VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ALMA CAREER PRE PODNIKATEĽOV

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky Alma Career pre podnikateľov (ďalej len ako „VOP“), ktoré sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi Alma Career a podnikateľmi, v súvislosti s používaním Elektronických systémov alebo poskytovaním Služieb, ako sú tieto pojmy definované nižšie.

1.2  Poskytovateľom Elektronických systémov a Služieb je Alma Career.

1.3  Vzťah medzi Alma Career a Klientom sa riadi

(b)  Produktovými podmienkami ako sú definované nižšie,

(c)  Zmluvou o spracúvaní osobných údajov ako sú definované nižšie,

(d)  dokumentami, na ktoré odkazujú tieto VOP alebo všetky použiteľné Produktové podmienky, a

(e)   ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.4  Pokiaľ pri poskytovaní Služieb dochádza k spracúvaniu údajov spoločnosťou Alma Career ako sprostredkovateľom osobných údajov, riadi sa také spracúvanie Zmluvou o spracúvaní osobných údajov, ak nie je dohodnuté inak. Alma Career môže od Používateľov požadovať súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom spracúvania osobných údajov alebo sPoužívateľom vstúpiť do samostatného zmluvného vzťahu na účely uvedené v príslušnom oznámení. Alma Career môže vykonávať ďalšie práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia Alma Career ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ osobných údajov.

1.5  Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Alma Career sú dostupné v Zásadách ochrany súkromia (https://almacareer.com/legal/sk/zasady-ochrany-sukromia).

1.6  Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti Alma Career sú dostupné na https://almacareer.com/sk/kontakty.

1.7  Informatívny preklad týchto VOP vanglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia.

2. DEFINÍCIE POUŽITÝCH POJMOV

2.1 Pojmy použité v texte VOP majú nasledujúci význam:

(a)  Elektronické systémy: internetové stránky alebo iné počítačové programy či mobilné aplikácie (vrátane súvisiacich databáz) poskytované zo strany Alma Career.

(b)  Inzerát / Pracovná ponuka: prezentácia ponuky, napr. voľné pracovné pozície dopytované Klientom ako potenciálnym zamestnávateľom, ktorá je zobrazená v rámci Elektronických systémov za ďalších podmienok dohodnutých v Zmluve.

(c)  Klient: podnikateľ, ktorý uzatvorí Zmluvu s Alma Career. Klientom sa rozumie tiež Sprostredkovateľ.

(e)  Reakčné systémy: elektronické systémy Klienta zabezpečujúce odpovede na Pracovné ponuky.

(f)  Registrácia: zmluvný vzťah medzi Alma Career a Klientom, ktorý vzniká pri vytvorení registrácie v zmysle ustanovení týchto VOP týkajúcich sa registrácie.

(g)  Služba: akákoľvek služba spoločnosti Alma Career ponúkaná a poskytovaná vrámci Elektronických systémov či služba priamo poskytovaná zástupcami spoločnosti Alma Career či ňou poverenými osobami, najmä niektorá zo služieb uvedených ďalej v týchto VOP alebo Produktových podmienkach.

(h)  Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu: Klient, ktorý prostredníctvom Elektronických systémov hľadá pre tretie osoby uchádzačov o zamestnanie, napr. personálna agentúra.

(i)  Strany: zmluvné strany Zmluvy, t. j. Alma Career, ako je definovaná vyššie a Klient.

(j)  VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky Alma Career pre podnikateľov.

(k)  Zahraničné pracovné portály: servery s ponukami či dopytom práce mimo územia Slovenskej republiky, ktoré nie sú prevádzkované Alma Career.

(l)  Zmluva: záväzkovo právny vzťah medzi Alma Career a Klientom, a to v akejkoľvek forme, t.j. v podobe listinnej alebo elektronickej objednávky.

3. PREHĽAD SLUŽIEB ALMA CAREER

3.1  Inzerčné služby, práca s údajmi, vyhodnocovanie údajov a ďalšie štatistiky:

(a)  zverejňovanie Pracovných ponúk a automatizované spracúvanie dát v oblasti ľudských zdrojov pri využití Elektronického systému,

(b)  sprostredkovanie zverejnenia Pracovných ponúk na Zahraničných pracovných portáloch automatizovanú formou,

(c)  umožnenie Klientom prístup do databázy životopisov uchádzačov za účelom ponuky práce,

(d)   reklamné Služby na internete v oblasti trhu práce (personálna inzercia, personálne poradenstvo, nábor zamestnancov) spočívajúci v tvorbe, vlastnej technickej realizácii a prezentácii reklamného priestoru v rámci Elektronických systémov,

(e)   poskytovanie platových analýz – prehľady o platoch,

(f)  ďalšie Služby v oblasti uplatňovania na trhu práce, ak ich Alma Career ponúka.

3.2  Vzdelávacie Služby:

(a)   online vzdelávacie kurzy prostredníctvom Elektronických systémov,

(b)  ďalšie vzdelávacie služby v oblasti ľudských zdrojov a ďalších oblastiach, ak ich Alma Career ponúka.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA INFORMÁCIE PREZENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV

4.1 Klienti sú povinní prezentovať:

(a)   informácie, ktoré nespôsobia ujmu tretím osobám ani Alma Career, a

(b)  jasné a dostatočne určité informácie, ktoré najmä nevyvolávajú klamlivú predstavu o povahe osôb či ponúkanej alebo dopytovanej pracovnej pozícii.

4.2  Za obsah prezentovaných informácií je zodpovedný výlučne Klient, ktorý tieto informácie uložil do Elektronických systémov. Alma Career môže uchovávať informácie o zápise údajov do Elektronických systémov vedúce jednoznačne k identifikácii konkrétneho Klienta.

4.3  Informácie získané v súlade so Zmluvou je Alma Career oprávnená použiť na prípadné riešenie sporu s Klientom vzniknutého v dôsledku uvedenia nepravdivej informácie alebo na zamedzenie používania Elektronických systémov Klientom, ktorý uviedol informácie v rozpore s týmito VOP.

4.4  Údaje poskytnuté Alma Career v súvislosti so Zmluvou môžu byť verejne prístupné, ak je to nevyhnutné na poskytovanie Služieb alebo také zverejnenie je súčasťou Služby; článok 9 VOP sa v tomto rozsahu neuplatňuje.

5. ZAOBCHÁDZANIE S PREZENTOVANÝMI INFORMÁCIAMI

5.1 Alma Career nie je povinná poskytovať Služby v prípade, že:

(a)   Služby alebo Inzeráty obsahujú informácie, ktoré sú v rozpore s rozhodným právom, všeobecnými etickými pravidlami, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,

(b) Inzeráty obsahujú informácie so sexuálnym podtextom, ako ponuky práce či brigády, ktoré sa týkajú sexuálnych služieb,

(c)  Pracovná ponuka je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných Elektronickými systémami,

(d)  Klient podmieňuje sprostredkovanie práce platbou manipulačného poplatku,

(e)  Inzeráty obsahujú ponuku práce s prvkami systému multi-level-marketingu (MLM),

(f)  Inzeráty obsahujú všeobecné a obchodné informácie o produktoch Klienta, ktoré by sa mohli považovať za reklamu (napr. „ponúkame au pair“, „nechajte zarábať internet“ alebo „za odmenu urobím“ a pod.),

(g)  existuje viac pracovných pozícií, brigád a Klientov či iných potenciálnych zamestnávateľov vrámci textu jedného Inzerátu; v prípade porušenia tejto povinnosti má Alma Career nárok na plnú cenu ďalšieho Inzerátu, a to za každú ďalšiu ponuku (pracovnú pozíciu) Klienta alebo iných potenciálnych zamestnávateľov v texte jedného Inzerátu; v prípade vystavenia Inzerátu z predplatného je Alma Career oprávnená odobrať za každú pozíciu navyše plný počet kreditov za každú ďalšiu ponuku (pracovnú pozíciu) Klienta alebo potenciálneho zamestnávateľa, ktorá by normálne mala byť vystavená ako samostatný Inzerát,

(h)  informácie sú prezentované v rozpore so zvyklosťami a predpismi na vyplnenie vstupných formulárov (napr. prezentovanie hviezdičiek, emotikonov, podčiarkovníkov a ďalších špeciálnych znakov v názve pozície),

(i)  sú prezentované informácie alebo životopisy o tretích osobách bez ich vedomia,

(j)  informácie môžu poškodiť dobré meno či povesť Alma Career alebo iných fyzických či právnických osôb,

(k)  je v rámci prezentácie obsiahnutý priamy internetový odkaz na ponuky pracovných pozícií Klienta alebo odkazy na formuláre vyžadujúce Registráciu osôb a prezentovanie reklamných oznámení, ktoré vyzývajú osoby na Registráciu,

(l) Inzeráty nie sú v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, ktoré spočívajú v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

5.2  Alma Career je oprávnená kontrolovať obsah akejkoľvek informácie prezentovanej Klientom podľa článkov 4 a 5 VOP. Alma Career je oprávnená upozorniť Klienta na porušenie článkov 4 a 5 VOP a požadovať okamžitú nápravu alebo tieto informácie odstrániť z Elektronických systémov, a to aj bez súhlasu Klienta alebo jeho predchádzajúceho upozornenia. Alma Career je v prípade porušenia článkov 4 a 5 VOP oprávnená okamžite Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty, vrátane ukončenia Služieb.

5.3  Alma Career si týmto v rámci poskytovania svojich Služieb výslovne vyhradzuje právo kontrolovať Reakčné systémy. Alma Career si ďalej vyhradzuje právo zamedziť používanie takých Reakčných systémov, ktoré sú pre uchádzačov o inzerované pracovné pozície mätúce, neprehľadné či môžu vyvolať u uchádzačov negatívny dojem o Alma Career alebo jej službách. O zámere zamedziť takéto používanie je Alma Career povinná vopred informovať Klienta, o ktorého Reakčného systému ide.

5.4  Klient berie na vedomie, že pri sprostredkovaní umiestnenia Inzerátu na Zahraničných pracovných portáloch nie je zaručená žiadna následná editácia textu a Alma Career nie je povinná meniť informácie už zadané na Zahraničných pracovných portáloch.

5.5  V prípade, že Klient bude chcieť používať tzv. systém „pay per click“, je oprávnený zaindexovať svoje Inzeráty na doménach, ktoré sú vo vlastníctve či správe Alma Career iba s predchádzajúcim súhlasom Alma Career . Alma Career je oprávnená odmietnuť takýto súhlas udeliť, ak by takýto inzerát akokoľvek znemožnil Alma Career následné využitie systému „pay per click“ na príslušnej doméne vlastnenej či spravovanej Alma Career (napr. z dôvodu, že predmetný systém nepovoľuje viac ako jednu reklamu na jednu doménu a pod.). Ak Klient poruší túto svoju povinnosť, Alma Career je oprávnená okamžite vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty a požadovať náhradu vzniknutej škody v plnej výške.

5.6  V prípade Služby spočívajúcej v prehľadávaní databázy životopisov nie je Klient oprávnený používať akékoľvek systémy, ktoré umožňujú pri prehľadávaní databázy automatizované spracúvanie dát, pretože tým dochádza k nadmernému zaťaženiu Elektronických systémov. Použitie akéhokoľvek systému umožňujúceho automatizované spracúvanie dát pri prehľadávaní databáz Alma Career (vrátane databázy životopisov) sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

5.7  Alma Career si vyhradzuje právo zamedziť dostupnými technickými a právnymi prostriedkami možnosti používania Elektronických systémov Klientom, ktorý opakovane či podstatne porušil Zmluvu.

5.8  Klient nie je oprávnený meniť údaje zverejnené v texte a názve Inzerátu v takom rozsahu, že by išlo o zmenu ponuky. Alma Career je oprávnená vyhodnotiť, či zmenou dochádza k zmene ponuky a v takom prípade požiadavku Klienta na zmenu údajov odmietnuť, príp. je Alma Career oprávnená požadovať plnú cenu za ďalší Inzerát za každú takúto zmenu; v prípade vystavenia Inzerátu z predplatného je Alma Career oprávnená odobrať za každú zmenu plný počet kreditov, za aký bola pôvodná ponuka vystavená.

6. ODOVZDANIE PODKLADOV A TERMÍN ZAČATIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB

6.1 Klienti sú povinní odovzdať Alma Career podklady na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Údaje týkajúce sa automatizovaného spracúvania dát v oblasti ľudských

zdrojov sa prijímajú elektronicky pomocou Elektronických systémov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.2  Po zadaní údajov sa tieto údaje zobrazia vo verejných častiach Elektronických systémov:

(a)  najneskôr do dvoch (2) hodín po riadnom odoslaní údajov, ak sú použité

Elektronické systémy,

(b)   najneskôr do troch (3) pracovných dní po riadnom odoslaní a prijatí údajov, ak Klient prvýkrát použije autorizované časti Elektronických systémov (novo Registrovaný Klient). Informácie sa zobrazia v Elektronických systémoch po overení Registrácie nového Klienta,

(c)  v prípade použitia iného spôsobu odovzdania podkladov pre personálne Služby, napr. poskytované elektronickou formou, garantuje Alma Career zverejnenie údajov do vopred dohodnutej doby podľa formy a vlastností podkladov, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní od riadneho odovzdania podkladov, ak nie je dohodnuté inak.

6.3  V prípade sprostredkovania inzercie na Zahraničných pracovných portáloch je inzerát najneskôr do troch (3) pracovných dní od objednania publikovaný v domovskom štáte Zahraničného pracovného portálu.

6.4  Alma Career si vyhradzuje právo odmietnuť takú podobou reklamného oznámenia Klienta, ktorá nebude dosahovať zodpovedajúce estetické kvality, ktorú je možné sohľadom na spracovanie Elektronických systémov spravodlivo požadovať, predovšetkým pokiaľ ide o bannery (či iné grafické reklamy) prezentované na titulnej stránke niektorého z Elektronických systémov.

6.5  V prípade omeškania Klienta s dodaním podkladov alebo akceptáciou týchto podkladov je Klient povinný uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s prípadným spracovaním podkladov v kratšej dobe.

6.6  Pokiaľ nebude dohodnuté inak, Alma Career garantuje pre Služby definované vo VOP začatie s plnením Služby do troch (3) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni riadneho obdržania všetkých podkladov. Pre prípad omeškania Klienta s dodaním podkladov v stanovenej forme sa o počet dní predlžuje termín, v ktorom je Alma Career povinná začať poskytovanie Služby. Alma Career si vyhradzuje právo zmeny termínu zverejnenia v prípade dodania podkladov v neštandardných formátoch alebo inak v rozpore so Zmluvou.

6.7  V prípade konzultačných Služieb bude termín začatia poskytovania Služieb spoločnosťou Alma Career uvedený v samostatnej objednávke alebo bude dohodnutý v Zmluve.

6.8  Klient má právo dynamicky spravovať a inzerovať jednotlivé pracovné ponuky, a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu s Alma Career podľa možností sprístupnených zo strany Alma Career v danom Elektronickom systéme.

6.9  Každá jednotlivá ponuka bude zo strany Alma Career prezentovaná Službou počas dohodnutej doby.

6.10  Klient je povinný využívať Služby výhradne na svoju vlastnú potrebu.

7. SPROSTREDKOVANIE SLUŽIEB

7.1 Ak Služby využíva Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu, potom platí, že:

(a)  je povinný využívať Služby výhradne na svoju vlastnú potrebu a na uspokojovanie potrieb svojich klientov,

(b)  nesmie sprostredkovávať Služby vo svojom mene,

(c) nesmie pre tretie osoby vo svojom mene alebo na svoj účet zabezpečovať priamy opätovný predaj inzerovaných pozícií prostredníctvom Elektronických systémov, predovšetkým Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nesmie kontaktovať tretie osoby za účelom zabezpečenia zverejnenia ponuky práce týchto tretích osôb prostredníctvom Elektronických systémov,

(d)  je oprávnený kontaktovať tretie osoby za účelom vyhľadania uchádzačov o zamestnanie u týchto tretích osôb,

(e)  je oprávnený použiť akékoľvek obchodné značky Alma Career iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Alma Career.

7.2  Ponuky práce od Sprostredkovateľov zamestnania za úhradu môžu byť na Elektronických systémoch označené a prezentované používateľom s označením typu Sprostredkovateľa zamestnania za úhradu. O určení, či je daný subjekt Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu, rozhoduje výhradne Alma Career na základe podmienok v Zmluve (vrátane VOP).

7.3  Porušenie akéhokoľvek ustanovenia tohto článku VOP zo strany Klienta je podstatným porušením Zmluvy.

8. POUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV

8.1 Aby bolo možné využívať Služby prostredníctvom Elektronických systémov, musí Klient

disponovať zariadením a systémom spĺňajúcim nasledujúce technické požiadavky:

(a)  počítačswebovýmprehliadačom,vktoromsúpovolené(technické)súborycookies, lokálne úložisko (local storage) a interpreter jazyka JavaScript,

(b)  jeden z najpoužívanejších webových prehliadačov v ich poslednej vydanej hlavnej verzii (napr. Chrome 119.x.xxxx.xx) alebo predchádzajúcej hlavnej verzii takéhoto webového prehliadača,

(c)  mobilný telefón s operačným systémom iOS alebo Android (posledná vydaná hlavná verzia alebo až 3 roky stará verzia operačného systému),

(d)  Internetovépripojenie.

8.2 Ak poskytovania Služieb zo strany Alma Career Registrovať do príslušného Elektronického systému. Klient má právo vytvárať ďalšie používateľské účty, ak VOP nestanovujú inak.

to vyžaduje príslušný Elektronický systém, Klient je povinný sa pred začatím

8.3  Pre využívanie niektorých Služieb je Klient povinný Registrovať sa prostredníctvom príslušného formulára dostupného v Elektronickom systéme. Po úspešnej Registrácii si Klient vytvorí vlastné on-line konto/účet s jedinečnými prihlasovacími údajmi. Klient je povinný chrániť prihlasovacie údaje pred zneužitím a neposkytovať ich tretím osobám.

8.4  Klient nie je oprávnený:

(a)  automatizovane spracúvať dáta v Elektronických systémoch ani iným obdobným spôsobom vyťažovať či zužitkovávať databázu Alma Career nad rámec rozsahu potrebného na naplnenie účelu Zmluvy,

(b)  pokúšať sa pristupovať do častí Elektronických systémov, ku ktorým mu nebol výslovne udelený prístup zo strany Alma Career,

(c)  inak používať Elektronické systémy v rozpore s účelom Zmluvy.

8.5  Klient je povinný:

(a) oznámiť Alma Career všetky bezpečnostné nedostatky Elektronických systémov, ktoré sa pri ich používaní dozvedel,

(b) zdržať sa zverejnenia bezpečnostných nedostatkov aspoň po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa oznámenia Alma Career.

8.6 Klient je taktiež povinný:

(a)   zriadiť pre každého príslušného pracovníka samostatný používateľský účet v rámci Elektronického systému a nastaviť pre takýto účet jedinečné prihlasovacie meno a heslo,

(b)  zamedziť akémukoľvek zdieľaniu prihlasovacích údajov medzi pracovníkmi Klienta alebo s tretími osobami,

(c)  chrániť prihlasovacie údaje, a

(d)   zabrániť zneužitiu prihlasovacích údajov.

8.7  Ak takýchto prihlasovacích údajov, Klient je povinný o tom bezodkladne informovať Alma Career . Alma Career nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Klienta, ani za akúkoľvek prípadnú ujmu alebo prípadné nároky tretích osôb vzniknuté v dôsledku porušenia vyššie uvedených povinností Klienta.

8.8  Na účely úprav a ďalšieho rozvoja Elektronických systémov je spoločnosť Alma Career oprávnená použiť akúkoľvek spätnú väzbu od ktoréhokoľvek Klienta bez nároku Klienta na akékoľvek finančné plnenie.

9. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI

9.1  Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách. Za dôverné informácie sa považujú všetky informácie a údaje, ktoré sa Strany dozvedia v priamej aj nepriamej súvislosti skonaním o vzájomnej spolupráci, najmä všetky údaje, dokumentácie a obchodné podmienky všetkých druhov a foriem, hmotné alebo nehmotné, ktoré sú vzájomne poskytované Stranami písomne alebo ústne, pri prezentácii alebo inak za účelom vzájomnej spolupráce. Za dôverné informácie sa považujú tiež všetky informácie o záujemcoch, klientoch, know-how a ďalších záležitostiach oboch Strán, ktoré nie sú verejne dostupné (alebo nie sú označené ako verejne dostupné) a známe a sú predmetom obchodného tajomstva. Akékoľvek tlačové vyhlásenie alebo verejné oznámenie o vzájomnej spolupráci podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu zo strany Alma Career .

9.2  Strany sa dohodli, že neoznámia dôverné informácie tretej osobe a prijmú také opatrenia, ktoré znemožnia ich prístupnosť tretím osobám. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na dôverné informácie:

(a)  ktoré je Alma Career oprávnená alebo povinná zverejniť v súvislosti so Zmluvou,

(b)   ktoré boli v čase ich zverejnenia všeobecne známe,

(c)  ktoré sa stali alebo stanú všeobecne známymi či dostupnými inak ako porušením zmluvných povinností niektorej Strany, jej zamestnancov, poradcov alebo konzultantov,

(d)  ktoré boli zverejnené na základe povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo právoplatného rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci (napr. polície),

(e)   na zverejnenie ktorých dala príslušná Strana výslovný súhlas.

9.3  Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na dobu trvania Zmluvy.

9.4  Alma Career sa týmto zaväzuje, že nebude zhromažďovať, zbierať, uchovávať, rozširovať, sprístupňovať, spracovávať, využívať či združovať dôverné informácie s inými informáciami. Alma Career sa ďalej zaväzuje, že všetky dôverné informácie, dôjde k neoprávnenému nakladaniu s prihlasovacími údajmi alebo k zneužitiu

s ktorými príde do styku nad rámec svojej bežnej pracovnej činnosti pre Klienta, bez zbytočného odkladu odovzdá Klientovi a v období, kedy bude s dôvernými informáciami sama nakladať, zabezpečí ich dostatočnú ochranu pred akoukoľvek ich stratou, odcudzením, zničením, neoprávneným prístupom, náhodným či iným poškodením či iným neoprávneným používaním alebo spracúvaním.

9.5  Ak je tretia osoba informovaná o dôverných informáciách týkajúcich sa Klienta, Alma Career sa zaväzuje, že táto tretia osoba bude viazaná mlčanlivosťou v rovnakom rozsahu ako Alma Career.

9.6  Alma Career je povinná zachovávať bežné bezpečnostné štandardy vo vzťahu k šíreniu počítačových vírusov a ochrany počítačovej siete. Alma Career berie na vedomie, že je povinná dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane údajov a obchodnému tajomstvu.

10. REGISTRÁCIA A ZMLUVA

10.1  Zmluvný vzťah medzi Klientom a Alma Career vzniká Registráciou do Elektronických systémov a prijatím týchto VOP. Samotná registrácia neznamená, že Klient je oprávnený používať akékoľvek Služby. Zmluvný vzťah o poskytovaní Služieb vzniká uzavretím Zmluvy.

10.2  Zmluva je uzatvorená:

(a)   prostredníctvom písomnej Zmluvy,

(b)   potvrdením objednávky Klienta zo strany Alma Career,

(c)  začatím poskytovania Služieb zo strany Alma Career v súlade s objednávkou Klienta.

10.3  Uzatvorením Zmluvy Klient súhlasí:

(a)  s podmienkami poskytovania Služieb (grafické formáty, spôsoby predkladania

materiálov atď.),

(b)   s možnými obmedzeniami internetovej siete a prostredia Elektronických systémov,

(c)  s obsahom Zmluvy, týmito VOP a Produktovými podmienkami príslušnej Služby.

10.4  Alma Career prijíma objednávky od svojich Klientov, na základe ktorých poskytuje svoje Služby. Riadne vyplnená objednávka sa stáva pre Klienta záväznou okamihom doručenia Alma Career.

10.5  Objednávky Klienta na Služby prijíma Alma Career predovšetkým prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronického objednávkového formulára, ktorý je prístupný v Elektronických systémoch. Záväznú objednávku možno tiež zaslať ďalšími spôsobmi, ktoré Alma Career umožní, napr. e-mailom, poštou alebo telefonicky.

10.6  Alma Career si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku do troch (3) pracovných dní od jej obdržania v prípade, ak:

(a) Klient v minulosti porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy (vrátane VOP),

(b)   realizácia objednávky by bola v rozpore s obchodnou politikou Alma Career,

(c)  realizácia objednávky by bola v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.

10.7  Alma Career začne poskytovať Služby v súlade so Zmluvou, ak objednávku neodmietne podľa článku 10.6 VOP. Poskytovanie Služby začína bez zbytočného odkladu, pokiaľ Zmluva nestanovuje inak.

10.8  Alma Career je oprávnená postúpiť všetky práva a povinnosti podľa Zmluvy, ako aj Zmluvu ako celok na inú osobu, pokiaľ je takáto osoba súčasťou skupiny Alma Media. Alma Career oznámi také postúpenie Klientovi.

10.9  Alma Career aj Klient na seba preberajú nebezpečenstvo zmeny okolností, a preto akákoľvek zmena okolností nebude znamenať vznik akéhokoľvek nároku na obnovenie rokovaní o Zmluve.

11. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURÁCIA

11.1  Alma Career sprístupňuje Elektronické systémy a Služby spravidla za odplatu, niektoré časti týchto Elektronických systémov alebo Služieb môžu byť poskytované bezplatne.

11.2  Za poskytnuté Služby uhradí Klient v prospech Alma Career cenu podľa cenníka Služieb Alma Career platného ku dňu doručenia objednávky Alma Career . Ak to Alma Career umožní, cenu je možné tiež uhradiť kreditmi podľa aktuálneho online cenníka. Všetky ceny sú uvedené bez DPH, ďalších daní či poplatkov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Klient berie na vedomie, že pokiaľ by príslušná finančná operácia podliehala zdaneniu alebo povinným poplatkom, bude cena o túto daň alebo poplatok navýšená v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Každá platba vykonaná v prospech Alma Career bude považovaná za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet Alma Career.

11.3  Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) v súlade s rozhodným právom. Alma Career vystaví faktúru do pätnástich (15) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

11.4  Pri poskytnutí Služby sa zdaniteľné plnenie považuje za uskutočnené dňom jeho poskytnutia alebo dňom vystavenia daňového dokladu s výnimkou splátkového alebo platobného kalendára alebo dokladu na prijatú odplatu, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak nestanoví rozhodné právo inak. Služby uvedené v článku 3 VOP sa považujú za poskytnuté prvý deň ich poskytnutia zo strany Alma Career.

11.5  Klient nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny alebo zľavu z ceny v prípade nevyužitia objednaných Služieb alebo z dôvodov nie výlučne na strane Alma Career .

11.6  Alma Career si vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie Služieb, ak Klient nezaplatí zálohu v požadovanej výške.

11.7  Ak je Klient v omeškaní s úhradou ceny alebo jej akejkoľvek časti po dobu dlhšiu ako štrnásť (14) dní, Alma Career je oprávnená prerušiť poskytovanie Služieb do doby, než bude cena v plnej výške uhradená Klientom. Poskytovanie Služieb bude obnovené bezodkladne po pripísaní dlžnej čiastky na účet Alma Career . Klient nemá nárok na predĺženie doby poskytovania Služieb o dobu, po ktorú bolo poskytovanie Služieb prerušené, ani nemá nárok na zľavu či akékoľvek iné zníženie dohodnutej ceny za Služby.

11.8  Klient súhlasí s vystavením daňového dokladu (faktúry) v elektronickej podobe.

11.9  Ak uplynie dohodnuté obdobie poskytovania Služby, počas ktorého boli vystavené Inzeráty, alebo bola dohodnutá iná Služba, skončí posledným dňom tohto obdobia zároveň prezentácia všetkých aktívnych pozícií bez ohľadu na dobu, na akú boli tieto pozície vystavené, a to bez akéhokoľvek nároku Klienta z dôvodu ich predčasného skončenia. Ak sa Strany dohodnú na predĺžení spolupráce o ďalší rok (uzatvorenie novej Zmluvy), príslušné Inzeráty budú zverejnené po celú dobu, na ktorú boli pôvodne vystavené.

12. ZÁNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU A SANKCIE

12.1  Zmluvný vzťah založený Registráciou zaniká zrušením účtu/konta. Zrušenie Registrácie znemožní používanie Služieb a nemá vplyv na vrátenie zaplatenej ceny alebo zľavy z ceny. Alma Career je oprávnená zrušiť účet/konto v prípadoch uvedených v článku 13.1 VOP. Na vedenie účtu/konta, resp. udržanie Registrácie bez súčasného využívania platených Služieb nie je právny nárok.

12.2  Zmluva uzatvorená medzi Alma Career a Klientom zaniká:

(a)  uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, ak je tento termín súčasťou objednávky alebo ak bol dojednaný v Zmluve,

(b)   výpoveďou bez výpovednej lehoty v súlade s článkom 13 VOP,

(c)  dohodou Alma Career a Klienta.

12.3  Ak je Zmluva vypovedaná bez výpovednej lehoty zo strany Alma Career, je Alma Career oprávnená v prípade uzavretia novej zmluvy s rovnakým Klientom účtovať tzv. zapojovací poplatok vo výške 1% z ceny už vyfakturovanej na základe zaniknutej Zmluvy.

12.4  Ak bude Klient v omeškaní so zaplatením ceny za Služby, bude Alma Career oprávnená požadovať od Klienta zákonný úrok z omeškania z dlžnej čiastky.

12.5  Povinnosťou hradiť sankcie nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody v plnej výške.

12.6  Alma Career je aj po zániku Zmluvy povinná dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov upravujúcich povinnosti pri ochrane osobných údajov, najmä predísť akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu s osobnými údajmi do doby, než podľa pokynov Klienta tieto údaje odovzdá Klientovi alebo tretej osobe určenej Klientom, alebo vykoná ich bezpečnú likvidáciu.

13. VÝPOVEĎ ZMLUVY BEZ VÝPOVEDNEJ LEHOTY

13.1  Alma Career je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty, ak:

(a)  podklady dodané Klientom sú v rozpore s rozhodným právom, dobrými mravmi, verejným poriadkom a pod. (najmä ak propagujú násilie, rasizmus, diskrimináciu skupín obyvateľstva a pod.),

(b)   Klient je v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek svojich dlhov voči Alma Career (bez ohľadu na to, či dlh vznikol zo Zmluvy alebo na základe inej zmluvy),

(c)  Klient poškodzuje dobré meno Alma Career alebo jej obchodných značiek,

(d)  Klient požaduje prezentáciu informácií v Elektronických systémoch, ktoré sú v rozpore s článkom 5.1 VOP,

(e)  Alma Career zistí u Reakčných systémov Klienta chyby podľa článku 5.3 VOP,

(f)  Alma Career zistí u Klienta konanie v rozpore s článkom 5 až 8 VOP,

(g)  Klient podstatne poruší Zmluvu.

13.2  Klient je oprávnený Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty len v prípade podstatného porušenia povinností zo strany Alma Career. Podstatným porušením je najmä také porušenie povinností Alma Career , na základe ktorých dôjde k preukázateľnému úplnému prerušeniu poskytovania Služieb zo strany Alma Career po dobu dlhšiu ako desať (10) po sebe bezprostredne nasledujúcich pracovných dní vcelku, okrem prípadov, kedy je prerušenie spôsobené vyššou mocou.

13.3  Výpoveď Zmluvy bez výpovednej lehoty má účinky len do budúcna.

14. NÁHRADA UJMY

14.1  V prípade chybného plnenia zo strany Alma Career , sa Strany dohodli, že Alma Career:

(a) poskytne Klientovi kompenzáciu náhradným poskytnutím iných Služieb v zodpovedajúcej hodnote, alebo

(b) poskytne iné náhradné plnenie podľa dohody Strán.

14.2  Alma Career nezodpovedá za ujmu vzniknutú v dôsledku vyššej moci alebo porúch mimo technických zariadení Alma Career . „Vyššou mocou“ sa rozumie dočasná alebo trvalá mimoriadna, nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle od vôle Alma Career . Ak vznikne stav vyššej moci na strane Alma Career , je Alma Career povinná bez zbytočného odkladu upovedomiť Klienta o tejto situácii a jej príčine. Ak nebude dohodnuté inak, Alma Career bude pokračovať v plnení Zmluvy v rozsahu svojich najlepších možností a schopností aj za použitia dostupných alternatívnych prostriedkov tak, aby dosiahla dohodnuté povinnosti.

14.3  Zodpovednosť Alma Career za ujmu spôsobenú technickým a softvérovým zariadením Alma Career v súvislosti s uzavretou Zmluvou je obmedzená na sumu uhradenú Klientom za Služby na základe uzatvorenej Zmluvy za obdobie predchádzajúce vzniku nároku. Alma Career nie je povinná nahradiť Klientovi ujmu, ktorú nemohla predpokladať v čase uzavretia Zmluvy.

15. AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

15.1  Klient je povinný obstarať licencie na použitie všetkých diel prezentovaných pri zverejnení informácií, najmä, ale nie výlučne sloganov, obrázkov, zvukovo-obrazových záznamov či reklám, ktoré budú v súvislosti s poskytovaním Služieb zo strany Alma Career použité, a je povinný tiež uhradiť odmenu za poskytnutie týchto licencií a všetky ďalšie náklady s týmto späté. Alma Career nezodpovedá za porušenie autorských práv Klientom či v dôsledku zverejnenia alebo použitia podkladov odovzdaných Klientom. Ak Alma Career vznikne v súvislosti s porušením tohto ustanovenia Klientom akákoľvek škoda, Klient je povinný nahradiť ju Alma Career bez zbytočného odkladu po tom, čo k tomu bude zo strany Alma Career vyzvaný.

15.2  Klient nie je oprávnený použiť Elektronické systémy alebo ich časti inak ako na vlastnú (vnútornú) potrebu alebo spôsobom presahujúcim rozsah použitia výslovne umožnený zo strany Alma Career , najmä je zakázané ich použitie formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného predchádzajúceho písomného súhlasu Alma Career . Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu internetových stránok zo strany Klientov.

15.3  Právo nahrať a uložiť či vytlačiť materiály uložené na Elektronických systémoch je prípustné iba na súkromné (vnútorné) účely, pričom takto získané materiály nesmú byť žiadnym spôsobom ďalej distribuované alebo reprodukované. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy vykonávané akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Alma Career , sú zakázané.

16. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SÚDNEJ PRÍSLUŠNOSTI

16.1 Strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a spory medzi nimi sú vo výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli na miestnej príslušnosti všeobecného súdu Alma Career pre všetky spory vyplývajúce z Registrácie, Zmluvy, VOP alebo Produktových podmienok.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 Alma Career je oprávnená znenie týchto VOP a Produktových podmienok, ako aj ďalších zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy, v primeranom rozsahu jednostranne meniť či dopĺňať, ak vyplynie rozumná potreba ich zmien. V takom prípade je Alma Career povinná upozorniť Klienta na dátum účinnosti nového znenia podmienok, ktoré sú dotknuté zmenou, a to najneskôr sedem (7) pracovných dní pred dňom účinnosti nových podmienok, a tieto nové podmienky, ktoré sú dotknuté zmenou, Klientovi vhodným spôsobom oznámiť (najmä, nie však výlučne, prostredníctvom emailu alebo Elektronických systémov, ktoré Klient využíva). Primeraných rozsahom sa rozumie zmena ktoréhokoľvek z ustanovení týchto VOP či Produktových podmienok, ako aj ďalších dokumentov, na ktoré tieto VOP odkazujú.

17.2  Ak Klient nesúhlasí s podmienkami oznámenými zo strany Alma Career postupom podľa článku 17.1 VOP, je oprávnený ukončiť Zmluvu doručením nesúhlasu najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa oznámenia Alma Career . Zmluva bude v takom prípade ukončená ku dňu nadobudnutia účinnosti nových podmienok dotknutých zmenou, alebo ku dňu doručenia nesúhlasu Klienta, podľa toho, čo nastane neskôr.

17.3  Podmienky článkov 17.1 a 17.2 VOP sa použijú obdobne na uplatnenie námietok voči povereniu ďalšieho sprostredkovateľa, ako je tento pojem používaný v Zmluve o spracúvaní osobných údajov. V porovnaní s článkom 17.2 VOP a nad rámec ustanovení Zmluve o spracúvaní osobných údajov však platí, že (i) oznámenie sa vykonáva podľa Zmluve o spracúvaní osobných údajov, a (ii) Klient je povinný prípadné námietky oznámiť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od príslušného oznámenia. Alma Career posúdi námietky Klienta a ak sú odôvodnené, vykoná primerané opatrenia vo vzťahu k takémuto Ďalšiemu sprostredkovateľovi. Ak Alma Career vykoná opatrenia a Klient proti takýmto opatreniam nevznesie ďalšie námietky do piatich (5) pracovných dní odo dňa oznámenia o týchto opatreniach, Zmluva je naďalej platná a účinná za novo oznámených podmienok. Ak Klient oznámi v lehote podľa predchádzajúcej vety, že s vykonanými opatreniami nesúhlasí s uvedením závažných dôvodov na jeho strane, Zmluva je ukončená ku dňu doručenia takéhoto oznámenia Alma Career. Ustanovenie tohto článku 17.3 VOP sa nepoužije na Ďalších sprostredkovateľov, ktorí sú fyzickými osobami spolupracujúcimi s Alma Career.

17.4  Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2024

Alma Career