PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU) 2016/679

(„Zmluva o spracúvaní“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o., so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“), vydáva tieto podmienky spracúvania osobných údajov formou Dodatku k Všeobecnými obchodnými podmienkami Alma Career pre podnikateľov (ďalej len ako „VOP“), ktoré upravujú zmluvné vzťahy s podnikateľmi, do ktorých Alma Career vstupuje v súvislosti s používaním elektronických systémov Alma Career.

1.2  Na základe VOP a Zmluvy upravuje táto Zmluva o spracúvaní práva a povinnosti medzi spoločnosťou Alma Career ako Sprostredkovateľom a Klientom, ako Prevádzkovateľom osobných údajov (spoločne ako „Strany“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v Elektronických systémoch.

1.3  Služby poskytované na základe Zmluvy zahŕňajú aktivity, pri ktorých môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov Sprostredkovateľom pre Prevádzkovateľa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“).

1.4  Strany majú záujem na dodržiavaní všetkých povinností, ktoré im vyplývajú z Nariadenia a prípadne iných miestnych právnych predpisov prijatých na základe nariadenia (ďalej len ako „Platné právne predpisy o ochrane osobných údajov").

1.5  Na základe článku 28 Nariadenia je Prevádzkovateľ povinný uzavrieť so Sprostredkovateľom písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej Sprostredkovateľ okrem iného poskytne dostatočné záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany osobných údajov.

1.6  Strany uzatvárajú túto Zmluvu o spracúvaní, aby splnili svoje povinnosti vyplývajúce z Nariadenia a Platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov s cieľom zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré Strany spracúvajú pri plnení Zmluvy.

1.7  Strany si želajú, aby sa táto Zmluva o spracúvaní vzťahovala na všetky činnosti spracúvania osobných údajov, ktoré Sprostredkovateľ vykonáva pre Prevádzkovateľa v súvislosti so Službami poskytovanými na základe akejkoľvek Zmluvy.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O SPRACÚVANÍ

2.1  Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal alebo získa v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, alebo ktoré pre Prevádzkovateľa na tento účel získa samotný Sprostredkovateľ (ďalej len ako „Osobné údaje“), a to v rámci plnenia povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy.

2.2  Účelom tejto Zmluvy o spracúvaní je vymedzenie rozsahu práv a povinností Strán pri spracúvaní Osobných údajov. Táto Zmluva o spracúvaní upravuje práva a povinnosti Strán pri poskytovaní Služieb podľa článku 3.1. a vzťahuje sa osobitne na každú Službu poskytovanú na základe Zmluvy.

2.3  Zmluva ospracúvaní ďalej stanovuje rozsah Osobných údajov, ktoré majú byť spracúvané, účel ich spracúvania a podmienky a záruky na strane Sprostredkovateľa ohľadom zaistenia technického a organizačného zabezpečenia Osobných údajov.

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1  Sprostredkovateľ bude spracúvať pre Prevádzkovateľa Osobné údaje vsúlade sdokumentovanými pokynmi Prevádzkovateľa v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa podľa Zmluvy a na účely ich využitia Prevádzkovateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti, a to na:

(a)  správu a evidenciu Osobných údajov uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa a pracovníkov Prevádzkovateľa pri správe náborového procesu (najmä Služby Teamio, Jobs.cz, Práce.cz, Profesia, Jobote, Práce za rohem / Praca za Rogiem / Práca za rohom, Atmoskop, Arnold resp. ktorákoľvek z nich) alebo

(b)   vzdelávanie pracovníkov Prevádzkovateľa prostredníctvom Služby Seduo .

Poznámka: Spracúvanie Osobných údajov podľa tejto Zmluvy o spracúvaní prebieha len v rozsahu Služieb dohodnutých v Zmluve.

3.2  Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov alebo zmluvných partnerov Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Dotknuté osoby") v nasledujúcom rozsahu:

(a)  Rozsah Osobných údajov podľa článku 3.1 písm. (a) Zmluvy o spracúvaní

  • Uchádzači o zamestnanie: meno a priezvisko; dátum narodenia; adresa trvalého pobytu a kontaktná adresa; kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa); názov pracovnej pozície; potvrdenie o pohovore (dátum, čas, kde); dôvody odmietnutia; údaje uvedené v životopise uchádzača o zamestnanie; iné údaje poskytnuté uchádzačom počas pohovoru; iné údaje doplnené Prevádzkovateľom o príslušných uchádzačoch.
  • Pracovníci Prevádzkovateľa: meno a priezvisko; kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa); pracovná pozícia; činnosti vykonávané v aplikácii na riadenie náboru.

(b)  Rozsah Osobných údajov podľa článku 3.1 písm. 3.1(b) Zmluvy o spracúvaní

  • Pracovníci Prevádzkovateľa: meno a priezvisko; kontaktné údaje (e-mailová adresa); osobné číslo pridelené Používateľovi Prevádzkovateľom; pracovná pozícia; údaje o štúdiu.

3.3  V prípade, že Prevádzkovateľ Sprostredkovateľovi poskytne alebo Sprostredkovateľovi budú inak v súvislosti s činnosťou pre Prevádzkovateľa sprístupnené aj iné Osobné údaje Dotknutých osôb alebo Sprostredkovateľovi budú poskytnuté Osobné údaje iných dotknutých osôb a Sprostredkovateľ súčasne koná v pozícii Sprostredkovateľa týchto Osobných údajov pre Prevádzkovateľa, je Sprostredkovateľ povinný spracúvať a chrániť aj tieto Osobné údaje v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z (i) Nariadenia, (ii) Platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a (iii) tejto Zmluvy o spracúvaní.

3.4  Sprostredkovateľ bude spracúvať Osobné údaje Dotknutých osôb po dobu trvania tejto Zmluvy o spracúvaní.

3.5  Sprostredkovateľovi za spracúvanie Osobných údajov podľa tejto Zmluvy o spracúvaní nevzniká nárok na žiadny ďalší poplatok okrem odmeny podľa Zmluvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

4.1  Sprostredkovateľ je pri spracúvaní Osobných údajov povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo k porušeniu Nariadenia alebo Platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

4.2  Ak Sprostredkovateľ zistí, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia, bezodkladne to oznámi Prevádzkovateľovi.

4.3  Sprostredkovateľ je povinný riadiť sa pri spracúvaní Osobných údajov dokumentovanými pokynmi Prevádzkovateľa. Pokyny musia byť udeľované v súlade s touto Zmluvou ospracúvaní väčšinou prostredníctvom príslušných funkcionalít jednotlivých produktov/Služieb využívaných na základe Zmluvy. Žiadny pokyn Prevádzkovateľa nesmie viesť k rozšíreniu technických alebo organizačných opatrení nad rámec opatrení vymedzených v tejto Zmluve o spracúvaní. Sprostredkovateľ upozorní Prevádzkovateľa na nevhodnú povahu pokynov, ak Sprostredkovateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti. Sprostredkovateľ môže podľa vlastného uváženia odmietnuť splniť pokyn, ktorý by viedol k porušeniu Nariadenia alebo Platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

4.4  Sprostredkovateľ je povinný dbať na to, aby žiadna Dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbať na ochranu pred neoprávneným zásahom do súkromného a osobného života Dotknutých osôb.

4.5  Sprostredkovateľ sa zaväzuje plniť za Prevádzkovateľa informačnú povinnosť podľa článku 13 Nariadenia, ak Zmluva pre konkrétne produkty nestanovuje inak.

4.6  Ak požiada Dotknutá osoba Sprostredkovateľa podľa článku 15 Nariadenia o informácie týkajúce sa spracúvania jej Osobných údajov, Sprostredkovateľ poskytne Dotknutej osobe identifikačné údaje Prevádzkovateľa a odkáže ju na povinnosť uplatnenia si tohto práva u Prevádzkovateľa. Ďalej Sprostredkovateľ postupuje podľa písomných pokynov Prevádzkovateľa.

4.7  Sprostredkovateľ informuje Prevádzkovateľa o vyšetrovaní vykonanom príslušným dozorným orgánom a o jeho výsledku, ak sa týka Osobných údajov spracúvaných pre Prevádzkovateľa alebo parametrov Služby poskytovanej Prevádzkovateľovi Sprostredkovateľom, a poskytne mu informácie o tom, že vyšetrovanie ovplyvnilo tieto parametre. Aby sa predišlo pochybnostiam, má sa za to, že za vykonané vyšetrovanie sa nepovažujú žiadosti príslušného dozorného orgánu týkajúce sa spracúvania Osobných údajov, ktoré nevedú k začatiu konania – kontrolného alebo správneho.

4.8  Prevádzkovateľ oznámi Sprostredkovateľovi akúkoľvek kontrolu alebo začatie správneho konania o uložení nápravných opatrení a/alebo pokuty príslušným dozorným orgánom (ďalej len ako „Správne konanie"), ak sa kontrola alebo Správne konanie týka (i) Osobných údajov spracúvaných Sprostredkovateľom pre Prevádzkovateľa alebo (ii) parametrov Služby poskytovanej Prevádzkovateľovi, ak sa predpokladá, že vykonanie takejto kontroly alebo Správneho konania môže ovplyvniť tieto parametre.

4.9  Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu informuje Prevádzkovateľa o akomkoľvek porušení zabezpečení, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu Osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú (ďalej len ako „Porušenie ochrany Osobných údajov“). Po informovaní Prevádzkovateľa Sprostredkovateľ pomôže Prevádzkovateľovi pri riešení Porušení ochrany osobných údajov a/alebo pri prijímaní opatrení na zmiernenie akýchkoľvek nepriaznivých dopadov a zabránenie vzniku podobných situácií v budúcnosti.

4.10  Informácie o Porušení ochrany Osobných údajov musia obsahovať prinajmenšom:

(a)  opis povahy daného prípadu Porušenia ochrany Osobných údajov vrátane, pokiaľ je to možné, kategórií a približného počtu Dotknutých osôb, a kategórií a približného množstva dotknutých záznamov Osobných údajov,

(b)  opispravdepodobnýchdôsledkovPorušeniaochranyOsobnýchúdajov,

(c)  opis opatrení, ktoré Sprostredkovateľ prijal alebo navrhol na prijatie s cieľom vyriešiť dané Porušenie ochrany Osobných údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých dopadov.

4.11  Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť vykonanie auditov, vrátane inšpekcií, Prevádzkovateľom alebo inému audítorovi, ktorého Prevádzkovateľ poverí, a k týmto auditom prispeje. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že vykonávaním auditu nemôžu byť dotknuté oprávnené záujmy tretích osôb (napr. iných prevádzkovateľov) alebo dotknutých osôb, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie dôvernosti osobných údajov. Prevádzkovateľ tiež berie na vedomie, že náklady Sprostredkovateľa na realizáciu auditu budú predmetom osobitnej dohody o náhrade týchto nákladov Prevádzkovateľom.

4.12  Sprostredkovateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi pomáhať pri plnení povinnosti Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv Dotknutých osôb, najmä na žiadosť o prístup k Osobným údajom, na opravu či vymazanie Osobných údajov, na obmedzenie spracúvania či na prenosnosť Osobných údajov; pokiaľ tieto povinnosti môžu byť plnené prostredníctvom funkcionalít jednotlivých produktov, Prevádzkovateľ nebude vyžadovať neodôvodnenú súčinnosť Sprostredkovateľa.

4.13  Sprostredkovateľ sa zaväzuje pomáhať Prevádzkovateľovi pri plnení povinností stanovených v Nariadení, predovšetkým povinnosti zabezpečiť spracúvanie Osobných údajov, ohlasovať prípady porušenia ochrany Osobných údajov, zabezpečiť posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov alebo predchádzajúcu konzultáciu s dozorným orgánom, a to s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie, ktoré má Sprostredkovateľ k dispozícii.

5. ZÁRUKY TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1  Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle článku 32 Nariadenia prijme so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext aúčel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou azávažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne ochrany Osobných údajov, spôsobom uvedeným v Nariadení či v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k Osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu Osobných údajov.

5.2  Sprostredkovateľ sa zaväzuje prijať nasledujúce organizačné a technické opatrenia:

(a)   bez toho, aby bol dotknutý článok 5.3 tejto Zmluvy o spracúvaní, Sprostredkovateľ v prípade spracúvania Osobných údajov prostredníctvom vlastných zamestnancov poverí touto činnosťou iba svojich vybraných zamestnancov, ktorých poučí o ich povinnosti zachovávať mlčanlivosť ohľadom Osobných údajov a o ďalších povinnostiach, ktoré sú povinní dodržiavať tak, aby nedošlo k porušeniu Nariadenia či tejto Zmluvy o spracúvaní,

(b)  nezverí spracúvanie Osobných údajov akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, tým nie je vylúčený článok 5.3 a 5.4,

(c)  bude používať zodpovedajúce technické zariadenie a programové vybavenie spôsobom, ktorý vylúči neoprávnený či náhodný prístup k Osobným údajom zo strany iných osôb než poverených zamestnancov Sprostredkovateľa,

(d)  bude Osobné údaje uchovávať v náležite zabezpečených objektoch a miestnostiach,

(e)   písomné dokumenty obsahujúce Osobné údaje bude uchovávať na zabezpečenom mieste, pričom bude viesť riadnu evidenciu o pohybe takýchto písomných dokumentov,

(f)  Osobné údaje v elektronickej podobe bude uchovávať na zabezpečených serveroch alebo na nosičoch dát, ku ktorým budú mať prístup len poverené osoby na základe prístupových kódov či hesiel, a bude Osobné údaje pravidelne zálohovať,

(g)  zabezpečí diaľkový prenos Osobných údajov buď len prostredníctvom verejne neprístupnej siete, alebo prostredníctvom zabezpečeného prenosu prostredníctvom verejných sietí, najmä prostredníctvom protokolu umožňujúceho zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti. S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a rôzne závažné riziká môžu byť niektoré osobné údaje zasielané e-mailom,

(h)  prostredníctvom vhodných technických prostriedkov zabezpečí schopnosť obnoviť dostupnosť Osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov, a to podľa parametrov dohodnutých pre danú Službu v súlade so Zmluvou,

(i)  zabezpečí pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

5.3  Sprostredkovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním Osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa (ďalej len ako „Ďalší sprostredkovateľ“). Sprostredkovateľ informuje Prevádzkovateľa e-mailom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa (článok 7.1) a prostredníctvom https://almacareer.com/legal/sk/zoznam-dodavatelov (ďalej len ako „Informačná tabuľa“) o všetkých Ďalších sprostredkovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracúvaním Osobných údajov alebo o akýchkoľvek zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia Ďalších sprostredkovateľov. Prevádzkovateľ má možnosť namietať voči prijatiu takýchto Ďalších sprostredkovateľov v súlade s podmienkami Zmluvy. V prípade námietok sa uplatní článok 17 ods. 3 VOP.

5.4  Ak Sprostredkovateľ zapojí Ďalšieho sprostredkovateľa, aby vykonal určité činnosti spracúvania, musia byť tomuto Ďalšiemu sprostredkovateľovi uložené na základe písomnej zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu Osobných údajov, aké sú uvedené v tejto Zmluve o spracúvaní, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk, pokiaľ ide o zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia.

5.5  Prevádzkovateľ berie na vedomie, že Služby niektorých Ďalších sprostredkovateľov uvedené na Informačnej tabuli môžu zahŕňať spracúvanie osobných údajov mimo EÚ/EHP. Prevádzkovateľ zaručuje, že akýkoľvek prenos Osobných údajov do tretích krajín sa uskutoční len za podmienok stanovených v článkoch 44 - 49 Nariadenia. Ak dôjde k zmene, zrušeniu alebo zneplatneniu nástrojov na prenos Osobných údajov do tretej krajiny, zaväzuje sa Prevádzkovateľ prijať také opatrenia, ktoré dosiahnu úroveň vyžadovanú právnymi predpismi EÚ; na dobu potrebnú na prijatie opatrení na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany sa Prevádzkovateľ vzdáva práva dovolávať sa porušenia Zmluvy alebo Zmluvy o spracúvaní.

5.6  Aktuálny zoznam Ďalších sprostredkovateľov vrátane prijatých rozhodnutí Európskej komisie o primeranej ochrane alebo vhodných zárukách je k dostupný na Informačnej tabuli, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o spracúvaní.

5.7  Sprostredkovateľ je povinný zaviesť a dokumentovať prijaté a vykonané technicko- organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Osobných údajov v súlade s Nariadením a Platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

6. DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY O SPRACÚVANÍ

6.1  Táto Zmluva o spracúvaní nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uzatvorenia Zmluvy a zaniká najskôr zánikom účinnosti Zmluvy. V prípade, že Strany uzavreli alebo v budúcnosti uzavrú inú zmluvu, v rámci ktorej môže dochádzať, okrem iného, aj ku spracúvaniu Osobných údajov, zaniká táto Zmluva o spracúvaní súčasne so zánikom tejto inej zmluvy, resp. so zánikom účinnosti poslednej z takto uzavretých zmlúv.

6.2  Prevádzkovateľ je oprávnený túto Zmluvu o spracúvaní vypovedať v lehote troch (3) dní v prípade, že Sprostredkovateľ porušuje povinnosti preňho vyplývajúce z Nariadenia alebo z Platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a toto porušenie nenapraví do pätnástich (15) dní od písomného upozornenia zo strany Prevádzkovateľa.

6.3  Sprostredkovateľ je oprávnený túto Zmluvu o spracúvaní vypovedať v lehote troch (3) dní v prípade, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti preňho vyplývajúce z Nariadenia alebo z Platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a toto porušenie nenapraví do pätnástich (15) dní od oznámenia Sprostredkovateľa podľa článku 4.2 tejto Zmluvy o spracúvaní.

6.4  Ak nie je Zmluve pre konkrétne produkty uvedené inak, po ukončení Zmluvy alebo tejto Zmluvy ospracúvaní, po uplynutí účelu spracúvania Osobných údajov inými prostriedkami, po odvolaní súhlasu (ak je to relevantné) Dotknutou osobou alebo na základe žiadosti Dotknutej osoby podľa článku 17 Nariadenia, je Sprostredkovateľ povinný podľa pokynov Prevádzkovateľa príslušné Osobné údaje zlikvidovať alebo ich preniesť Prevádzkovateľovi a zlikvidovať Osobné údaje, ktoré má k dispozícii. Pokyn Prevádzkovateľa na zničenie alebo prenos Osobných údajov musí byť Sprostredkovateľovi doručený najneskôr v deň ukončenia platnosti Zmluvy alebo tejto Zmluvy o spracúvaní, alebo ak k nemu dôjde pred ukončením platnosti Zmluvy alebo tejto Zmluvy ospracúvaní, do 10 dní odo dňa, keď Prevádzkovateľ alebo Sprostredkovateľ (podľa toho, čo nastane neskôr) je informovaný o ukončení účelu, na ktorý sa Osobné údaje spracúvajú, o odvolaní súhlasu alebo o prijatí žiadosti podľa článku 17 Nariadenia, inak Sprostredkovateľ zlikviduje Osobné údaje Dotknutej osoby v deň ukončenia tejto Zmluvy o spracúvaní alebo Zmluvy alebo po uplynutí vyššie uvedených lehôt.

6.5  Sprostredkovateľ je po zániku tejto Zmluvy o spracúvaní povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce mu z Nariadenia a/alebo Platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov vedúce najmä kpredchádzaniu akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu s Osobnými údajmi do doby, kým podľa pokynov Prevádzkovateľa tieto Osobné údaje Sprostredkovateľ odovzdá Prevádzkovateľovi alebo vykoná ich bezpečnú likvidáciu.

6.6  Zánik tejto Zmluvy o spracúvaní predstavuje skutočnosť, ktorá v závislosti od poskytovanej Služby znemožňuje všetky alebo iba niektoré konkrétne druhy činností na základe Zmluvy.

6.7  Povinnosť zachovania dôvernej povahy Osobných údajov trvá aj po ukončení tejto Zmluvy o spracúvaní.

7. KONTAKTNÉ ÚDAJE

7.1  Všetky oznámenia vrátane oznámení o Porušení ochrany Osobných údajov možno doručiť osobne alebo doporučenou poštou na adresu sídla druhej Strany alebo e- mailom:

E-mail Prevádzkovateľa: kontaktný e-mail Hlavného užívateľa uvedený v registrácii, ktorú má Prevádzkovateľ zriadenú v Elektronickom systéme Sprostredkovateľa, alebo kontaktný e-mail povereného zamestnanca Prevádzkovateľa uvedený v Administrátorskom účte Seduo, alebo kontaktný údaj uvedený v Zmluve alebo iný e- mail s najvyššou úrovňou oprávnenia v rámci konkrétnej využívanej Služby.

E-mail Sprostredkovateľa: DPO-SK@almacareer.com

7.2  Prevádzkovateľ môže požiadať o zmenu adresy pre doručovanie oznámení prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Sprostredkovateľa. Zmena adresy je účinná odo dňa potvrdenia zaslaného Sprostredkovateľom o prijatí žiadosti Prevádzkovateľa.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Právne vzťahy, záväzky, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o spracúvaní, ako aj dodatky k nej a jej výklad, sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej má Sprostredkovateľ sídlo. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve o spracúvaní, sa riadia ustanoveniami VOP, ktoré sú k dispozícii na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky.

8.2  Informatívny preklad VOP vanglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia.

8.3  Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy o spracúvaní vyhlási príslušný súd alebo iný orgán za neplatné, neúčinné, zdanlivé alebo nevymáhateľné, bude sa takéto ustanovenie považovať za vypustené z tejto Zmluvy o spracúvaní, pričom ostatné ustanovenia tejto Zmluvy o spracúvaní budú i naďalej platné, pokiaľ z povahy takéhoto ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo uzavreté, nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy o spracúvaní. Strany v takom prípade uzavrú také dodatky k tejto Zmluve o spracúvaní, ktoré umožnia dosiahnutie rovnakého účelu, a ak to nie je možné, potom čo najbližšieho tomu, aký sa mal dosiahnuť pôvodne neplatným, neúčinným, zdanlivým alebo nevymáhateľným ustanovením.

8.4  Strany sa zaväzujú vyriešiť akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o spracúvaní zmierom. V prípade, že sa Stranám nepodarí vyriešiť spor zmierom do tridsiatich (30) dní, je ktorákoľvek zo Strán oprávnená predložiť spor vecne a miestne príslušnému súdu podľa platných a účinných právnych predpisov.

8.5  Rozsah spracúvaných Osobných údajov uvedený v článku 3.2 tejto Zmluvy o spracúvaní môže byť rozšírený alebo inak zmenený podľa funkcionality príslušného produktu bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve o spracúvaní alebo VOP.

8.6  Pre prípad uzatvorenia tejto Zmluvy o spracúvaní sa Strany dohodli, že Zmluva o spracúvaní je uzavretá, len ak dôjde k úplnej zhode prejavov vôle Strán.

8.7  Pojmy bližšie nešpecifikované touto Zmluvou ospracúvaní, ale v tejto Zmluve o spracúvaní uvedené, majú význam uvedený vo VOP a Zmluve.

8.8  Táto Zmluva o spracúvaní zaväzuje Strany v súlade s pravidlami stanovenými vo VOP.

8.9  Táto Zmluva o spracúvaní je platná a účinná od 1. 1. 2024.

Alma Career