1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1   Spoločnosť Alma Career Slovakia s.r.o. so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu  Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“) vydáva tieto Produktové podmienky Profesia pre Klientov (ďalej len ako „Produktové podmienky“), ktoré upravujú ďalšie podmienky používania Elektronického systému Profesia a poskytovania súvisiacich Služieb Klientom.

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Alma Career pre Klientov (ďalej len ako „VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.3  V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a VOP majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.4  Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje Alma Career sú dostupné na https://almacareer.com/sk/kontakty.

1.5  Informatívny preklad týchto Produktových podmienok v anglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions/product-terms/profesia. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia.

2. DEFINÍCIE PUŽITÝCH POJMOV

2.1  Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam:

(a)  Záujemca o prácu: Používateľ ako je definovaný v Podmienkach používania Elektronických systémov Alma Career pre Používateľov, ktorý využíva Služby Elektronického systému Profesia.

(b)  Databáza životopisov: databáza obsahujúca životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu v Elektronickom systéme.

(c)  Cenník: zoznam / prehľad aktuálne platných cien a ďalších Služieb dostupných na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/produktove-podmienky/profesia/cennik-sluzeb.

2.2  Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie týmito Produktovými podmienkami nešpecifikované, majú význam stanovený vo VOP.

3. OPIS SLUŽBY - ZVEREJNENIE PRACOVNEJ PONUKY

3.1 Klient je po úspešnej registrácii v Elektronickom systéme oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

(a)   Klient zverejní Pracovnú ponuku v súlade s obsahovými kritériami stanovenými pre Elektronický systém uvedenými vo VOP.

(b)  Alma Career si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov v Elektronickom systéme, najmä ak ide o formálnu úpravu.

(c) Dobu zverejnenia Pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s Cenníkom.

(d) Klient nie je oprávnený meniť informácie zverejnené v texte a názve Inzerátu v takom rozsahu, že by išlo o zmenu ponuky. Alma Career je oprávnený vyhodnotiť či zmenou dochádza k zmene ponuky a v takom prípade požiadavku Klienta na zmenu informácii odmietnuť, príp. je Alma Career oprávnená požadovať plnú cenu za ďalší Inzerát za každú takúto zmenu; vprípade vystavenia Inzerátu z predplateného kreditu je Alma Career oprávnená odobrať za každú zmenu plný počet kreditov za aký bola pôvodná ponuka vystavená.

3.2  Záujemca o prácu je oprávnený reagovať (odpovedať) na Pracovnú ponuku zverejnenú v Elektronickom systéme Profesia.

3.3  Záujemca o prácu pri reakcii na Pracovnú ponuku nahrá/pripojí životopis a príp. ďalšie prílohy. Záujemca o prácu môže Klientovi udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu resp. do databázy záujemcov o prácu daného Klienta. Poskytnutie súhlasu je vo výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Záujemcu o prácu a z dôvodu prípadného preukázania poskytnutého súhlasu je Elektronickým systémom evidovaný príslušný záznam oposkytnutom súhlase.

3.4  Informácie o spracúvaní údajov či znenie súhlasu je Záujemcom o prácu dostupné v Elektronickom systéme Profesia. Vzorový text informačnej povinnosti alebo znenie súhlasu môžu byť upravené po vzájomnom odsúhlasení Strán.

4. OPIS SLUŽBY - DATABÁZA ŽIVOTOPISOV

4.1  Alma Career umožňuje Klientom chránený prístup do Databázy životopisov. Vodôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Alma Career existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov o prácu uvedených v Databáze životopisov, je Alma Career oprávnená týmto Klientom prístup do Databázy životopisov obmedziť alebo odmietnuť; uvedené nezbavuje Klienta zodpovednosti za spracúvanie údajov. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov o Záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.

4.2  Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú osobné údaje Záujemcov o prácu, príp. tiež osobitné kategórie osobných údajov.

4.3  Osobné údaje uvedené v životopise sa poskytujú Klientom v Elektronickom systéme.

4.4  Klient berie na vedomie, že Alma Career nezískava osobné údaje na základe poverenie Klienta. Alma Career získava osobné údaje a následne ich poskytuje Klientovi na základe rozhodnutia/vôle Záujemcu o prácu.

4.5  V prípade Služby spočívajúcej v prístupu do Databázy životopisov nie je Klient oprávnený používať akékoľvek systémy, ktoré umožňujú pri prehľadávaní databázy automatické spracúvanie dát, pretože tým dochádza k nadmernému zaťaženiu Elektronických systémov. Použitie akéhokoľvek systému umožňujúceho automatizované spracovanie dát pri prehľadávania databáz Alma Career (vrátane databázy životopisov) sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

5. ĎALŠIE SLUŽBY

5.1  Alma Career poskytuje ďalšie Služby podľa Cenníka.

5.2  Podmienky ďalších Služieb sú dostupné v aktuálne platnom Cenníku.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1  Pri poskytovaní Služieb prostredníctvom Elektronických systémov Profesia berú Strany na vedomie, že s ohľadom na vytvorenie účtu/konta Záujemcu o prácu v Elektronickom systéme pri (i) reakcii na Pracovnú ponuku a (ii) sprístupnení Databázy životopisov, majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov a voči Záujemcovi o prácu konajú samostatne a vo vlastnom mene. Klient berie na vedomie, že ako samostatný prevádzkovateľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU) 2016/679, predovšetkým informačnú povinnosť, ktorá môže byť plnená prostredníctvom Elektronických systémov Profesia ako je uvedené v článku 3.4 týchto Produktových podmienok. Týmto nie je dotknuté

(a)  postavenie Alma Career ako sprostredkovateľa osobných údajov vsúvislosti s reagovaním Záujemcu o prácu na Pracovnú ponuku a spracúvaním jeho údajov pre Klienta v Elektronickom systéme a

(b)   právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva voči ktorejkoľvek Strane ako samostatnému prevádzkovateľovi.

6.2  Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career