Produktové podmienky Seduo pre Klientov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Spoločnosť Alma Career Slovakia s. r. o. so sídlom Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 22949/B (ďalej len ako „Alma Career“) vydáva tieto Produktové podmienky Seduo pre Klientov, ktoré upravujú ďalšie podmienky používania a poskytovanie súvisiacich Služieb Elektronického systému Seduo pre Klientov (ďalej len ako „Produktové podmienky“).

1.2  Práva a povinnosti Alma Career a Klienta, ktoré nie sú výslovne upravené týmito Produktovými podmienkami, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami Alma Career pre Klientov (ďalej len ako „VOP“) dostupnými na https://almacareer.com/legal/sk/vseobecne-obchodne-podmienky a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.3  V prípade rozdielnej úpravy stanovenej týmito Produktovými podmienkami a VOP majú prednosť tieto Produktové podmienky.

1.4  Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti Alma Career sú dostupné na https://almacareer.com/sk/kontakty.

1.5  Informatívny preklad týchto Produktových podmienok v anglickom znení je dostupný na https://almacareer.com/legal/sk/en/general-terms-conditions/product-terms/seduo. V prípade odlišností medzi anglickou alebo inou cudzojazyčnou verziou má prednosť slovenská jazyková verzia.

2. DEFINÍCIE POUŽITÝCH POJMOV

2.1  Pojmy použité v texte Produktových podmienok majú nasledujúci význam:

(a)  Administrátorský účet: Používateľský účet, ktorý je tiež oprávnený spravovať využívanie Služieb, najmä odoberanie a pridávanie Používateľov. Administrátorský účet je vždy tiež súčasne Používateľským účtom.

(b)  Klientský profil: súhrn identifikačných údajov Klienta na zobrazenie v Elektronickom systéme Seduo, vytvorený a spravovaný Alma Career za účelom poskytovania Služieb Klientovi.

(c)  LMS: learning management system, t.j. informačný systém pre organizáciu a správu výchovy a vzdelávania, ku ktorému má Klient potrebné povolenia na používanie.

(d)  Používateľ: fyzická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Klientom (spravidla ide o zamestnancov Klienta alebo osobu inak spolupracujúcu s Klientom napr. na základe zmluvy o poskytovaní služieb, príkaznej zmluvy a pod.), a ktorá používa Elektronický systém Seduo prostredníctvom Používateľského účtu alebo cez LMS.

(e)  Používateľský účet: prostredie v rámci Elektronického systému Seduo, vďaka ktorému má Používateľ možnosť využívať Služby.

2.2  Ďalšie pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ale bližšie nešpecifikované týmito Produktovými podmienkami, majú význam stanovený vo VOP.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Seduo je online vzdelávacia platforma s kurzami sprevádzanými testami alebo inými formami overovania vedomostí používateľa. Kurzy sú zvyčajne rozdelené do individuálnych lekcií a končia testom alebo kvízom. Niektoré časti platformy Seduo sú k dispozícii zadarmo (zvyčajne úvodné lekcie), ale niektoré časti (vrátane úplných kurzov atď.) sú k dispozícii až po zaplatení ceny.

3.2  Na základe Zmluvy má Zákazník prístup k obsahu Platformy Seduo v rozsahu (spravidla ako počet Užívateľských licencií) po dobu uvedenú v Zmluve.

3.3  Uzatvorením zmluvy zákazník prehlasuje, že koná v súvislosti so svojou vlastnou podnikateľskou činnosťou.

4. ZAČATIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB

4.1  Vzorovú objednávku vydáva Alma Career a na požiadanie sa poskytuje Klientovi. Objednávka Služieb je možná spravidla v listinnej alebo elektronickej podobe a musí obsahovať aspoň:

(a) požadovanú špecifikáciu Služieb,

(b) dobu poskytovania Služieb.

4.2  Objednávka Služieb zaväzuje Klienta od okamihu jej doručenia Alma Career.

4.3  Poskytovanie Služieb je zo strany Alma Career začaté v termíne uvedenom v Zmluve.

5. POVINNOSTI KLIENTA

5.1  Klient je povinný mať na používanie Služby svoj Klientský profil.

5.2  Administrátorský účet alebo Používateľský účet vytvorí Alma Career, a to v počte podľa potrieb Klienta. Vytvorenie Administrátorského účtu alebo Používateľského účtu je možné prostredníctvom registrácie cez odkaz v potvrdzovacom e-maile zaslanom zo strany Alma Career Klientovi, alebo iným spôsobom podľa dohody Strán. Klient je povinný poskytnúť Alma Career kontaktné údaje na založenie Administrátorského účtu a zoznam e-mailových adries a ďalších údajov Používateľov, ktorým má byť umožnené využívanie Služieb.

5.3  Klient prehlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že:

(a)  s e-mailmi a ďalšími kontaktnými údajmi Používateľov, ktoré zašle Alma Career alebo ich Klient nahrá cez Administrátorsky účet, je Alma Career oprávnená nakladať v rámci plnenia Zmluvy a v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

(b)  bude dodržiavať všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov pri nakladaní s e-mailmi a ďalšími údajmi Používateľov.

5.4  Klient môže svoj Klientský profil alebo Administrátorsky účet v Elektronickom systéme kedykoľvek bezplatne zrušiť prostredníctvom kontaktovania podpory na pomozeme@seduo.sk.

5.5  Zrušením Klientského profilu dôjde k:

(a)   anonymizácii údajov z Administrátorského účtu z Elektronického systému Seduo,

(b)   anonymizácii údajov z Používateľských účtov všetkých Používateľov využívajúcich Služby,

(c)  ukončeniu spracúvania osobných údajov zodpovedných fyzických osôb Klienta a Používateľov za účelom Používania Elektronického systému Seduo.

(d)   ukončeniu Zmluvy bez nároku na kompenzácie.

5.6  Zrušenie Administrátorského účtu znamená, že Administrátorský účet sa zmení na bežný Používateľský účet.

6. SPRÍSTUPNENIE SLUŽIEB POUŽÍVATEĽOVI, AUTORSKÉ PRÁVA

6.1  Klient berie na vedomie, že poskytovanie Služieb Používateľovi je možné len za týchto

podmienok, k splneniu ktorých sa Klient zaväzuje:

(a)  Používanie Služieb je Používateľom umožnené na základe úspešnej registrácie a vytvorenia Používateľského účtu.

(b)  Používateľ je povinný pred používaním Elektronického systému Seduo dokončiť svoju registráciu prostredníctvom odkazu v e-mailovej pozvánke zaslanej zo strany Alma Career.

(c)  Používateľ je povinný pred vytvorením Používateľského účtu vyjadriť svoj súhlas s „Podmienkami používania Seduo pre používateľov“ a tieto podmienky dodržiavať, to všetko aj v prípade akýchkoľvek aktualizácií takých podmienok vydaných zo strany Alma Career.

(d)  V prípade straty hesla k Používateľskému účtu môže byť toto heslo obnovené prostredníctvom požiadavky Používateľa zaslanej Alma Career, a to zaslaním odkazu na jeho obnovenie do e-mailu Používateľa.

(e)  Používateľ je oprávnený používať Služby odo dňa registrácie do Elektronického systému Seduo, najdlhšie do uplynutia Zmluvy, resp. dohodnutej doby poskytovania Služieb, pokiaľ nedôjde k zrušeniu Klientskeho profilu alebo príslušného Používateľského účtu skôr.

(f)  Klient a Používatelia sú oprávnení používať Služby výlučne v rozsahu podľa Zmluvy iba na svoju vlastnú potrebu a na naplnenie potrieb Klienta.

(g)  Používanie Elektronického systému Seduo, resp. Služieb, alebo ich časti je umožnené vždy iba konkrétnemu Používateľovi, ktorý nesmie zdieľať svoje prihlasovacie údaje (neprenosná licencia). Klient môže odstrániť Používateľa z Klientskeho profilu (čím dôjde k zrušeniu jeho Používateľského účtu) a nahradiť Používateľa novým Používateľom bezodplatne výlučne v prípade, že Používateľ počas trvania Zmluvy nijako nezačal používať Služby alebo pokiaľ bol zmluvný vzťah medzi Klientom a Užívateľom ukončený; v ostatných prípadoch sa uplatnia štandardné cenové podmienky pre pridanie Používateľa.

(h)  Používateľ môže obsah Služby opakovane zhliadnuť prostredníctvom Elektronického systému Seduo, stiahnutie obsahu Služby však nie je Používateľovi ani Klientovi umožnené (spôsob použitia).

6.2  Alma Career sprístupní Služby Používateľom bez obmedzenia počtu vzhliadnutí jednotlivých lekcií a bez obmedzenia počtu vykonania záverečných testov a kvízov.

6.3  Alma Career je oprávnená zasielať e-mailové a iné upozornenia súvisiace s poskytovaním a využívaním Služieb na Používateľské účty ako aj na Administrátorské účty.

6.4  Celý obsah Elektronického systému Seduo je chránený v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva, a ich výlučným nositeľom je Alma Career, prípadne príslušní poskytovatelia licencie. Sprístupnením Služby Klientovi, resp. Používateľovi nevzniká žiadne oprávnenie v súvislosti so zachytením, zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním podoby, podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich osoby (osôb), ktorá vystupuje v rámci sprístupneného digitálneho obsahu v rámci Služieb, ani ich mená, priezviská, akademické tituly, vrátane ich spracovania a zaradenia do audiovizuálneho diela či na iné marketingové účely. Akékoľvek takéto využitie je možné len s výslovným súhlasom oprávnených osôb alebo v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.

6.5  Klient nesmie umožniť Používateľovi používať Elektronický systém Seduo alebo jeho časť inak ako na vlastnú potrebu či vnútornú potrebu Klienta. Predovšetkým je zakázané, aby Používateľ používal Elektronický systém Seduo alebo jeho časť formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu Alma Career. Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu Elektronického systému Seduo zo strany Klientov, resp. Používateľov.

6.6  V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok je Alma Career oprávnená pozastaviť alebo prerušiť, ako aj inak zamedziť sprístupneniu Služby príslušnému Používateľovi (vrátane odstránenia dát). Klientovi v takýchto prípadoch neprináleží žiadna kompenzácia zo strany Alma Career.

6.7  Používateľský účet a súvisiace údaje sú uchovávané spoločnosťou Alma Career po dobu 3 rokov od ukončenia poslednej Zmluvy o poskytovaní služieb Seduo tak, aby mal Klient prístup k historickým údajom, ak sa počas tohto obdobia uzatvorí nová Zmluva a Používatelia mali možnosť prístupu k niektorým historickým údajom a možnosť stiahnutia si získaných certifikátov. Po uplynutí tohto obdobia Alma Career údaje anonymizuje . Rovnaká lehota sa vzťahuje aj na údaje spracúvané v súvislosti s transakciou uvedenou v článku 7.

7. PREPOJENIE LMS KLIENTA SO SEDUO

7.1  Ak sa spoločnosť Alma Career a Klient dohodnú na využívaní Služby Seduo v dohodnutom rozsahu prostredníctvom systému LMS Klienta, platia tieto Produktové podmienky, pokiaľ nie je v tomto článku 7 uvedené inak. V týchto prípadoch sa neuplatňujú články 5 a 6.1 písm. a) až 6.1 písm. e) Produktových podmienok. Okrem toho sa uplatňuje článok 6, pričom odkaz na Elektronický systém Seduo znamená aj odkaz na prístup k Seduo prostredníctvom LMS klienta alebo obsah Seduo. Klientský profil, Používateľský účet alebo Administrátorský účet sa nevytvára, ale ostatné ustanovenia týchto podmienok produktu sa uplatňujú primerane na priradenie licencií v rámci LMS klienta.

7.2  Využívanie služby Seduo prostredníctvom LMS Klienta môže vyžadovať predchádzajúcu spoluprácu zo strany Klienta v podobe integrácie tzv. SCORM balíkov a pripojenia LMS Klienta k Seduu podľa pokynov Alma Career. LMS Klienta musí Seduo odosielať aspoň parameter LMS USER ID. Neposkytnutie súčinnosti zo strany Klienta nemá vplyv na nárok na úhradu ceny podľa Zmluvy. Klient je výhradne zodpovedný za úpravy LMS a funkčnosť pripojenia k Seduo.

7.3  Alma Career zaznamenáva počet použitých používateľských licencií. Priradenie používateľskej licencie konkrétnemu používateľovi je zodpovednosťou klienta. Služba Seduo je sprístupnená Užívateľovi v rozsahu stanovenom v Zmluve na základe prístupu k LMS Klienta, ktorý je spojený so Seduo; V okamihu sprístupnenia Seduo Používateľovi sa používa používateľská licencia.

7.4  Klient je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby všetci Používatelia dodržiavali Produktové podmienky Seduo pre Používateľov, ktoré sú k dispozícii na https://almacareer.com/legal/cz/podminky-pouzivani/produktove-podminky/seduo.

7.5  Používateľ je oprávnený využívať Služby odo dňa ich sprístupnenia spoločnosťou Alma Career a najneskôr do uplynutia Zmluvy alebo dohodnutej doby poskytovania Služieb, pokiaľ Klient neodoberie prístup skôr.

7.6  Spoločnosť Alma Career je oprávnená zasielať e-maily a iné oznámenia týkajúce sa poskytovania a používania Služieb na kontaktné údaje získané pri uzatvorení Zmluvy.

7.7  Minimálne technické požiadavky na využívanie Služieb Klientom podľa tohto článku 7 sú LMS kompatibilné s normami SCORM 1.2 a SCORM 2004. Použiteľnosť Služieb závisí od konkrétneho riešenia LMS a technického vybavenia Klienta, a preto Alma Career nezodpovedá za použiteľnosť Služieb používateľmi Alma Career.

8. REKLAMAČNÝ PROCES

8.1  Rozsah poskytovania Služieb uvedený v Zmluve platí do doby, než Alma Career prestane prevádzkovať Elektronický systém Seduo alebo prestane poskytovať Službu (resp. konkrétny online kurz). Používateľ však bude mať právo Službu (resp. konkrétny online kurz) využívať najmenej po dobu trvania Zmluvy (spravidla aspoň dvanásť (12) mesiacov od okamihu účinnosti Zmluvy).

8.2  Ak nemá Služba stanovené vlastnosti, upozorní na túto skutočnosť Klient spoločnosť Alma Career, ktorá môže na žiadosť Klienta sprístupniť Používateľom nové Služby bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len časti Služby, môže Klient požadovať len nové sprístupnenie takej časti Služby. Ak Klient neoznámi vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť (najmä po ohlásení danej vady Používateľom), nemusí mu byť právo z vadného plnenia priznané.

8.3  Alma Career prijíma reklamácie na e-mailovej adrese pomozeme@seduo.sk.

8.4  Alma Career vybaví všetky reklamácie do 30 dní.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1  Typy a rozsah Služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami spoločnosťou Alma Career Klientovi sú definované vo VOP.

9.2  Zmluva o poskytovaní elektronických služieb je uzavretá na dobu uvedenú v článku 6.1(e) týchto Produktových podmienok a môže byť ukončená Klientom v prípadoch uvedených v článku 5.4 týchto Produktových podmienok alebo článku 12 VOP.

9.3  Je zakázané, aby Klient alebo Užívateľ poskytoval nezákonný obsah.

9.4  Aby bolo možné využívať Služieb, Používateľ musí disponovať zariadením a systémom

spĺňajúcim nasledujúce technické požiadavky:

Počítače, mobilné telefóny alebo tablety

(a)  počítač s webovým prehliadačom, v ktorom sú povolené súbory cookies, lokálne úložisko (local storage) a interpreter jazyka JavaScript,

(b)  jeden z najpoužívanejších webových prehliadačov v ich poslednej vydanej hlavnej verzii (napr. Chrome 119.x.xxxx.xx) alebo predchádzajúcej hlavnej verzii takéhoto webového prehliadača.

Smartfóny (mobilná aplikácia)

(a)  mobilnýtelefónsoperačnýmsystémomiOSaleboAndroid(poslednávydanáhlavná verzia alebo až 3 roky stará verzia operačného systému),

(b)  Internetovépripojenie.

9.5  Starší software a hardware, ktorý nespĺňa požiadavky článku 9.4 Produktových podmienok, môže byť možné použiť na využívanie Služby, ale v takom prípade Alma Career nezodpovedá za dostupnosť alebo výkonnosť Služieb.

9.6  Tieto Produktové podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2024.

Alma Career