzerátů v rámci Služby Práce za rohem jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.pracezarohem.cz/hledam-lidi.

4.10  V případě nákupu Služeb s opakovanou platbou Klient souhlasí se založením opakované platby a jejími parametry uvedenými v objednávkovém formuláři. Klient souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay, provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, která s údaji platební karty nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1.

4.11  Opakovanou platbu lze kdykoliv zrušit prostřednictvím menu nastavení vrámci dotčeného Elektronického systému. Změny parametrů není po potvrzení objednávky možné provádět. V případě dotazů nebo požadavků se Klient může obrátit na Alma Career na pomuzeme@pracezarohem.cz.

4.12  Alma Career neodpovídá Klientovi za jakoukoliv újmu nebo jiné důsledky v souvislosti s využitím takové platební brány.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career