WARUNKI PRODUKTU SEDUO DLA KLIENTÓW

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1  Alma Career Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warszawa, Rzeczpospolita Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000 PLN („Alma Career”), wydaje niniejsze Warunki Produktu Seduo dla Klientów, które regulują pozostałe warunki korzystania z Elektronicznego Systemu Seduo przez Klientów oraz świadczenie powiązanych z nim Usług na rzecz Klientów („Warunki Produktu”).

1.2  Prawa i obowiązki Alma Career i Klienta nieuregulowane wyraźnie w niniejszych Warunkach Produktu podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym Alma Career („Ogólne Warunki“) dostępnym pod adresem https://almacareer.com/legal/pl/en/general-terms-conditions oraz przepisom obowiązującego prawa.

1.3  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Produktu a Ogólnymi Warunkami, przeważające są niniejsze Warunki Produktu.

1.4  Aktualne dane kontaktowe i rozliczeniowe Alma Career są dostępne pod adresem https://almacareer.com/pl/kontakty.

1.5  Tłumaczenie niniejszych Warunków Produktu na język angielski jest dostępne na stronie https://almacareer.com/legal/pl/en/general-terms-conditions/product-terms/seduo. W przypadku rozbieżności między wersją angielską lub inną obcojęzyczną wersją językową, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.

2. DEFINICJE UŻYTYCH TERMINÓW

2.1  Terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu mają następujące znaczenie:

(a)  Konto Administratora: Konto Użytkownika, które umożliwia również zarządzanie korzystaniem z Usług, w szczególności usuwaniem i dodawaniem Użytkowników.

(b)  Profil Klienta: zestawienie danych identyfikacyjnych Klienta wyświetlane w Elektronicznym Systemie Seduo, utworzone i zarządzane przez Alma Career w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta.

(c)  LMS: system zarządzania nauką, czyli system informatyczny służący do organizacji iadministrowania edukacją, do którego Klient ma wystarczające prawa użytkowania;

(d)  Użytkownik: osoba fizyczna związana stosunkiem umownym z Klientem (zazwyczaj pracownik Klienta lub osoba współpracująca z Klientem na innej podstawie, na przykład na podstawie umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia itp.) oraz korzystająca z Elektronicznego Systemu Seduo za pośrednictwem Konta Użytkownika lub za pośrednictwem LMS

(e)  Konto Użytkownika: środowisko w Elektronicznym Systemie, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług.

2.2  Inne terminy użyte w niniejszych Warunkach Produktu, ale w nich niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach.

3. OPIS USŁUG

3.1 Seduo to internetowa platforma edukacyjna zawierająca kursy, do których dołączone są testy lub inne formy weryfikacji wiedzy Użytkownika. Kursy mają zazwyczaj strukturę pojedynczych lekcji i kończą się testem lub quizem. Niektóre części platformy Seduo są dostępne za darmo (zwykle lekcja wstępna kursu), ale niektóre części (w tym pełne kursy itp.) są dostępne wyłącznie pod warunkiem uiszczenia opłaty.

3.2  Na podstawie Umowy Klient otrzymuje dostęp do treści platformy Seduo w zakresie (najczęściej jako liczba licencji Użytkownika) i na okres określony w Umowie.

3.3  Zawierając Umowę Klient oświadcza, że działa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1  Formularz zamówienia jest wystawiany przez Alma Career i udostępniany Klientowi na żądanie. Zamówienie na Usługi może zostać złożone w formie dokumentowej lub elektronicznej i musi zawierać co najmniej:

(a) Wymaganą specyfikację Usług,

(b) Wymaganą specyfikację Usług.

4.2  Zamówienie na Usługi wiąże Klienta od chwili jego doręczenia Alma Career.

4.3  Alma Career rozpocznie świadczenie Usług w terminie wskazanym w Umowie.

5. OBOWIĄZKI KLIENTA

5.1  Aby korzystać z Usługi, Klient musi posiadać Profil Klienta.

5.2  Alma Career utworzy tyle Kont Administratora i Kont Użytkownika, ile Klient potrzebuje. Utworzenie Konta Administratora lub Konta Użytkownika jest możliwe poprzez Rejestrację za pośrednictwem linka zawartego w e-mailu potwierdzającym, przesłanym przez Alma Career do Klienta lub w inny sposób uzgodniony przez Strony. Klient zobowiązany jest do podania Alma Career danych kontaktowych do utworzenia Konta Administratora oraz listy adresów e-mail oraz innych danych Użytkowników, którzy będą uprawnieni do korzystania z Usług.

5.3  Klient oświadcza i zobowiązuje się zapewnić, że:

(a)  Alma Career będzie uprawniona do przetwarzania adresów e-mail oraz innych danych kontaktowych Użytkowników podanych Alma Career przez Klienta lub wprowadzonych za pośrednictwem Konta Administratora w ramach wykonywania Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

(b)  Klient będzie przestrzegać wszelkich przepisów obowiązującego prawa przy przetwarzaniu adresów e-mail i innych danych Użytkowników.

5.4  Strony uzgadniają, że Klient może zamknąć swój Profil Klienta lub Konto Administratora w Elektronicznym Systemie Seduo w każdym czasie, nieodpłatnie, kontaktując się z działem wsparcia pod adresem pomoc@seduo.pl.

5.5  Zamknięcie Profilu Klienta spowoduje:

(a)   Anonimizację danych na Koncie Administratora w Elektronicznym Systemie Seduo,

(b)   Anonimizację Kont Użytkownika wszystkich Użytkowników korzystających z Usług,

(c)  Zakończenie przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych przez Klienta i Użytkowników w celu korzystania z Systemu Elektronicznego Seduo,

(d)   Rozwiązanie Umowy bez prawa do żądania odszkodowania.

5.6  Zamknięcie Konta Administratora oznacza, że Konto Administratora zostanie przekształcone w normalne Konto Użytkownika.

6. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG DLA UŻYTKOWNIKA ORAZ PRAWA AUTORSKIE

6.1  Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi mogą być świadczone na rzecz Użytkownika wyłącznie zgodnie z następującymi warunkami, których Klient zobowiązuje się przestrzegać:

(a)  Rozpoczęcie korzystania z Usług przez Użytkowników wymaga udanej Rejestracji oraz utworzenia Konta Użytkownika.

(b)  Przed skorzystaniem z Systemu Elektronicznego Seduo, Użytkownik zobowiązany jest do ukończenia procesu Rejestracji za pomocą linka zawartego w e-mailu powitalnym wysłanym przez Alma Career.

(c)  Przed utworzeniem Konta Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania „Warunków Korzystania z Seduo dla Użytkowników” oraz do przestrzegania tych warunków wraz z ich wszelkimi aktualizacjami wydanymi przez Alma Career.

(d)  WprzypadkuutratyhasładoKontaUżytkownika,możezostaćonoprzywróconena wniosek Użytkownika przesłany do Alma Career, poprzez przesłanie mu hyperlinka do przywrócenia hasła na adres e-mail Użytkownika.

(e)  Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Usług od dnia Rejestrowania się wSystemie Elektronicznym Seduo do dnia wygaśnięcia Umowy lub upływu uzgodnionego okresu świadczenia Usług, chyba że wcześniej dojdzie do zamknięcia Profilu Klienta lub danego Konta Użytkownika.

(f)  Klient i Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Usług wyłącznie w zakresie objętym Umową i tylko na potrzeby własne oraz w celu realizacji potrzeb Klienta.

(g)  Z Elektronicznego Systemu Seduo lub Usług lub ich części może korzystać zawsze tylko konkretny Użytkownik, który nie może ujawniać swoich danych do logowania (nieprzenoszalna licencja). Klient może usunąć Użytkownika z Profilu Klienta (zamykając tym samym jego Konto Użytkownika) i zastąpić nieodpłatnie tego Użytkownika nowym Użytkownikiem, tylko w przypadku gdy Użytkownik ten nie rozpoczął korzystania z Usług w okresie obowiązywania Umowy albo jeżeli stosunek łączący Klienta z tym Użytkownikiem został rozwiązany; w pozostałych przypadkach dodawanie Użytkownika podlega standardowym warunkom cenowym.

(h)  Użytkownik może wielokrotnie przeglądać zawartość Usługi za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Seduo, jednakże ani Użytkownik, ani Klient nie mogą pobierać zawartości Usługi (pole eksploatacji).

6.2  Alma Career udostępni Usługi Użytkownikom bez ograniczeń co do liczby wyświetleń poszczególnych lekcji oraz bez ograniczeń co do liczby rozwiązywanych końcowych testów i quizów.

6.3  Alma Career jest upoważniona do przesyłania wiadomości e-mail oraz innych powiadomień dotyczących świadczenia i korzystania z Usług na Konta Użytkownika (jak również na Konta Administratora).

6.4  Cała zawartość Elektronicznego Systemu Seduo jest chroniona zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, a Alma Career jest wyłącznym właścicielem tych praw, albo w zależności od przypadku, przysługują one licencjodawcy. Przyznanie Klientowi lub Użytkownikowi dostępu do Usługi nie daje żadnych praw związanych z utrwalaniem, wyświetlaniem, zwielokrotnianiem i rozpowszechnianiem formy, wizerunku, przedstawień lub zapisów obrazu i dźwięku dotyczących osoby (osób) występujących w treściach cyfrowych udostępnianych w ramach Usług ani ich imion, nazwisk lub stopni naukowych, w tym ich przetwarzaniem i włączaniem do utworu audiowizualnego lub w jakichkolwiek innych celach marketingowych. Wszelkie takie użycie jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.5  Klient nie może pozwalać Użytkownikom na korzystanie z Elektronicznego Systemu Seduo ani z jego części w inny sposób niż na użytek własny lub na wewnętrzne potrzeby Klienta. Wszczególności, zabronione jest wykorzystanie przez Użytkownika zElektronicznego Systemu Seduo lub jakiejkolwiek jego części poprzez rozpowszechnianie i kopiowanie lub inne jego techniczne przetwarzanie bez wyraźnej zgody Alma Career. Klientom ani Użytkownikom nie wolno również w jakikolwiek sposób ingerować w środki techniczne ani zawartość Elektronicznego Systemu Seduo.

6.6  W przypadku naruszenia powyższych warunków, Alma Career może zawiesić lub zaprzestać dostarczania, a także w inny sposób uniemożliwić dostęp do Usług danemu Użytkownikowi (w tym usunąć dane). W takich przypadkach, Klient nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek odszkodowania od Alma Career.

6.7  Konto Użytkownika i związane z nim dane są przechowywane w Alma Career przez okres do 3 lat od rozwiązania ostatniej Umowy o świadczenie Usługi Seduo w celu umożliwienia Klientowi dostępu do danych historycznych, jeśli w tym okresie zostanie zawarta nowa Umowa oraz w celu umożliwienia Użytkownikom dostępu do niektórych danych historycznych i pobrania nabytych certyfikatów. Alma Career dokona anonimizacji takich danych po upływie tego okresu. Ten sam okres dotyczy danych przetwarzanych w trakcie realizacji na podstawie art. 7 poniżej.

7. POŁĄCZENIE LMS Z SEDUO

7.1  Jeżeli Alma Career i Klient uzgodnią, że Usługa Seduo będzie wykorzystywana w uzgodnionym zakresie poprzez LMS Klienta, zastosowanie mają niniejsze Warunki Produktu, chyba że niniejszy Artykuł 7 stanowi inaczej. W tych przypadkach nie stosuje się art. 5 i od 6.1(a) do 6.1(e) Warunków Produktu. W przeciwnym razie stosuje się art. 6, przy czym odniesienie do Systemu Elektronicznego Seduo oznacza również odniesienie do dostępu do Seduo poprzez LMS Klienta lub treści Seduo. Nie tworzy się Profilu Klienta, Konta Użytkownika ani Konta Administratora, natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu Produktu stosuje się odpowiednio do przydzielania licencji w ramach LMS Klienta.

7.2  Korzystanie z usługi Seduo poprzez LMS Klienta może wymagać wcześniejszej współpracy Klienta polegającej na integracji tzw. pakietów SCORM oraz podłączeniu LMS Klienta do Seduo zgodnie z instrukcjami Alma Career. LMS Klienta musi przesłać do Seduo co najmniej parametr LMS USER ID. Brak zapewnienia współpracy przez Klienta nie wpływa na uprawnienie do zapłaty ceny wynikającej z Umowy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za modyfikacje LMS i funkcjonalność połączenia z Seduo.

7.3  Alma Career rejestruje liczbę wykorzystanych licencji użytkowników. Przypisanie licencji użytkownika do konkretnego Użytkownika należy do obowiązków Klienta. Usługa Seduo jest udostępniana Użytkownikowi w zakresie określonym w Umowie na podstawie dostępu Użytkownika do systemu LMS Klienta, który jest połączony z Seduo; wmomencie udostępnienia Seduo Użytkownikowi wykorzystywana jest licencja użytkownika.

7.4  Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy Użytkownicy przestrzegają Warunków Produktu Seduo dla Użytkowników, które są dostępne na https://almacareer.com/legal/pl/warunki-korzystania-z-uslug/szczegolowe-warunki/seduo.

7.5  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług od dnia ich udostępnienia przez Alma Career, nie później niż do czasu wygaśnięcia Umowy lub uzgodnionego okresu świadczenia Usług, chyba że dostęp zostanie ograniczony przez Klienta wcześniej.

7.6  Alma Career jest uprawniony do wysyłania wiadomości e-mail oraz innych powiadomień związanych ze świadczeniem i korzystaniem z Usług na dane kontaktowe uzyskane podczas zawierania Umowy.

7.7 Minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Usług przez Klienta na podstawie niniejszego Artykułu 7 obejmują system LMS zgodny ze standardami SCORM 1.2 i SCORM 2004. Użyteczność Usług zależy od konkretnego rozwiązania LMS oraz wyposażenia technicznego Klienta, w związku z czym Alma Career nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność Usług przez Użytkowników.

8. PROCEDURA REKLAMACYJNA

8.1  Zakres świadczonych Usług określony w Umowie obowiązuje do czasu zaprzestania przez Alma Career obsługi Elektronicznego Systemu Seduo lub świadczenia Usług (lub określonego kursu online). Jednakże, Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do korzystania z Usługi (lub określonego kursu online) co najmniej przez okres obowiązywania Umowy (zazwyczaj przez co najmniej dwanaście (12) miesięcy od daty wejścia w życie Umowy).

8.2  Jeśli Usługa nie posiada określonych właściwości, Klient zawiadomi Alma Career, która może, na żądanie Klienta, przyznać Użytkownikom dostęp do nowych Usług, wolnych od wszelkich wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady. Jeżeli wada dotyczy tylko części Usługi, Klient może żądać przyznania nowego dostępu tylko do takiej części Usługi. Jeżeli Klient nie zgłosi wady bez zbędnej zwłoki, po tym jak mogła ona zostać wykryta w wyniku kontroli przeprowadzonej w odpowiednim czasie lub działania przez Klienta z zachowaniem należytej staranności (w szczególności po zgłoszeniu danej wady przez Użytkownika), Klient może zostać pozbawiony prawa wynikającego z wadliwości świadczenia.

8.3  Alma Career przyjmuje reklamacje pod następującymi adresem pomoc@seduo.pl.

8.4  Alma Career rozpatruje wszelkie reklamacje w ciągu 30 dni.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1  Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Alma Career na rzecz Klienta określają Warunki Ogólne.

9.2  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na okres wskazany w artykule 6.1(e) niniejszych Warunków Produktu i może być rozwiązana przez Klienta w przypadkach określonych w artykule 5.4 niniejszych Warunków Produktu lub w artykule 12 Warunków Ogólnych.

9.3  Zakazane jest dostarczanie przez Klienta lub Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

9.4  W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

Komputery, telefony komórkowe i tablety:

(a)  komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”, pamięcią lokalną i włączonym interpreterem JavaScript,

(b)  jedna z najczęściej używanych przeglądarek internetowych w jej ostatniej wydanej głównej wersji (np. Chrome 119.x.xxxx.xx) lub poprzednia główna wersja tej przeglądarki.

Smartfony (aplikacja mobilna):

(c) telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS lub Android (ostatnia wydana główna wersja lub maksymalnie trzyletnia wersja systemu operacyjnego),

(d) połączeniezsieciąInternet.

9.5  Starsze oprogramowanie i sprzęt niespełniające wymagań określonych w artykule 9.4 Warunków Produktu mogą być używane do korzystania z Usług, ale ich kompatybilność i wydajność nie są gwarantowane.

9.6  Niniejsze Warunki Produktu stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.7  Niniejsze Warunki Produktu są ważne i obowiązujące od dnia 1. 1. 2024.

Alma Career