PRODUKTOVÉ PODMIENKY PRÁCA ZA ROHOM PRE KLIENTOV

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o., so sídlom Pribinova 19, Bratislava 811 09, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“), vydáva tieto Produktové podmienky Práca za rohom pre Klientov (ďalej len ako „Produktové podmienky“), ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému (mobilná aplikácia) Práca za rohom Klientami a poskytovanie súvisiacich Služieb Klientom.

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Alma Career pre podnikateľov dostupnými na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky (ďalej len ako „VOP“) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.3  V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a VOP majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.4  Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti Alma Career sú dostupné na https://almacareer.com/sk/kontakty.

1.5  Informatívny preklad týchto Produktových podmienok v anglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions/product-terms/praca-za-rohom. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia.

2. DEFINÍCIA POUŽITÝCH POJMOV

2.1  Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam:

2.2  Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie týmito Produktovými podmienkami nešpecifikované, majú význam stanovený vo VOP.

3. OPIS SLUŽBY

3.1  Služba Práca za rohom je poskytovaná spoločnosťou Alma Career prostredníctvom rovnomennej mobilnej aplikácie, ktorá je jedným z Elektronických systémov. Služba predstavuje platformu na prepojenie Záujemcov s Klientmi s prípadnou možnosťou uzavretia pracovného či iného obdobného zmluvného vzťahu medzi Klientom a Záujemcom.

3.2  Klient a Záujemca si môžu dohodnúť zodpovedajúci pracovnoprávny či obdobný zmluvný vzťah, ktorého obsah, forma a ďalšie náležitosti sú výlučne na vôli Klienta a Záujemcu. Klient berie na vedomie, že na dohodnutý zmluvný vzťah môžu platiť povinnosti súvisiace s výkonom závislej práce podľa platných a účinných právnych predpisov.

3.3  Služba funguje na báze automatizovaného prepájania Klientov so Záujemcami, pričom svoj Klientsky účet si Klient spravuje sám. V prípade záujmu Klienta mu môže byť poskytnutá asistencia s vyplňovaním Klientskeho účtu či dokončením registrácie

(a) Klientsky účet: súbor údajov vzniknutý po registrácii Klienta v rámci Elektronického systému ich voliteľným vložením zo strany Klienta, prípadne doplnený o záznamy o aktivite Klienta v rámci Elektronického systému,

(b) Záujemca: fyzická osoba, ktorá má záujem o ponúkanú pracovnú pozíciu či služby zverejnené prostredníctvom Elektronického systému Klientom. (napríklad prostredníctvom rozhovoru so zamestnancom Alma Career).

3.4  V rámci Služby dochádza k zverejňovaniu ponuky a dopytu pracovných príležitostí, pričom Klientom je umožnené nadviazanie priameho kontaktu s druhou stranou. V rámci Služby nie je vykonávaná priama sprostredkovateľská činnosť medzi Klientmi a Záujemcami; Alma Career ako prevádzkovateľ Služieb nie je sprostredkovateľom zamestnania v zmysle § 25 a nasl. zákona č. 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

3.5  Služba Práca za rohom je pre Klientov spoločností Alma Career spravidla spoplatnená, ak nestanovuje dohoda inak.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1  Klient, ktorý chce využívať Službu Práce za rohom, je povinný sa na využitie Služby registrovať, ak nie je Stranami dohodnuté inak. Prístup k Službe nie je možný bez prihlásenia sa ku Klientskemu účtu.

4.2  Registráciu si obstaráva Klient sám prostredníctvom registračného formulára v Elektronickom systéme, pričom proces registrácie obsahuje zadanie autorizačného SMS kódu, ktorý bude Klientovi doručený na jeho v Klientskom účte určený kontaktný telefón.

4.3  Po dokončení procesu registrácie v rámci vytvárania či upravovania Klientskeho účtu môže Klient poskytovať Alma Career svoje identifikačné údaje (obchodná firma, meno, priezvisko, adresa), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo) a ďalšie prípadné informácie, ktoré môžu byť na jeho žiadosť zmenené.

4.4  Registráciou v rámci Elektronického systému, prostredníctvom ktorého je Služba poskytovaná, vyjadruje Klient súhlas s týmito Produktovými podmienkami.

4.5  Registrovaný Klient môže prostredníctvom svojho Klientskeho účtu inzerovať ponuky práce či iných služieb ponúkaných v rámci Elektronického systému, pričom na riadne uverejnenie je nevyhnutné, aby Klient v inzeráte vždy uviedol presnú adresu miesta a ponúkanú mzdu, ako aj ďalšie údaje označené ako povinné.

4.6  Klient môže svoj Klientsky účet kedykoľvek bezplatne zrušiť prostredníctvom e-mailu, ktorý zašle na pomozeme@pracazarohom.sk.

4.7  Zrušením Klientskeho účtu dôjde k stiahnutiu všetkých inzerovaných ponúk práce a vymazaniu údajov o Klientovi z Elektronického systému (vrátane všetkých vložených informácií či dokumentov).

4.8  Klient berie na vedomie, že odinštalovaním Elektronického systému nedochádza automaticky k zrušeniu Klientskeho účtu. Ten je zmazaný uplynutím piatich (5) rokov od poslednej aktivity Klienta v tomto Elektronickom systéme.

4.9  Aktuálne cenové ponuky Alma Career za uverejnenie inzerátov v rámci Služby Práca za rohom sú uvedené na internetových stránkach https://www.pracazarohom.sk/hladam-ludi.

4.10  V prípade nákupu Služieb s opakovanou platbou Klient súhlasí so založením opakovanej platby a jej parametrami uvedenými v objednávkovom formulári. Klient súhlasí suložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay, prevádzkovanej spoločnosťou GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, ktorá súdajmi platobnej karty zaobchádza podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI DSS Level 1.

4.11  Opakovanú platbu je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom menu nastavenia v rámci dotknutého Elektronického systému. Zmeny parametrov nie je po potvrdení objednávky možné vykonávať. V prípade otázok alebo požiadaviek sa Klient môže obrátiť na Alma Career na pomozeme@pracazarohom.sk.

4.12 Alma Career sa nezodpovedá Klientovi za akúkoľvek ujmu alebo iné dôsledky v súvislosti s využitím takejto platobnej brány.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career