PRODUKTOVÉ PODMIENKY EDUJOBS PRE KLIENTOV

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o. so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“), vydáva tieto Produktové podmienky Edujobs pre Klientov (ďalej len ako „Produktové podmienky“), ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému Edujobs a poskytovania súvisiacich Služieb Klientom.

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Alma Career pre Klientov (ďalej len ako „VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.3  V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a VOP majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.4  Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje Alma Career sú dostupné na https://almacareer.com/sk/kontakty.

1.5  Informatívny preklad týchto Produktových podmienok v anglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions/product-terms/edujobs. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia.

2. DEFINÍCIE PUŽITÝCH POJMOV

2.1  Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam:

(a) Záujemca o prácu: Používateľ ako je definovaný v Podmienkach používania Elektronických systémov Alma Career pre Používateľov, ktorý využíva Služby Elektronického systému Edujobs

2.2  Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie týmito Produktovými podmienkami nešpecifikované, majú význam stanovený vo VOP.

3. OPIS SLUŽBY

3.1 Klient je prostredníctvom Elektronického systému Alma Career oprávnený zverejniť

Pracovnú ponuku. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

(a)   Klient sám zverejní Pracovnú ponuku v súlade s obsahovými kritériami stanovenými pre Elektronický systém uvedenými najmä vo VOP.

(b) Alma Career si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade  so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov v Elektronickom systéme, najmä ak ide o formálnu úpravu.

(c)  Dobu zverejnenia Pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom. je oprávnený dobu zverejnenia Alma Career bezodplatne predlžiť o ďalších sedem dní.

(d) Klient nie je oprávnený meniť údaje zverejnené v texte a názve Inzerátu v takom rozsahu, že by išlo o zmenu ponuky. Alma Career je oprávnený vyhodnotiť, či zmenou dochádza k zmene ponuky a v takom prípade požiadavku Klienta na zmenu údajov odmietnuť, príp. je Alma Career oprávnený požadovať plnú cenu za ďalší Inzerát za každú takúto zmenu; v prípade vystavenia Inzerátu z predplateného kreditu je Alma Career oprávnená odobrať za každú zmenu plný počet kreditov, za aký bola pôvodná ponuka vystavená.

3.2  Záujemca o prácu je oprávnený reagovať (odpovedať) na Pracovnú ponuku zverejnenú v Elektronickom systéme Edujobs.

3.3  Záujemca o prácu pri reakcii na Pracovnú ponuku nahrá/pripojí životopis a príp. ďalšie prílohy. Záujemca o prácu môže Klientovi udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu resp. do databázy záujemcov o prácu daného Klienta. Poskytnutie súhlasu je vo výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Záujemcu o prácu a z dôvodu prípadného preukázania poskytnutého súhlasu je Elektronickým systémom evidovaný príslušný záznam o poskytnutom súhlase.

3.4  Informácie o spracúvaní údajov či znenie súhlasu je Záujemcom o prácu dostupné v Elektronickom systéme Edujobs. Vzorový text informačnej povinnosti alebo znenie súhlasu môžu byť upravené po vzájomnom odsúhlasení Strán.

3.5  Klient berie na vedomie, že Alma Career nezískava osobné údaje na základe poverenie Klienta. Alma Career získava osobné údaje a následne ich poskytuje Klientovi na základe rozhodnutia / vôle Záujemcu o prácu.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1  Pri poskytovaní Služieb prostredníctvom Elektronických systémov Edujobs berú Strany na vedomie, že pri reakcii na Pracovnú ponuku majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov a voči Záujemcovi o prácu konajú samostatne a vo vlastnom mene. Klient berie na vedomie, že ako samostatný prevádzkovateľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU) 2016/679, predovšetkým informačnú povinnosť, ktorá môže byť plnená prostredníctvom Elektronických systémov Edujobs ako je uvedené v článku 3.4 týchto Produktových podmienok. Týmto nie je dotknuté

(a)  postavenie Alma Career ako sprostredkovateľa osobných údajov v súvislosti s reagovaním Záujemcu o prácu na Pracovnú ponuku a spracúvaním jeho údajov pre Klienta v Elektronickom systéme, v prípade vytvorenia účtu/konta a

(b)   právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva voči ktorejkoľvek Strane ako samostatnému prevádzkovateľovi.

4.2  Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career