Produktové podmienky Arnold pre klientov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o. so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“), vydáva tieto Produktové podmienky Arnold pre Klientov, ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému Arnold pre Klientov a poskytovanie súvisiacich Služieb Klientom (ďalej len ako „Produktové podmienky“).

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Alma Career pre podnikateľov (ďalej len ako „VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.3  V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a VOP majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.4  Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje Alma Career sú dostupné na https://almacareer.com/sk/kontakty.

1.5  Informatívny preklad týchto Produktových podmienok v anglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions/product-terms/arnold-robot. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1  Pojmy použité v týchto Produktových podmienkach majú nasledujúci význam:

(a)  Arnold: elektronický systém poskytovaný ako SaaS (software ako služba), podrobnejšie opísaný v článku 3.1 týchto Produktových podmienok a ďalej na adrese https://www.arnold-robot.com/sk, najmä aktuálnom cenníku.

(b)  Portál pre správu: prostredie v rámci systému Arnold, pomocou ktorého môže Klient spravovať použitie systému Arnold.

(c)  Pozvánka: jedinečný odkaz zaslaný systémom Arnold Používateľovi, ktorý mu umožňuje začať systém Arnold používať.

(d)  Používateľ: osoba v zmluvnom vzťahu s Klientom (obvykle zamestnanec Klienta alebo osoba iným spôsobom spolupracujúca s Klientom, napr. na základe zmluvy o poskytovaní služieb, dohody o vykonaní práce a pod.), osoba, ktorá s Klientom rokuje alebo rokovala o uzavretí zmluvného vzťahu (typicky uchádzač o prácu), alebo iné osoby využívajúce systém Arnold, ktoré do využívania systému Arnold zapojí Klient.

(e)  Údaje: zaslané odpovede Používateľov podľa článku 3.1 týchto Produktových podmienok vrátane údajov uvedených v článku 4.11 týchto Produktových podmienok.

(f)  Správa: konsolidovaná správa podľa článku 3.1 týchto Produktových podmienok.

2.2  Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie týmito Produktovými podmienkami nešpecifikované, majú význam stanovený vo VOP.

3. OPIS SLUŽBY, ZAČATIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1  Arnold je internetová služba, ktorej predmetom je konverzačný robot, vyvinutý spoločnosťou Alma Career, ktorého účelom je pre Klienta vykonávať on-line používateľské prieskumy, založené na vstupoch od Používateľov, a na základe automatického spracovania odpovedí, ktoré Používatelia systému Arnold poskytli („Údaje“), dodať Klientovi konsolidovanú správu („Správa“). Spoločnosť Alma Career poskytuje Správu iba v elektronickej podobe a zasiela ju na e-mailovú adresu uvedenú Klientom alebo ju zobrazuje priamo v systéme Arnold.

3.2  Objednávka služby Arnold musí obsahovať nasledujúce:

(a)   čas trvania Zmluvy v mesiacoch,

(b)   počet predplatených Používateľov,

(c)  dátum začatia.

3.3  Spoločnosť Alma Career začne systém Arnold poskytovať v čase dohodnutom s Klientom. Alma Career môže pozastaviť plnenie v prípade omeškania s úhradou platby bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu za čas pozastavenia. Poskytovanie služby Arnold je spustené dátumom začatia uvedeným v Zmluve.

3.4  Klient je oprávnený zasielať oznámenia súvisiace s poskytovaním a používaním systému Arnold Používateľom prostredníctvom systému Arnold.

4. ÚDAJE A SPRÁVY

4.1  Spoločnosť Alma Career bude využívať Údaje a Správy s cieľom poskytovania systému Arnold Klientovi. Klient je oprávnený využívať Správy bez obmedzenia. Súbor s nespracovanými Údajmi zostáva výlučným majetkom Alma Career a nie je Klientovi poskytovaný.

4.2  Výsledky uvedené v Správe môžu byť na základe voľby Používateľa anonymné. Používatelia sú oprávnení v rámci konverzácií anonymizovať svoju identitu. Arnold môže anonymizovať ďalšie Údaje v Správach na zachovanie anonymity ďalších Používateľov.

4.3  Všetky Údaje a Správy poskytované v rámci systému Arnold budú automaticky anonymizované po dvadsiatich piatich (25) mesiacoch od zhromaždenia Údajov.

4.4  Údaje a Správy v Arnoldovi je možné archivovať alebo môžu byť archivované v stanovených prípadoch automaticky. Archivované Údaje a Správy sú v bezplatnej edícii Arnolda zneprístupnené.

4.5  Všetky Údaje a Správy sú tiež automaticky zneprístupnené:

(a)  v prípade používania bezplatnej edície Arnolda po tridsiatich (30) dňoch od zhromaždenia Údajov,

(b)  v prípade prechodu do bezplatnej edície Arnolda z platenej edície Arnolda po tridsiatich (30) dňoch po opustení platenej edície Arnolda.

4.6  Údaje a Správy, ktoré neboli doteraz anonymizované, môžu byť opätovne sprístupnené iba v platenej edícii Arnolda.

4.7  Spoločnosť Alma Career je oprávnená anonymizované Údaje a Správy archivovať apoužívať neobmedzený čas. Spoločnosť Alma Career je oprávnená využívať anonymizované Údaje a Správy na vylepšenie systému Arnold a iných služieb poskytovaných spoločnosťou Alma Career.

4.8  Predčasné ukončenie prevádzky systému Arnold alebo Zmluvy môže mať za následok neúplnú Správu.

4.9  Klient sa zaväzuje, že Údaje neobsahujú škodlivé informácie alebo obsah, najmä informácie alebo obsah, ktoré sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, so všeobecnými etickými pravidlami, s verejným poriadkom alebo prijímanými morálnymi zásadami.

4.10  Spoločnosť Alma Career môže upozorniť Klienta na porušenie Zmluvy a vyzvať ho na okamžité vykonanie nápravy. Pokiaľ nie je náprava vykonaná v lehote stanovenej spoločnosťou Alma Career, je spoločnosť Alma Career oprávnená Zmluvu vypovedať bez výpovednej lehoty.

4.11  V súlade so Zmluvou a v závislosti od voľby Používateľa je spoločnosť Alma Career oprávnená spracovávať Údaje Používateľa v nasledujúcom rozsahu:

(a)   krstné meno a priezvisko,

(b)   IP adresa Používateľa,

(c)  ďalšie Údaje a informácie poskytnuté Používateľom alebo o takomto Používateľovi Klientom.

4.12  Pokiaľ sa Používateľ rozhodne vyplniť anonymný formulár, spoločnosť Alma Career spracuje informácie a Údaje poskytnuté Používateľom vrátane IP adresy. IP adresy je možné v súlade s príslušnými právnymi predpismi poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, súdom či orgánom verejnej moci.

5. ZMLUVA

5.1  Spoločnosť Alma Career je oprávnená využiť informácie získané od Klienta na riešenie akéhokoľvek sporu s Klientom vyplývajúceho z uvedenia nepravdivých/škodlivých informácií alebo obsahu vloženého do Arnolda. Alma Career môže uchovávať informácie o zadávaní dát do systému Arnold umožňujúce jednoznačnú identifikáciu konkrétneho Klienta.

5.2  Spoločnosť Alma Career môže všetkými dostupnými technickými a právnymi prostriedkami zabrániť v používaní systému Arnold Klientovi, ktorý opakovane alebo podstatným spôsobom porušil Zmluvu.

6. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

6.1  Klient je zodpovedný za to, že:

(a)   spoločnosť Alma Career je oprávnená poskytnúť vyžiadanú Službu Klientovi, t. j. (i) nakladať s e-mailovými adresami a ďalšími kontaktnými údajmi Používateľov, ktoré Klient spoločnosti Alma Career zaslal, a Údajmi, ktoré Používatelia odoslali v rámci využívania systému Arnold, a (ii) zasielať všetky správy a oznámenia, ktoré sú súčasťou poskytovanej Služby, to všetko v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679;

(b)  Klient pri nakladaní (či už priamo, alebo prostredníctvom systému Arnold) s e- mailovými adresami a ďalšími údajmi Používateľov plní všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä bude Používateľa informovať o spracovávaní údajov v súlade s Produktovými podmienkami. Klient sa zaväzuje informovať Používateľa najmä o účele spracovávania, právnom základe a právach Používateľa.

6.2  Klient nie je povinný systém Arnold využívať.

6.3  Klient je povinný stanoviť kontaktnú osobu s e-mailovou adresou, ktorá bude môcť využívať Portál na správu systému Arnold. Prístup k účtu/účtom Klienta na Portáli na správu je chránený pomocou prístupových údajov.

6.4  Klient je v súvislosti s Portálom na správu povinný:

(a)   chrániť svoje zariadenia pred zneužitím;

(b)   nastaviť dostatočne bezpečné prihlasovacie údaje;

(c)  zabrániť poskytovaniu prihlasovacích údajov tretím stranám;

(d)   chrániť prihlasovacie údaje a

(e)   zabrániť zneužitiu prihlasovacích údajov.

6.5  Klient je povinný spoločnosti Alma Career okamžite oznámiť akékoľvek neoprávnené použitie či zneužitie prihlasovacích údajov. Spoločnosť Alma Career nezodpovedá za zneužitie prihlasovacích údajov Klienta ani za škodu spôsobenú tretím stranám či nároky tretích strán vyplývajúce z porušenia vyššie uvedených povinností Klienta.

6.6  Klient zodpovedá za to, že povinnosti stanovené v týchto Produktových podmienkach budú plniť aj Používatelia.

7. DOSTUPNOSŤ A AUTORSKÉ PRÁVA

7.1  Právo Klienta používať Arnolda je podmienené splnením nasledujúcich podmienok:

(a)  Klient a Používatelia sú oprávnení využívať systém Arnold iba na svoju vlastnú potrebu,

(b)   používať službu Arnold alebo jeho časti je oprávnený iba konkrétny Používateľ, ktorý dostal osobný e-mailový odkaz a má telefónne číslo, na ktoré je možné zasielať SMS.

7.2  Všetok obsah služby Arnold je chránený autorským právom a ďalšími právami duševného vlastníctva a spoločnosť Alma Career je výhradným držiteľom týchto práv, prípadne tieto práva patria poskytovateľovi licencie. S výnimkou prípadov výslovne povolených spoločnosťou Alma Career Klient alebo Používateľ nebudú a neumožnia nikomu:

(a)  distribuovať, prenášať, požičiavať, prenajímať, zdieľať, predávať, prevádzať, šíriť, udeľovať podlicencie alebo inak sprístupniť akúkoľvek časť Arnolda,

(b)  rozmnožovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať alebo sa inak pokúšať získať alebo odvodiť zdrojový kód alebo akékoľvek metódy, algoritmy alebo postupy zo systému Arnold alebo upravovať, prispôsobovať, prekladať alebo vytvárať odvodené diela založené na systéme Arnold, s výnimkou prípadov výslovne umožnených záväznými ustanoveniami právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť,

(c)  používať, ponúkať alebo inak využívať Arnolda ako produkt alebo službu vytvárajúcu príjmy alebo pre akúkoľvek tretiu stranu, okrem iného vrátane hostingu, outsourcingu alebo software ako služby (SaaS),

(d)  používať Arnolda s cieľom vývoja produktu, ktorý je v súťažnom/konkurenčnom postavení s akýmkoľvek produktom alebo službou Alma Career

(e)   odstrániť akékoľvek oznámenie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných majetkových právach zo systému Arnold, alebo

(f)  zmeniť alebo obísť akýkoľvek licenčný kľúč pre Arnolda alebo akékoľvek iné obmedzenia alebo obmedzenia prístupu alebo použitia systému Arnold.

7.3  V prípade porušenia Zmluvy môže spoločnosť Alma Career príslušnému Klientovi či Používateľovi pozastaviť či odobrať prístup k systému Arnold alebo mu v prístupe zabrániť iným spôsobom, ako aj zmazať všetky Údaje bez nároku Klienta na akúkoľvek kompenzáciu od spoločnosti Alma Career.

7.4  Klient musí získať oprávnenie na používanie všetkých Údajov (ak je podmienkou ich využitia také oprávnenie) a týmto udeľuje spoločnosti Alma Career príslušné licencie a/alebo práva v primeranom rozsahu tak, aby spoločnosť Alma Career mohla Klientovi poskytovať Arnolda a súvisiace služby. Klient zodpovedá za úhradu prípadnej ceny za tieto licencie a ďalšie súvisiace náklady. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za používanie Údajov a porušenie licencií/oprávnení Klientom, Používateľom alebo spoločnosťou Alma Career a Klient je povinný po výzve spoločnosti Alma Career bez zbytočného odkladu vykonať nápravu a nahradiť všetku ujmu.

7.5  Nahrávať, ukladať alebo tlačiť materiály uložené v systéme Arnold je povolené iba na vlastné (interné) účely a takto získané materiály nesmú byť žiadnym spôsobom ďalej šírené ani rozmnožované. Klient nesmie mechanicky či elektronicky rozmnožovať alebo upravovať službu Arnold alebo akékoľvek podklady v službe Arnold bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Alma Career.

8. POSTUP NA PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ

8.1 V prípade, že je systém Arnold nedostupný dlhšie ako sedemdesiatdva (72) po sebe idúcich hodín, je Klient oprávnený vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty a získať vrátenie zostávajúcej ceny za čas od ukončenia Zmluvy do konca pôvodne dohodnutého dátumu ukončenia Zmluvy.

9. DOSTUPNOSŤ SLUŽBY

9.1 Arnold je Používateľom obvykle dostupný v režime 24/7/365. Spoločnosť Alma Career môže pozastaviť prevádzku služby Arnold z technických dôvodov najviac na jednu (1) hodinu denne.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career