WARUNKI PRODUKTOWE PRACA ZA ROGIEM DLA KLIENTÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1  Alma Career Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN („Alma Career”), wydaje niniejsze Warunki Produktowe Praca za rogiem dla Klientów („Warunki Produktu”) regulujące warunki korzystania z Systemu Elektronicznego (aplikacji mobilnej) Praca za rogiem oraz świadczenia powiązanych Usług na rzecz Klientów.

1.2  Prawa i obowiązki Alma Career i Klienta nieuregulowane wyraźnie w niniejszych Warunkach Produktu podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym Alma Career dostępnym pod adresem https://almacareer.com/legal/pl/ogolne-warunki-handlowe („Ogólne Warunki”) oraz przepisom obowiązującego prawa.

1.3  W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Produktu a Ogólnymi Warunkami, przeważające są niniejsze Warunki Produktu.

1.4  Aktualne dane kontaktowe i rozliczeniowe Alma Career są dostępne pod adresem https://almacareer.com/pl/kontakty.

1.5  Tłumaczenie niniejszych Warunków Produktu na język angielski jest dostępne na stronie https://almacareer.com/legal/pl/en/general-terms-conditions/product-terms/praca-za-rogiem. W przypadku rozbieżności między wersją angielską lub inną obcojęzyczną wersją językową, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.

2. DEFINICJE ZASTOSOWANYCH TERMINÓW

2.1  Terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu mają następujące znaczenie:

(a) Kandydat: osoba, która jest zainteresowana ofertą pracy lub zatrudnienia publikowaną przez Klienta za pośrednictwem Systemu Elektronicznego,

(b) Konto Klienta: zestaw danych wygenerowanych po rejestracji Klienta w Systemie Elektronicznym na skutek opcjonalnego podania ich przez Klienta, potencjalnie uzupełniony rejestrami aktywności Klienta w Systemie Elektronicznym.

2.2  Inne terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu, ale w nich niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach.

3. OPIS USŁUGI

3.1  Usługa Praca za rogiem jest dostarczana przez Alma Career za pośrednictwem aplikacji mobilnej o tej samej nazwie, będącej jednym z Systemów Elektronicznych. Usługa jest platformą łączącą Kandydatów z Klientami z możliwością zawarcia umowy o pracę albo podobnego stosunku umownego pomiędzy Klientem a Kandydatami.

3.2  Klient i Kandydat mogą negocjować warunki stosunku pracy lub podobnego stosunku umownego, treść, formę i inne elementy, które zależą wyłącznie od woli Klienta i Kandydata. Klient przyjmuje do wiadomości, że uzgodniony stosunek umowny może wiązać się z powstaniem obowiązków w zakresie świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa.

3.3  Usługa działa na podstawie automatycznego łączenia Klientów z Kandydatami, przy czym Klient odpowiada za zarządzanie swoim kontem. Jeżeli Klient będzie potrzebował pomocy przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, taka pomoc zostanie zapewniona (np. w drodze konsultacji z pracownikiem Alma Career).

3.4  Usługa publikuje oferty oraz zapotrzebowanie na pojawiające się okazjonalnie oferty pracy, a Klienci są zobowiązani do nawiązania bezpośredniego kontaktu z drugą stroną. Usługa nie obejmuje bezpośredniego działania pomiędzy Klientami a Kandydatami; Alma Career jako dostawca Usługi, nie działa jako agencja zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze zmianami.

3.5  Usługa Praca za rogiem jest co do zasady odpłatna dla Klientów Alma Career, chyba, że Strony postanowią inaczej.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

4.1  Klient, który chce korzystać z Usługi Praca za rogiem jest zobowiązany do zarejestrowania się w Usłudze, chyba że Strony postanowią inaczej. Dostęp do Usługi nie jest gwarantowany bez logowania do Konta Klienta.

4.2  Klienci dokonują rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracji w Systemie Elektronicznym, przy czym proces rejestracji wymaga wprowadzenia kodu autoryzacji przesłanego SMSem na kontaktowy numer telefonu Klienta wskazany na Koncie Klienta.

4.3  Po ukończeniu procesu rejestracji w zakresie utworzenia i aktualizacji Konta Klienta, Klient może podać Alma Career swoje dane identyfikacyjne (firmę, imię i nazwisko oraz adres), dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu), jak również inne informacje, które mogą zostać zmienione na żądanie.

4.4  Rejestrując się w Systemie Elektronicznym, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa, Klient wyraża zgodę na objęcie go niniejszymi Warunkami Produktu.

4.5  Po zarejestrowaniu się, Klient może korzystać ze swojego Konta Klienta w celu publikacji ofert pracy i innych oferowanych form zatrudnienia w Systemie Elektronicznym. W celu należytej publikacji ogłoszenia, Klient zobowiązany jest do wskazania dokładnego adresu oraz proponowanego wynagrodzenia, jak również innych informacji, które są oznaczone jako wymagane.

4.6  Klient może zlikwidować swoje Konto Klienta w każdym czasie przesyłając wiadomość e-mail na adres pomoc@pracazarogiem.pl.

4.7  Likwidacja Konta Klienta spowoduje usunięcie opublikowanych ofert pracy oraz danych Klienta z Systemów Elektronicznych (w tym wszelkich podanych informacji i dokumentów).

4.8  Klient przyjmuje do wiadomości, że odinstalowanie Elektronicznego Systemu nie spowoduje automatycznie likwidacji Konta Klienta. Zostanie ono usunięte po upływie pięciu (5) lat od dnia pierwszej aktywności Klienta w tym Systemie Elektronicznym.

4.9  Aktualne opłaty Alma Career za publikowanie ogłoszeń w Usłudze Praca za rogiem zostały podane na następującej stronie internetowej https://www.pracazarogiem.pl/szukam-pracownikow.

4.10  W przypadku zakupu Usługi z płatnością cykliczną, Klient wyraża zgodę na ustanowienie płatności cyklicznej i jej parametrów określonych w formularzu zamówienia. Klient wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych dotyczących płatności na bramce płatniczej GoPay obsługiwanej przez GOPAY s.r.o., nr ID 260 46 768, która obsługuje dane kart płatniczych zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa PCI DSS Level 1.

4.11  Płatność cykliczna może być w każdej chwili anulowana poprzez menu ustawień

w Systemie Elektronicznym. Parametry płatności cyklicznej nie mogą być zmienione po potwierdzeniu zamówienia. W przypadku pytań lub wniosków, Klient może skontaktować się z Alma Career pod adresem pomoc@pracazarogiem.pl.

4.12 Alma Career nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody lub inne konsekwencje wynikające z użycia bramki płatniczej, o której mowa w poprzednich postanowieniach.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Niniejsze Warunki Produktu wchodzą w życie i stają się skuteczne z dniem 1. 1. 2024.

Alma Career