PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SEDUO PRO KLIENTY

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SEDUO PRO KLIENTY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Společnost Alma Career Czechia s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 („Alma Career“), vydává tyto Produktové podmínky Seduo pro Klienty, které upravují další podmínky používání Elektronického systému Seduo pro Klienty a poskytování souvisejících Služeb Klientům („Produktové podmínky“).

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, které nejsou výslovně upraveny těmito Produktovými podmínkami, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Alma Career pro podnikatele („VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/cz/vseobecne-obchodni-podminky a ustanoveními příslušných právních předpisů.

1.3  V případě rozdílné úpravy stanovené těmito Produktovými podmínkami a VOP mají přednost tyto Produktové podmínky.

1.4  Aktuální kontaktní a fakturační údaje společnosti Alma Career jsou dostupné na https://almacareer.com/cz/kontakty.

1.5  Informativní překlad těchto Produktových podmínek v anglickém znění je dostupný na https://almacareer.com/legal/cz/en/general-terms-conditions/product-terms/seduo. V případě odlišností mezi anglickou nebo jinou cizojazyčnou verzi má přednost česká jazyková verze.

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1  Pojmy použité v textu Produktových podmínek mají následující význam:

(a)  Administrátorský účet: Uživatelský účet, který je také oprávněn spravovat využití Služeb, zejména odstraňování a přidávání Uživatelů.

(b)  Klientský profil: souhrn identifikačních údajů Klienta pro zobrazení v Elektronickém systému Seduo, vytvořený a spravovaný Alma Career za účelem poskytování Služeb Klientovi.

(c)  LMS: learning management system, tj. informační systém pro organizaci a správu vzdělávání, k němuž disponuje potřebnými oprávněními k užití Klient.

(d)  Uživatel: fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu s Klientem (zpravidla se jedná o zaměstnance Klienta nebo osobu s Klientem jinak spolupracující např. na základě smlouvy o poskytování služeb, příkazní smlouvy apod.), a která používá Elektronický systém Seduo prostřednictvím Uživatelského účtu nebo prostřednictvím LMS.

(e)  Uživatelský účet: prostředí v rámci Elektronického systému Seduo, díky kterému má Uživatel možnost využívat Služby.

2.2  Další pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený ve VOP.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Seduo je online vzdělávací platforma obsahující kurzy, které jsou doprovázeny testy nebo jinou formou ověření znalostí Uživatele. Kurzy jsou obvykle strukturovány do jednotlivých lekcí a končí testem nebo kvízem. Některé části platformy Seduo jsou dostupné zdarma (obvykle úvodní lekce kurzu), ale některé části (včetně plných kurzů atd.) jsou dostupné pouze po zaplacení ceny.

3.2  Na základě Smlouvy je Klientovi udělen přístup k obsahu platformy Seduo v rozsahu (obvykle jako počet Uživatelských licencí) a na dobu dle Smlouvy.

3.3  Uzavřením Smlouvy Klient prohlašuje, že jedná v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

4. ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1  Vzor objednávky vydává Alma Career a poskytne ho Klientovi na požádání. Objednávka Služeb je možná zpravidla v listinné nebo elektronické podobě a musí obsahovat alespoň:

(a)  požadovanou specifikaci Služeb,

(b)  dobu poskytování Služeb.

4.2  Objednávka Služeb zavazuje Klienta od okamžiku jejího doručení Alma Career.

4.3  Poskytování Služeb je ze strany Alma Career zahájeno v termínu uvedeném ve Smlouvě.

5. POVINNOSTI KLIENTA

5.1  Klient je povinen mít pro užívání Služby svůj Klientský profil.

5.2  Administrátorský účet anebo Uživatelský účet vytvoří Alma Career, a to v počtu dle potřeb Klienta. Vytvoření Administrátorského účtu anebo Uživatelského účtu je možné prostřednictvím registrace skrze odkaz v potvrzovacím e-mailu zaslaném ze strany Alma Career Klientovi, nebo jiným způsobem dle dohody Stran. Klient je povinen poskytnout Alma Career kontaktní údaje pro založení Administrátorského účtu a seznam e- mailových adres a dalších údajů Uživatelů, kterým má být umožněno využívání Služeb.

5.3  Klient prohlašuje a zavazuje se zajistit, že:

(a)  s e-maily a dalšími kontaktními údaji Uživatelů, které zašle Alma Career nebo je Klient nahraje přes Administrátorský účet, je Alma Career oprávněna nakládat v rámci plnění Smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy;

(b)  bude dodržovat veškerá ustanovení příslušných právních předpisů při nakládání s e-maily a dalšími údaji Uživatelů.

5.4  Smluvní strany se dohodly, že Klient může svůj Klientský profil anebo Administrátorský účet vElektronickém systému Seduo kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím kontaktování podpory na pomuzeme@seduo.cz.

5.5  Zrušením Klientského profilu dojde k:

(a)  anonymizaci údajů z Administrátorského účtu z Elektronického systému Seduo,

(b)  anonymizaci údajů z Uživatelských účtů všech Uživatelů využívající Služby,

(c)  ukončení zpracování osobních údajů odpovědných fyzických osob Klienta a Uživatelů za účelem Užívání Elektronického systému Seduo.

(d)  ukončení Smlouvy bez nároku na kompenzace.

5.6  Zrušení Administrátorského účtu znamená, že Administrátorský účet se změní na běžný

Uživatelský účet.

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB UŽIVATELI, AUTORSKÁ PRÁVA

6.1 Klient bere na vědomí, že poskytování Služeb Uživateli je možné pouze za těchto podmínek, k jejichž splnění se Klient zavazuje:

(a)  Používání Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace a vytvoření Uživatelského účtu.

(b)  Uživatel je povinen před používáním Elektronického systému Seduo dokončit svou registraci prostřednictvím odkazu v e-mailové pozvánce zaslané ze strany Alma Career.

(c)  Uživatel je povinen před vytvořením Uživatelského účtu vyjádřit svůj souhlas s „Podmínkami používání Seduo pro uživatele“ a tyto podmínky dodržovat, to vše i v případě jakýchkoliv aktualizací takových podmínek vydaných ze strany Alma Career.

(d)  V případě ztráty hesla k Uživatelskému účtu může být toto heslo obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zaslaného Alma Career, a to zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

(e)  Uživatel je oprávněn používat Služby ode dne registrace do Elektronického systému Seduo, nejdéle do uplynutí Smlouvy, resp. sjednané doby poskytování Služeb, ledaže dojde ke zrušení Klientského profilu anebo příslušného Uživatelského účtu dříve.

(f)  Klient a Uživatelé jsou oprávnění používat Služby výlučně v rozsahu dle Smlouvy pouze pro jeho vlastní potřebu a pro naplnění potřeb Klienta.

(g)  Používání Elektronického systému Seduo, resp. Služeb, nebo jejich části je umožněno vždy pouze konkrétnímu Uživateli, který nesmí sdílet své přihlašovací údaje (nepřenosná licence). Klient může odstranit Uživatele z Klientského profilu (čímž dojde ke zrušení jeho Uživatelského účtu) a nahradit Uživatele novým Uživatelem bezúplatně výlučně v případě, že Uživatel během trvání Smlouvy nijak nezačal používat Služby nebo pokud byl smluvní vztah mezi Klientem a Uživatelem ukončen; v ostatních případech se uplatní standardní cenové podmínky pro přidání Uživatele.

(h)  Uživatel může obsah Služby opakovaně zhlédnout prostřednictvím Elektronického systému Seduo, stažení obsahu Služby však není Uživateli ani Klientovi umožněno (způsob užití).

6.2  Alma Career zpřístupní Služby Uživatelům bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů.

6.3  Alma Career je oprávněna zasílat e-mailová a jiná upozornění související s poskytováním a využíváním Služeb na Uživatelské účty, jakož i na Administrátorské účty.

6.4  Veškerý obsah Elektronického systému Seduo je chráněn v souladu s aplikovatelnými platnými právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich nositelem je Alma Career, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Klientovi, resp. Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s aplikovatelnými platnými právními předpisy.

6.5  Klient nesmí umožnit Uživateli používat Elektronický systém Seduo nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu či potřebu vnitřní Klienta. Zejména je zakázáno, aby Uživatel užíval Elektronický systém Seduo nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Alma Career. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému Seduo ze strany Klientů, resp. Uživatelů.

6.6  V případě porušení výše uvedených podmínek je Alma Career oprávněna pozastavit nebo přerušit, jakož i jinak zamezit zpřístupnění Služby příslušnému Uživateli (včetně odstranění dat). Klientovi v takových případech nenáleží žádná kompenzace ze strany Alma Career.

6.7  Uživatelský účet a související údaje jsou uchovávány u Alma Career po dobu 3 let od ukončení poslední Smlouvy o poskytování služeb Seduo, aby měl Klient přístup khistorickým údajům, pokud bude během této doby uzavřena nová Smlouva a Uživatelům bylo umožněno přistupovat k některým historickým údajům a stáhnout si získané certifikáty. Po uplynutí této doby Alma Career údaje anonymizuje. Stejná lhůta platí též ohledně údajů zpracovávaných v rámci plnění podle článku 7 níže.

7. PROPOJENÍ LMS KLIENTA SE SEDUO

7.1  Pakliže se Alma Career a Klient dohodnou na využívání Služby Seduo ve sjednaném rozsahu prostřednictvím LMS Klienta, uplatní se tyto Produktové podmínky, ledaže je v tomto článku 7 stanoveno jinak. Články 5 a 6.1(a) až 6.1(e) Produktových podmínek se v těchto případech nepoužijí. V ostatním se článek 6 použije s tím, že odkazem na Elektronický systém Seduo se rozumí odkaz též na přístup k Seduo prostřednictvím LMS Klienta, případně obsah Seduo. Klientský profil, Uživatelský účet ani Administrátorský účet se nevytváří, ostatní ustanovení těchto Produktových podmínek se však přiměřeně použijí na přiřazování licencí v rámci LMS Klienta.

7.2  Využití služby Seduo prostřednictvím LMS Klienta může vyžadovat předchozí součinnost na straně Klienta v podobě integrace tzv. SCORM balíčků a napojení LMS Klienta na Seduo dle instrukcí Alma Career. LMS Klienta musí do Seduo zasílat alespoň parametr LMS USER ID. Neposkytnutí součinnosti ze strany Klienta nemá vliv na nárok na úhradu ceny dle Smlouvy. Za úpravy LMS i funkčnost napojení na Seduo odpovídá výlučně Klient.

7.3  Alma Career eviduje počet využitých uživatelských licencí. Přiřazení uživatelské licence konkrétnímu Uživateli je odpovědností Klienta. Uživateli je Služba Seduo v rozsahu dle Smlouvy zpřístupněna na základě zpřístupnění LMS Klienta, které je na Seduo napojeno; okamžikem zpřístupnění Seduo Uživateli dochází k využití uživatelské licence.

7.4  Klient odpovídá za to, že všichni uživatelé budou dodržovat Produktové podmínky Seduo pro uživatele, které jsou dostupné na https://almacareer.com/legal/cz/podminky-pouzivani/produktove-podminky/seduo.

7.5  Uživatel je oprávněn používat Služby ode dne zpřístupnění ze strany Alma Career a nejdéle do uplynutí Smlouvy, resp. sjednané doby poskytování Služeb, ledaže dojde k odnětí přístupu ze strany Klienta dříve.

7.6  Alma Career je oprávněna zasílat na kontaktní údaje získané při uzavření Smlouvy e- mailová a jiná upozornění související s poskytováním a využíváním Služeb.

7.7  Minimální technické požadavky pro využití Služeb Klientem dle tohoto článku 7 je LMS kompatibilní se standardy SCORM 1.2 a SCORM 2004. Využitelnost Služeb závisí na konkrétním řešení LMS a technickém vybavení Klienta, a proto za využitelnost Služeb ze strany Uživatelů Alma Career nijak neodpovídá.

8. REKLAMAČNÍ PROCES

8.1 Rozsah poskytování Služeb uvedený ve Smlouvě platí do doby, než Alma Career přestane provozovat Elektronický systém Seduo nebo přestane poskytovat Službu (resp. konkrétní online kurz). Uživatel však bude mít právo Službu (resp. konkrétní online kurz) využívat nejméně po dobu trvání Smlouvy (zpravidla alespoň dvanáct (12) měsíců od okamžiku účinnosti Smlouvy).

8.2  Nemá-li Služba stanovené vlastnosti, upozorní na tuto skutečnost Klient společnost Alma Career a ta může na žádost Klienta zpřístupnit Uživatelům nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části Služby, může Klient požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby. Neoznámí-li Klient vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (zejména po ohlášení dané vady Uživatelem), nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

8.3  Alma Career přijímá reklamace na e-mailové adrese pomuzeme@seduo.cz.

8.4  Alma Career vyřídí jakékoliv reklamace do 30 dnů.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1  Typy a rozsah Služeb poskytovaných elektronickými prostředky společností Alma Career Klientovi jsou definované ve VOP.

9.2  Smlouva o poskytování elektronických služeb je uzavřena na dobu uvedenou v článku 6.1(e) těchto Produktových podmínek a může být ukončena Klientem v případech uvedených v článku 5.4 těchto Produktových podmínek nebo článku 12 VOP.

9.3  Je zakázáno, aby Klient nebo Uživatel poskytoval nezákonný obsah.

9.4  Aby bylo možné využívat Služeb, Uživatel musí disponovat zařízením a systémem splňující následující technické požadavky:

Počítače, mobilní telefony nebo tablety

(a)  počítač s webovým prohlížečem, na kterém jsou povolené cookies, místní úložiště (local storage) a interpret jazyka JavaScript,

(b)  jeden z nejpoužívanějších prohlížečů v jejich poslední vydané hlavní verzi (např. Chrome 119.x.xxxx.xx) nebo předchozí hlavní verzi takového prohlížeče.

Chytré telefony (mobilní aplikace)

(a)  mobilní telefon s operačním systémem iOS nebo Android (poslední vydaná hlavní verze nebo až 3 roky stará verze operačního systému),

(b)  internetové připojení.

9.5  Starší software a hardware, který nesplňuje požadavky podle článku 9.4 Produktových podmínek, může být schopný použití k využívání Služby, ale v takovém případě Alma Career neodpovídá za dostupnost nebo výkonnost Služeb.

9.6  Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career